openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: BieleckiMonitorPrawniczy2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Bielecki, Monitor Prawniczy 2009


Spis treści:
Koncesja a zamówienie publiczne
Typy koncesji w ujęciu prawa unijnego
Kontrakty „mieszane”
Koncesje według RobBudKoncU
Zasadnicze ryzyko ekonomiczne
autor: Maciej Bielecki
tytuł: Koncesja na usługi a koncesja na roboty budowlane. Zasadnicze ryzyko ekonomiczne
czasopismo: Monitor Prawniczy
rocznik: 2009
zeszyt: 21
strony:b.d.
cytowane przepisy: art. 1 UKoncBudUsł
art. 1 UKoncBudUsł
1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
, art. 2 UKoncBudUsł
art. 2 UKoncBudUsł
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zainteresowanym podmiocie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub grupę takich podmiotów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;
2) koncesjonariuszu – należy przez to rozumieć zainteresowany podmiot, z którym zawarto umowę koncesji;
3) kandydacie – należy przez to rozumieć zainteresowany podmiot, który złożył wniosek o zawarcie umowy koncesji;
4) oferencie – należy przez to rozumieć zainteresowany podmiot, który złożył ofertę;
5) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;
6) dostawach – należy przez to rozumieć dostawy w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;
7) usługach – należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;
8) koncesjodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3, lub grupę takich podmiotów obowiązaną do stosowania ustawy;
9) postępowaniu o zawarcie umowy koncesji – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez koncesjodawcę wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.
, art. 9 UKoncBudUsł
art. 9 UKoncBudUsł
1. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji na roboty budowlane jest, ustalona przez koncesjodawcę z należytą starannością, kwota niezawierająca podatku od towarów i usług, która uwzględnia szacunkowy koszt robót budowlanych oraz szacunkową całkowitą wartość dostaw niezbędnych do ich wykonania oddanych przez koncesjodawcę do dyspozycji koncesjonariusza, bez względu na planowany sposób zapłaty wynagrodzenia koncesjonariusza.
2. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji na usługi jest, ustalona przez koncesjodawcę z należytą starannością, kwota niezawierająca podatku od towarów i usług, która uwzględnia szacunkowy koszt świadczonych usług, bez względu na planowany sposób zapłaty wynagrodzenia koncesjonariusza.
, art. 22 UKoncBudUsł
art. 22 UKoncBudUsł
1. Umowa koncesji zawiera:
1) określenie przedmiotu koncesji;
2) termin wykonania przedmiotu koncesji;
3) okres obowiązywania umowy koncesji;
4) sposób wynagrodzenia koncesjonariusza;
5) określenie płatności koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza;
6) wskazanie i podział ryzyka między koncesjodawcę a koncesjonariusza związanego z wykonywaniem przedmiotu koncesji;
7) normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedmiotu koncesji;
8) uprawnienia koncesjodawcy w zakresie kontroli wykonywania koncesji przez koncesjonariusza;
9) warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy koncesji;
10) warunki i sposób rozwiązania umowy koncesji;
11) warunki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy koncesji;
12) warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu koncesji;
13) wykaz dokumentów, jakie strony umowy koncesji są obowiązane uzyskać lub dostarczyć w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić;
14) tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy koncesji.
2. W umowie koncesji, jeżeli wynika to z przedmiotu koncesji, mogą być zawarte, w szczególności, postanowienia dotyczące:
1) warunków i sposobu udostępnienia koncesjonariuszowi składników majątkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu koncesji;
2) opłat lub sposobu ustalania ich wysokości, pobieranych przez koncesjonariusza od osób trzecich z tytułu korzystania z przedmiotu koncesji;
3) warunków dopuszczalności podwykonawstwa.

status:kopia (MK)

CategoryMonitorPrawniczyArtykuly CategoryZamowieniaPubliczneLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0136 sekund