openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Apostille
tu byłem: Apostille
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Apostille


Apostille jest poświadczenien autentyczności podpisu, lub charakteru, w jakim działa osoba podpisująca dokument a w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, którym dokument jest opatrzony (zob. Art. 3 KonwHaskaZnoszWymógLegal
artykuł 3 KonwHaskaZnoszWymógLegal
Jedyną czynnością, która może być wymagana w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument, oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, jest dołączenie apostille określonej w artykule 4, wydanej przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi.
Jednakże czynność wymieniona w poprzednim ustępie nie może być wymagana, gdy ustawy, inne przepisy prawne lub praktyka obowiązująca w Państwie, w którym dokument jest przedłożony, lub umowa między dwoma lub większą liczbą Umawiających się Państw, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji.
).
Apostille jest sporządzane wg wzoru określonego w załączniku do Konwencji Haskiej z dnia 5.10.1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r., nr 112, poz. 938) i zamieszczane na dokumencie lub do niego dołączane.
Konwencja Haska weszła w życie w stosunku do Polski z dniem 14.8.2005 r.


CategoryLeksykonA CategoryPostepowanieCywilne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0146 sekund