openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: BednarczykRadcaPrawny2009
tu byłem: BednarczykRadcaPrawny2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Konstytucyjne Li...
  Banaszak Konstytucj...
  Banaszak Prawo Kons...
  Bednarczyk Radca Pr...
  Bilgorajski E P2012
  Bodio Radca Prawny2...
  Mostowik Radca Praw...
  Konstytucja R P1997 Pr...
  Konstytucja R P1997 Ro...
  Obowiazkowe Szczepieni...
  Zrodla Prawa Konstytucja
  Zrodla Prawa Krajowego
  Zrodla Prawa Miejscowego
  Zrodla Prawa Ustawa
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Bednarczyk, Radca Prawny 2009


autor: Michał Bednarczyk
tytuł: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wymogów fiskalnych pism procesowych w sprawach cywilnych
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 3
strony: 16-29
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
cytowane przepisy:
 • art. 32 Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (serwis ISAP)
 • art. 1302 KPC
  art. 1302 KPC
  § 1. Pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu.
  § 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.
  § 3.(uchylony).
  § 4. (uchylony).
  § 5. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej powstał na skutek sprawdzenia przez sąd wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.
  , art. 3701 KPC
  art. 3701 KPC
  z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt P 18/07.
  , art. 4011 KPC
  art. 4011 KPC
  Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
  , art. 494 KPC
  art. 494 KPC
  § 1. Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie.
  § 2. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku.
 • art. 2 Konstytucja
  art. 2 Konstytucja
  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
  , art. 31 Konstytucja
  art. 31 Konstytucja
  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
  , art. 32 Konstytucja
  art. 32 Konstytucja
  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
  , art. 45 Konstytucja
  art. 45 Konstytucja
  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.
  , art. 78 Konstytucja
  art. 78 Konstytucja
  Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.
  , art. 193 Konstytucja
  art. 193 Konstytucja
  Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.
 • art. 39 UTrybKonst
  art. 39 UTrybKonst
  1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie:
  1) jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne,
  2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej,
  3) jeżeli akt normatywny w zakwalifikowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał.
  2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, ujawnią się na rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
  3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw.
  , art. 66 UTrybKonst
  art. 66 UTrybKonst
  Trybunał orzekając jest związany granicami wniosku, pytania prawnego lub skargi.
 • art. 3 UKosztSądSprCyw
  art. 3 UKosztSądSprCyw
  1. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.
  2. Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:
  1) pozew i pozew wzajemny;
  2) apelacja i zażalenie;
  3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
  4) sprzeciw od wyroku zaocznego;
  5) zarzuty od nakazu zapłaty;
  6) interwencja główna i uboczna;
  7) wniosek:
  a) o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
  b) o ogłoszenie upadłości,
  c) o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
  d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;
  8) skarga:
  a) o wznowienie postępowania,
  b) o uchylenie wyroku sądu polubownego,
  c) na orzeczenie referendarza sądowego,
  d) na czynności komornika;
  9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
  3. Opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).
  , art. 11 UKosztSądSprCyw
  art. 11 UKosztSądSprCyw
  Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa.
  , art. 14 UKosztSądSprCyw
  art. 14 UKosztSądSprCyw
  1. Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.
  2. (uchylony).
  3. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  4. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
  5. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.
  , art. 100 UKosztSądSprCyw
  art. 100 UKosztSądSprCyw
  1. Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa.
  2. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
  , art. 126 UKosztSądSprCyw
  art. 126 UKosztSądSprCyw
  W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  , art. 149 UKosztSądSprCyw
  art. 149 UKosztSądSprCyw
  1. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych.
  2. W sprawach egzekucyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych stosuje się aż do zakończenia postępowania.
 • art. 2 ZmUKosztSądCyw_2006b
  art. 2 ZmUKosztSądCyw_2006b
  Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
 • RozpZasadyTechPr, § 10 załącznika


CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPostepowanieCywilneLiteratura CategoryPrawoKonstytucyjneLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0826 sekund