openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Art49KC
tu byłem: Art49KC
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Komentarz do art. 49 KC

status prawny tzw. urządzeń przesyłowych

art. 49 KC
§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

A. UWAGI OGÓLNE DO PRZEPISU
Przepis konstruuje wyjątek, gdy przedmioty spełniające kryteria części składowej nieruchomości, jednak z mocy ustawy oraz charakteru połączeń z przedsiębiorstwem tracą status prawny części składowych (UchwalaSNIIICZP10505).

B. URZĄDZENIA PRZESYŁOWE
Art. 49 KC
art. 49 KC
§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.
dotyczy tzw. urządzeń przesyłowych. Są to instalacje, które służą do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.

C. STATUS PRAWNY URZĄDZEŃ GENERALNIE
Urządzenia wymienione w art. 49 § 1 KC
art. 49 KC
§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.
mogą mieć charakter rzeczy ruchomych albo części składowych nieruchomości albo części składowych sieci należącej do przedsiębiorstwa.

1. Samodzielne rzeczy ruchome
Jeżeli instalacje nie są tak intensywnie połączone z nieruchomości, jak o tym wspomina art. 47 § 2 KC
art. 47 KC
§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.
, to nie stanowią części składowej nieruchomości. Są więc wyłącznie samodzielną rzeczą ruchomą. Ich właścicielem jest wówczas ten, który dokonał ich zakupu lub w inny sposób uzyskał prawo własności. Umieszczenie ich w gruncie lub ponad nim nie zmienia więc ich faktycznej sytuacji.

2. Części składowe nieruchomości
Instalacje mogą być - w razie spełnienia przesłanek z art. 47 § 2 KC
art. 47 KC
§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.
- częścią składową nieruchomości. Ich właścicielem jest wówczas właściciel nieruchomości (art. 191 KC
art. 191 KC
Własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.
).

3. Części składowe sieci przedsiębiorstwa
Wreszcie wymienione w przepisie urządzenia przesyłowe mogą być częściami składowymi sieci przedsiębiorstwa zajmującego się doprowadzaniem lub odprowadzaniem wymienionych w przepisie mediów. Warunkiem jest tu połączenie tych urządzeń z siecią w sposób nierozerwalny i nieprzemijający. Ich właścicielem jest wówczas właściciel przedsiębiorstwa.

D. TREŚĆ ART. 49 § 1 KC
Art. 49 § 1 KC
art. 49 KC
§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.
dotyczy sytuacji określonej w pkt C.2. Ma bowiem znaczenie wyłącznie dla sytuacji, gdy urządzenia były początkowo częścią składową nieruchomości. Wówczas więc, gdy między urządzeniami przesyłowymi a nieruchomością istniało powiązanie w rozumieniu art. 47 § 2 KC
art. 47 KC
§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.
, połączenie z siecią przedsiębiorstwa w ten sposób, że "wchodzą w skład przedsiębiorstwa", powoduje zerwanie związku z nieruchomością jako rzeczą nadrzędną.
Należy więc wyjaśnić, co znaczy, iż "urządzenia wchodzą w skład przedsiębiorstwa".
Zwrot ten powinien być rozumiany jako kwestia faktu a nie prawnej oceny (UchwalaSNIIICZP10505; inaczej RykowskiPPH2009, s. 49). Należy więc zbadać intensywność połączenia z urządzeń z siecią. Według brzmienia przepisu nie jest konieczne, aby urządzenia stały się częścią składową przedsiębiorstwa. Na pewno jednak takie połączenie z przedsiębiorstwem, że urządzenia stają się jego części składową, powodują przyporządkowanie ich do przedsiębiorstwa. Wówczas także dochodzi do zmiany stosunków własnościowych ex lege (art. 47 § 1 KC
art. 47 KC
§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.
analog. (gdy chodzi o przedsiębiorstwo) i art. 191 KC
art. 191 KC
Własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.
analog. (gdy chodzi o przedsiębiorstwo)).
Wejście w skład przedsiębiorstwa to także "zwykłe" przyłączenie. W takim wypadku instalacje tracą status części składowych nieruchomości. Stają się wówczas odrębnym rzeczami ruchomymi. O ich własności zdecydować mogą strony umowy o przyłączenie (art. 49 § 2 KC
art. 49 KC
§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.
). W braku umowy pozostają własnością dotychczasowego właściciela (UchwalaSNIIICZP10505).


CategoryKomentarzKC
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1718 sekund