openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Cieplownictwo
tu byłem: Cieplownictwo
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Ciepłownictwo

dział portalu poświęcony tematyce prawnej branży ciepłowniczej

Regulacje prawne odgrywają w życiu przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce istotną rolę, ponieważ w przeciwieństwie do Europy Zachodniej w Polsce ciepło sieciowe jest objęte ścisłą regulacją państwową. Regulacja ta sięga tak daleko, że obejmuje nawet kwestię kształtowania cen ciepła - zarówno na etapie jego produkcji jak i transportu do odbiorcy (taryfa dla ciepła).

Doświadczenie pokazuje, iż firmy aktywne w zakresie zarządzania regulacjami, w szczególności w zakresie taryfy, wykazują lepsze wyniki finansowe, niż przedsiębiorstwa potulnie realizujące wytyczne administracji państwowej przy stosowaniu obowiązującego prawa. Jednym z elementów profesjonalnego zarządzania regulacjami jest wyczerpująca baza informacyjna i wiedza o prawnych aspektach działalności przedsiębiorstwa. Niniejszy dział portalu ma na celu ułatwić dostęp i uporządkować informację i wiedzę prawną przydatną w branży ciepłowniczej.

A. Źródła prawa związane z ciepłownictwem
- podstawowy akt prawny - prawo energetyczne: PrEnerg;
- rozporządzenie taryfowe w najnowszym brzmieniu (alternatywne źródło) a tutaj w brzmieniu z 2006 roku


B. Opracowania tematyczne dla ciepłowników
- wskazówki praktyczne, jak zarządzać działalnością regulowaną z prawnego punktu widzenia;
- poszczególne problemy przy tworzeniu taryfy dla ciepła, w szczególności problematyka kalkulacji taryfy dla ciepła;
- centralne dla taryfy pojęcie kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 45 ust. 1 PrEnerg
art. 45 PrEnerg
1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający:
1) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność;
1a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż stopa zwrotu na poziomie 6%;
2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań;
3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.
1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1.
1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci.
3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii.
4. Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile przepisy nie stanowią inaczej.
5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa URE.
6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, skutki wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
;
- wynikające z opracowań wspomnianych powyżej możliwości prawne przedsiębiorstwa ciepłowniczego wobec regulatora przy tworzeniu taryfy.
- wpływ aktualnych trendów w prawie na strategię przedsiębiorstwa ciepłowniczego

C. Zmiany w prawie w zakresie dot. ciepłownictwa

D. Perspektywy prawa europejskiego

E. Źródła nt. energetyki istotne dla ciepłowników
- orzecznictwo sądów i administracji
- literatura w temacie


CategoryCieplownictwo
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0234 sekund