openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: AktAdministracyjnyElementy
tu byłem: AktAdministracyjnyElementy
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 kazusy
  Kursy Prawa
  Metodyka Nauczania Prawa
 skrypty
  Akt Administracyjny...
  Akt Administracyjny...
  Czesc Skladowa
 dopuszczalność powód...
  Forma Pisemna Z Dat...
 formy dział. adminis...
  Funkcje Prawa Rzecz...
  Grzesik Halgas Kost...
  Legalnosc Aktu Norm...
 model stosowania prawa
  Nabycie Nieruchomos...
 niemożliwość świadcz...
  Ochrona Wlasnosci
  Odpowiedzialnosc Za...
  Pojecia Nieoznaczone
  Prawo Rzeczowe
 przedawnienie roszcz...
  Przejscie Roszczenia
  Przeniesienie Roszc...
  Rekojmia Wiary Publ...
  Roszczenia Dopuszcz...
  Roszczenia Wynagrod...
  Roszczenia Zwrot Po...
  Roszczenie439 K C
 zwrot zadatku
  Roszczenie Ochrona ...
  Roszczenie Odszkodo...
  Roszczenie Prewency...
  Roszczenie Zabezpie...
 sprawa cywilna
  Strona Powitalna
  Ugoda Administracyj...
  Ugoda Administracyj...
  Umowne Nabycie Wlas...
  Umowne Prawo Odstap...
  Ustanowienie Odrebn...
  Ustawowy Ustroj Maj...
  Witczak Kawalko Skr...
  Wspolwlasnosc Roszc...
  Zastaw Rejestrowy
  Zniesienie Wspolwla...
  Zrodla Prawa
  Strona Powitalna
 studia prawa
 zasady rozwiązywania
 użytkownik
 wierzyciel

Elementy składowe pojęcia akt administracyjny


1. Oświadczenie woli
Ta przesłanka oznacza, że zachowanie organu wydającego akt administracyjny nakierowane jest na wywołanie skutków prawnych w postaci ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego (por. art. 60 KC
art. 60 KC
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
). Nie jest to więc jedynie oświadczenie wiedz, albowiem ten rodzaj oświadczeń nie jest bezpośrednio nakierowny na zmianę sytuacji prawnej.

2. Władczość
Pojęcie władczości aktu administracyjnego oznacza, że akt ten jest wydawany w imieniu państwa i na jego rachunek. To oznacza, że prawna egzystencja aktu administracyjnego nie jest zależna od istnienia organu, który go wydał (por. Wiktorowska w: WierzbowskiPrawoAdm, 1999 str. 294). Ponadto władczość oznacza, że wykonanie aktu administracyjnego jest zagwarantowane siłą przymusu państwowego.

3. Jednostronność
Jednostronność oświadczenia woli oznacza, że wywołuje ono skutki już przez samo jego wypowiedzenia przez jedną stronę bez potrzeby udziału drugiej strony (por. RadwanskiCzescOgolna, nb. 433). Nie jest więc konieczne współdziałanie organu administracyjnego z adresatem aktu, choć czasami jest przewidywane.

4. Wydanie na podstawie prawa administracyjnego
Ta przesłanka zawiera w sobie dwa wymogi stawiane aktom administracyjnym. Po pierwsze oznacza ona, że każdy akt administracyjny musi mieć swoją podstawę prawną. Po drugie ogranicza się podstawy prawne do norm z zakresu prawa administracyjnego.

a. podstawa prawna
Podstawę prawną aktów administracyjnych ogranicza się do przepisów rangi ustawowej lub wydanych z wyraźnego upoważnienia ustawy (UraPrawoAdm, str. 80). Szczególne wymagania stawiane są podstawom decyzji administracyjnym.

b. prawo administracyjne
Podstawą mogą być tylko te normy, które wynikają z prawa administracyjnego. Spośród trzech "podgrup" prawa administracyjnego (ustrojowe, materialne, procesowe) podstawę prawną będą tworzyły przepisy prawa materialnego. Do prawa materialnego w znaczeniu wąskim zalicza się na ogół tylko normy dwustronne wiążące, ustanawiające bezpośrednio lub poprzez odpowiednie akty prawne określone uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej oraz podmiotów nie podporządkowanych im administracyjne (Lang w: WierzbowskiPrawoAdm, 1999 str. 23).

5. Organ wykonujący zadania z zakresu administracji państwowej
Organem administracyjnym (= organem administrującym =organem administracji publicznej) jest każdy podmiot, któremu ustawa przyznaje kompetencje z zakresu prawa administracyjnego, niezależnie od tego, czy stanowi część struktury państwa, czy też podmiotu innego niż państwo (Wiktorowska w: WierzbowskiPrawoAdm, 1999 str. 115).

6. Podwójna konkretność
Podwójna konkretność oznacza, że akt administracyjny jest w zasadzie skierowany do indywidualnie oznaczonego adresata znajdującego się w konkretnej sytuacji (kryterium indywidualny/konkretny nie zawsze jest stosowane w podobny sposób i konsekwentnie, np. Boć mówi o indywidualnym adresacie w konkretnej sprawie, Ura zaś o konkretnym adresacie w indywidualnie oznaczonej sprawie, podobnie też Wiktorowska (op. cit.). Te cecha pozwala odróżnić akty administracyjne od aktów normatywnych.

a. konkretnie określona sytuacja
Sytuacja jest wówczas indywidualna, gdy czas, miejsce i osoby danej sytuacji są na tyle ściśle określone, że może się ona powtórzyć tylko raz.

b. indywidualnie określony adresat
Z indywidualnym określeniem adresata - i tym samym z aktem administracyjnym - możemy mieć do czynienia na dwa sposoby: poprzez jego imienne określenie albo gdy grupa adresatów jest policzalna lub w inny sposób dająca się określić.

- imiennie określony adresat
W aktach administracyjnych adresat jest z zasady określony imiennie (Wiktorowska w: WierzbowskiPrawoAdm, 1999 str. 284). Oznacza to skierowanie aktu do osoby fizycznej oznaczonej z imienia i nazwiska lub osoby prawnej wyraźnie oznaczonej przez jej nazwę.

- policzalne grupy adresatów
Adresatem może być też kilka podmiotów, o ile są konkretnie oznaczone. Z konkretnym adresatem mamy do czynienia w sytuacji, gdy akt zwraca się do ściśle - liczebnie - określonego kręgu adresatów.

CategorySkrypty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0486 sekund