openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: BlaszczakAlternatywneFormyRozwiazywaniaSporow
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Błaszczak, Alternatywne formy rozwiązywania sporów


autor: Łukasz Błaszczak
tytuł: Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska na tle prawa polskiego
miejsce publikacji: Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005)
strony: 331-348

cytowane przepisy:
 • art. 45 Konstytucja
  art. 45 Konstytucja
  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.
  , art. 77 Konstytucja
  art. 77 Konstytucja
  1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
  2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
  , art. 173 Konstytucja
  art. 173 Konstytucja
  Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
  , art. 175 Konstytucja
  art. 175 Konstytucja
  1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
  2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.
  , art. 177 Konstytucja
  art. 177 Konstytucja
  Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.
  , art. 178 Konstytucja
  art. 178 Konstytucja
  1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
  2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
  3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
  ,
 • art. 234 TWE
  art. 234 TWE
  Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:
  a) o wykładni niniejszego Traktatu;
  b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje Wspólnoty i EBC;
  c) o wykładni statutów organów utworzonych aktem Rady, gdy te statuty to przewidują.
  W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
  W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
  ,
 • art. 243 KP
  art. 243 KP
  Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.
  .

przegląd treści:
1. Geneza zjawiska alternatywnych form rozwiązywania sporów prawnych
2. Alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle prawa polskiego
Alternatywne formy a Konstytucja RP
Wieloznaczność terminu "alternatywne formy rozwiązywania sporów" i przykłady zastosowania pozasądowych form w polskim systemie prawa
3. Relacje pomiędzy alternatywnymi formami rozwiązywania sporów a państwowym wymiarem sprawiedliwości
4. Arbitraż i mediacja jako alternatywne formy rozwiązywania sporów w polskiej procedurze cywilnej - ogólna uwaga na tle różnic pomiędzy tymi instytucjami


CategoryMediacjaWSprawachCywilnychLiteratura CategoryLiteraturaPortalu
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0467 sekund