openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: AdamusMoP2011
tu byłem: AdamusMoP2011
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2012-02-09 23:54:55 by MarcinKrzymuski

Additions:
~ Podsumowanie

autor: Rafał Adamus


Deletions:
~ Podsumowanie
autor: Rafał Adamus
Edited on 2012-02-09 23:54:23 by MarcinKrzymuski

Additions:
~ Wprowadzenie
Skutki bezskuteczności z mocy samego prawa czynności upadłego
Zagadnienie powództwa o ustalenie
Bezskuteczność czynności z mocy samego prawa jako przesłanka orzekania w innych sprawach niż o ustalenie
Powództwo o zasądzenie świadczenia i powództwo o ukształtowanie
Zagadnienie zwolnienia od kosztów sądowych
Zagadnienie możliwości "przekształcenia" powództwa
Zagadnienie umorzenia niezakończonych procesów "o uznanie" czynności upadłego za bezskuteczną
Podsumowanie
autor: Rafał Adamus


Deletions:
Wprowadzenie
Skutki bezskuteczności z mocy samego prawa czynności upadłego
Zagadnienie powództwa o ustalenie
Bezskuteczność czynności z mocy samego prawa jako przesłanka orzekania w innych sprawach niż o ustalenie
Powództwo o zasądzenie świadczenia i powództwo o ukształtowanie
Zagadnienie zwolnienia od kosztów sądowych
Zagadnienie możliwości "przekształcenia" powództwa
Zagadnienie umorzenia niezakończonych procesów "o uznanie" czynności upadłego za bezskuteczną
Podsumowanie
autor: Rafał Adamus
Edited on 2012-02-09 23:53:53 by MarcinKrzymuski

Additions:
dostępność: częściowo na stronie czasopisma

Deletions:
dostępność: częściowo na [http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=2969 stronie czasopisma]]Oldest known version of this page was edited on 2012-02-09 15:19:15 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Lit.: Adamus, MoP 2011


Spis treści:
Wprowadzenie
Skutki bezskuteczności z mocy samego prawa czynności upadłego
Zagadnienie powództwa o ustalenie
Bezskuteczność czynności z mocy samego prawa jako przesłanka orzekania w innych sprawach niż o ustalenie
Powództwo o zasądzenie świadczenia i powództwo o ukształtowanie
Zagadnienie zwolnienia od kosztów sądowych
Zagadnienie możliwości "przekształcenia" powództwa
Zagadnienie umorzenia niezakończonych procesów "o uznanie" czynności upadłego za bezskuteczną
Podsumowanie
autor: Rafał Adamus
tytuł: Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa
czasopismo: MonitorPrawniczy
rocznik: 2011
zeszyt: 16
strony: 859-865
dostępność: częściowo na [http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=2969 stronie czasopisma]]
cytowane przepisy:
 • art. 127 PrUpNapr
  art. 127 PrUpNapr
  1. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ugody sądowej, uznania powództwa i zrzeczenia się roszczenia.
  3. Bezskuteczne są również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego, dokonane przez upadłego w terminie dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak ten, kto otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania tych czynności za skuteczne, jeżeli w czasie ich dokonania nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.
  4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zabezpieczeń ustanowionych przed dniem ogłoszenia upadłości w związku z terminowymi operacjami finansowymi, pożyczkami instrumentów finansowych lub sprzedażą instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, o których mowa w art. 85 ust. 1.
  , art. 128 PrUpNapr
  art. 128 PrUpNapr
  1. Czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób.
  3. Przepis ust. 1 stosuje się także do czynności upadłego będącego spółką, których dokonał z inną spółką, jeżeli jedna z nich była spółką dominującą.
  , art. 132 PrUpNapr
  art. 132 PrUpNapr
  1. Powództwo może wytoczyć syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca.
  2. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca nie ponosi opłat sądowych.
  3. Nie można żądać uznania czynności za bezskuteczną po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia upadłości, chyba że na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego uprawnienie to wygasło wcześniej. Termin ten nie ma zastosowania, gdy żądanie uznania czynności za bezskuteczną zgłoszone zostało w drodze zarzutu.
  , art. 134 PrUpNapr
  art. 134 PrUpNapr
  1. Jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za bezskuteczną, to co wskutek tej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a gdy przekazanie w naturze jest niemożliwe, do masy upadłości powinna być wpłacona równowartość w pieniądzach.
  2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, świadczenie wzajemne osoby trzeciej zwraca się tej osobie, jeżeli znajduje się w masie upadłości oddzielnie od innego majątku lub o ile masa upadłości jest nim wzbogacona. Jeżeli świadczenie nie podlega zwrotowi, osoba trzecia może dochodzić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
  , art. 367 PrUpNapr
  art. 367 PrUpNapr
  1. Po umorzeniu postępowania upadłościowego umarza się wszczęte przez syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę niezakończone procesy o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez upadłego ze szkodą dla wierzycieli. Wzajemne roszczenia o zwrot kosztów procesu wygasają.
  2. W innych postępowaniach cywilnych upadły wchodzi w postępowaniu na miejsce syndyka albo zarządcy.
 • art. 189 KPC
  art. 189 KPC
  Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

CategoryLiteraturaPortalu CategoryMonitorPrawniczyArtykuly CategoryPostepowanieUpadlosciowe
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0568 sekund