openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ChlebowiczPanstwoIPrawo2007
tu byłem: ChlebowiczPanstwoIPrawo2007
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Chlebowicz, Państwo i Prawo 2007


autor: Piotr Chlebowicz
tytuł: Przestępstwo zbiegowiska w polskim prawie karnym (art. 254 k.k.)
czasopismo: Państwo i Prawo
rocznik: 2007
zeszyt: 2
strony: 76-84

cytowane przepisy:
 • art. 254 KK
  art. 254 KK
  § 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  , art. 252 KK
  art. 252 KK
  § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się,
  podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
  § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 łączył się ze szczególnym udręczeniem zakładnika, sprawca
  podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
  § 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika.
  § 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy czynu określonego w § 2, który odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika, a stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli odstąpienie od zamiaru wymuszenia i zwolnienie zakładnika nastąpiło dobrowolnie.
  , art. 256 KK
  art. 256 KK
  § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
  § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
  § 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
  , art. 263 KK
  art. 263 KK
  § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje,
  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  § 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję,
  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  § 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  , art. 158 KK
  art. 158 KK
  § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca
  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca
  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  , art. 275 KK
  art. 275 KK
  § 1. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła za granicę dokument stwierdzający tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe.
  , art. 9 KK
  art. 9 KK
  § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
  § 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.
  § 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.
  .


CategoryLiteraturaPortalu CategoryPrawoKarneLiteratura CategoryPanstwoIPrawoArtykuly
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0301 sekund