openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: CieplownictwoPrawoVsStrategia
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Trendy w prawie a strategia w ciepłownictwie

wpływ prawa i jego zmian na przedsiębiorstwa ciepłownicze

stan prawny i faktyczny: sierpień 2010 r.
Prof. Dr. iur. Wojciech Lisiewicz
FH Schmalkalden


A. Przedmiot opracowania
Działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych jest w Polsce - znacznie bardziej, niż w krajach Europy Zachodniej [1] - uzależniona od regulacji prawnej. Wynika to z faktu, iż wszelka działalność związana z ciepłem sieciowym podlega ustawie prawo energetyczne w takim samym stopniu, jak każdy inny sektor energetyki (w szczególności energia elektryczna i gaz). Stąd też obowiązujący zarówno obecnie jak i w przyszłości stan prawny ma decydujący wpływ nie tylko na procedury prawne w przedsiębiorstwie ciepłowniczym, ale również bezpośrednio na jego sytuację biznesową, rentowność. Jednak nie tylko samo prawo energetyczne i wynikające z niego akty wykonawcze stanowią o warunkach działalności ciepłowniczej w Polsce. Szereg aktów prawnych nie związanych bezpośrednio z działalnością ciepłowniczą może zadecydować o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsiębiorstw ciepłowniczych już w niedalekiej przyszłości - w szczególności działania UE na pograniczu ochrony środowiska i energetyki mają coraz większy wpływ na wszystkie sektory energetyki, również na ciepłownictwo.

Poniżej zebrane zostały informacje o aktualnych trendach legislacyjnych mających szeroko pojęte znaczenie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Zbiór ten nie stanowi wyczerpującego zestawienia wszelkich istniejących i planowanych regulacji prawnych mogących mieć jakikolwiek wpływ na ciepłownictwo sieciowe. Jego celem jest przedstawienie najistotniejszych tematów, które zdaniem autora opracowania powinny być w najbliższym czasie uwzględnione w strategii przedsiębiorstw ciepłowniczych. Innymi słowy, poniższe opracowanie dąży do odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki legislacyjne (konkretne regulacje prawne) mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych i w jaki sposób. Ponadto autor stara się również przedstawić wnioski de lege ferenda, czyli odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki istotne dla działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych powinny zostać uwzględnione w regulacji energetyki.

Opracowanie obejmuje w swej pierwszej części opis impulsów wynikających z prawa europejskiego. Następnie przedstawiono trendy polityki i legislacji krajowej. Na zakończenie celem jest znalezienie strategii - zarówno przy implementacji prawa europejskiego do regulacji krajowej jak i wobec mechanizmów obecnie i w przyszłości obowiązujących - dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, dzięki której będą one mogły osiągnąć możliwie korzystne wyniki ekonomiczne również w warunkach obowiązującego w przyszłości prawa. Dlatego też w ostatniej części przedstawione zostały propozycje działań legislacyjnych, o które branża powinna zabiegać, oraz zalecenia co do strategii przedsiębiorstw, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie oczekiwanych rozwiązań prawnych w celu poprawienia sytuacji ekonomicznej lub też zabezpieczenia przed ryzykami związanymi z nadchodzącymi zmianami.

B. Energetyka w UE

1. Źródło niemal wszystkich trendów - UE
Praktycznie wszystkie zmiany regulacji energetyki w ostatnich latach wynikają z wytycznych na szczeblu europejskim. Mimo, że prawo europejskie koncentruje się przede wszystkim na elektroenergetyce i rynku gazu ziemnego, to wiele regulacji związanych z tymi sektorami energetyki dotyczy również ciepłownictwa - przynajmniej pośrednio. Ponadto wiele regulacji związanych z ochroną środowiska czy redukcją emisji dotyczy ciepłownictwa w sposób bezpośredni. Dlatego też próba określenia sytuacji prawnej ciepłownictwa w przyszłości bezwzględnie wymaga analizy uchwalonego już lub też planowanego prawa europejskiego.

