openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Art47KC
tu byłem: Art47KC
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Komentarz do art. 47 KC

część składowa

art. 47 KC
§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

A. UWAGI OGÓLNE DO PRZEPISU
Przepis wyjaśnia pojęcie i zagadnienie części składowej w polskim prawie cywilnym.
W tym miejscu już trzeba zaznaczyć, że z części składowych może składać się wyłącznie rzecz w znaczeniu prawno-technicznym, a więc przedmiot materialny, fizycznie i prawnie wyodrębniony (zob. więcej w skrypcie Pojęcie rzeczy). Na określenie rzeczy nie można się jednak w tym wypadku posługiwać się terminem rzeczy głównej, gdyż jest to termin zastrzeżony dla przedmiotu nadrzędnego wobec przynależności (zob. art. 51 § 1 KC
art. 51 KC
§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną.
).
W kontekście części składowej wskazane jest posługiwanie się np. pojęciem rzeczy nadrzędnej.

B. POJĘCIE CZĘŚCI SKŁADOWEJ
Zob. dokument: Część składowa.

C. ORZECZNICTWO

1. Przedmioty i prawa uznane za części składowe
Orzecznictwo przyjęło, iż częścią składową są następujące przedmioty:
 • linie (sieci) telekomunikacyjne są budowlą, której częściami składowymi są podziemne kanały kanalizacyjne jak i kable (NSA, FSK 2316/04; SN, II CK 359/03),
 • urządzenia sygnalizacji świetlnej (SN, I CK 5/02; SN, II CSK 65/05),
 • udział w nieruchomości wspólnej związany z prawem odrębnej własności lokalu (SN, III CK 186/02),
 • balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu (SN, III RN 153/01),
 • waga wagonowa wraz z budynkami sterowniczymi (SN, I CK 5/02),
 • filtry oleju, powietrza, paliwa stanowią części składowe samochodu (NSA Kraków, SA/Kr 2193/94),
 • piwnica usytuowana pod domem mieszkalnym (SN, III CRN 459/87),
 • grób murowany, trwale związany z gruntem (grobowiec) (SN, III CZP 56/78).

2. Przedmioty i prawa nie uznane za części składowe
Sądy odmówiły natomiast przymiotu części składowej w następujących wypadkach:
 • nośnik reklamowy nie jest częścią składową rzeczy złożonej, jaką jest przyczepa samochodowa (NSA, II GSK 693/10),
 • kod PIN nie jest rzeczą w rozumieniu art. 45 KC
  art. 45 KC
  Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.
  ani nie jest częścią składową telefonu (SA Łódź, II AKa 91/09),
 • kopalinom (NSA, I OSK 1644/06; inaczej WSA Warszawa, I OSK 959/06),
 • udział we współwłasności nieruchomości (WSA Łódź, I SA/Łd 929/07),
 • system parkingowy (SA Warszawa, I ACa 425/04).

D. Regulacje pokrewne w innych państwach
Zob. § 93 - 96 BGB

CategoryKomentarzKC
 
 komentarze [ukryj komentarze/edytor]
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0345 sekund