Szczególne znaczenie dla ciepłownictwa może mieć fakt, iż Komisja Europejska w swych poczynaniach w zakresie polityki energetycznej koncentruje się między innymi na efektywności energetycznej, która to jest jednym z głównych celów UE [2]. Działania na tym polu dotyczą między innymi (wybór tematów istotnych dla ciepłownictwa):
  • podwyższania efektywności w oparciu o narodowe plany dotyczące efektywności energetycznej;
  • wytyczne co do efektywności energetycznej budynków;
  • kogeneracja, czyli wytwarzanie ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną;
  • odnawialne źródła energii.


C. Wytyczne na szczeblu krajowym

1. Polityka energetyczna
Podstawowym dokumentem wytyczającym kierunek prac w polskiej polityce i - co za tym idzie - stanowiącym uzupełniające źródło pomocne w identyfikacji trendów politycznych i prawnych w zakresie energetyki ogólnie i ciepłownictwa w szczególności jest rządowy dokument "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" z dnia 10 listopada 2009 roku [3].


2. Aktualne projekty legislacyjne
Doświadczenie autora w zakresie legislacji w Polsce nasuwa wniosek, iż z prowadzonych w stosunkowo mało transparentnym trybie prac - mimo odmiennych założeń teoretycznych polskiego ustawodawcy - trudno jest wyciągać wnioski co do ostatecznego kształtu przepisów, dopóki nie zostaną podjęte uchwały w parlamencie [4]. Jednocześnie w polskiej rzeczywistości prawnej od roku 2004 obserwować można dość często powtarzający się wzorzec w ewolucji prawa, który charakteryzuje się ignorowaniem regulacji i trendów europejskim w początkowej fazie, nagłym odkrywaniem potrzeby implementacji pewnych dyrektyw lub też stosowania bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń i kończący się implementacją mechanizmów przewidzianych prawem europejskim w trybie pilnym. Natomiast wynikający z art. 288 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE obowiązek implementacji dyrektyw wyjaśnia to zjawisko w prosty sposób - jeśli polski ustawodawca nie wdroży do polskiego prawa treści dyrektyw, musi się on spodziewać sankcji ze strony UE. Dlatego źródłem informacji na temat przyszłego kształtu polskiego prawa, na którym można polegać, jest w zasadzie przede wszystkim uchwalone i jeszcze nie implementowane prawo europejskie. Ponadto warto jest w tym zakresie uwzględnić również - przynajmniej co do ogólnych zarysów zmian, do których będzie dążył ustawodawca - założenia polityki energetycznej.
Stąd też niniejsze opracowanie wychodzi z założenia, iż wszystkie istotniejsze projekty legislacyjne dotyczące ciepłownictwa w szerokim tego słowa znaczeniu wynikają aktualnie i będą wynikać w najbliższej przyszłości:

D. Proponowane działania
Jak już wspomniano na wstępie, wnioski i propozycje działań wobec ewolucji prawa w ciepłownictwie przedstawione mają być dwutorowo. Z jednej strony celem jest zaprezentowanie wniosków de lege ferenda, czyli postulatów wobec ustawodawcy w zakresie, w którym może on mieć jeszcze wpływ na ostateczny kształt regulacji. Obok wskazówek co do pożądanego kształtu przepisów (głównie implementujących prawo europejskie) wskazania obejmują również możliwe strategie w samych przedsiębiorstwach wobec - obowiązującej lub oczekiwanej w niedalekiej przyszłości - regulacji.

Szczegółowe wskazania zamieszczone zostały w odrębnym artykule.[1] W zakresie szerszego porównania sytuacji prawnej ciepłownictwa w Polsce i w Niemczech por. Lisiewicz, PUG 7/2007.
[2] Na łamach portalu KE - Energia podaje się dosłownie, iż głównymi celami UE są obniżenie zużycia oraz redukcja marnotrawstwa energii (informacje w jęz. angielskim).
[3] Więcej informacji na temat polityki energetycznej rządu zamieszczonych jest na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki.
[4] Dość dobrym przykładem tego stanu rzeczy jest ustawa o efektywności energetycznej, co do której już od lat przedstawiane są liczne projekty. W chwili obecnej nie zanosi się jednak na to, aby którykolwiek z projektów stał się obowiązującym prawem w najbliższej przyszłości. Termin wykonania dyrektywy (czyli wydania przepisów krajowych dokonujących transpozycji dyrektywy) minął natomiast już 17 maja 2008 roku, jak dotychczas bez rezultatu. Najnowsza wersja projektu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

CategoryCieplownictwo
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0200 sekund