openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: CompensatioLucriCumDamno
tu byłem: CompensatioLucriCumDamno
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wyrównanie uszczerbku korzyścią

compensatio lucri cum damno

A. Wyjaśnienie pojęcia
Z powyższym mamy do czynienia, gdy korzyść pozostająca w normalnym związku przyczynowym z tym zdarzeniem wywołującym szkodę, prowadzi do zmniejszenia straty. Nie należy do tego typu korzyści i nie podlega uwzględnieniu uzyskane świadczenie z zakresu ubezpieczeń osobowych zaś świadczenia z ubezpieczeń majątkowych podlegają swoistemu zaliczeniu, albowiem w razie wypłaty odszkodowania zakład ubezpieczeń na mocy art. 828 KC
art. 828 KC
§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciel roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.
§ 2. Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
§ 3. Zasady wynikające z paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
przejmuje roszczenie wobec sprawcy. W wypadku szkody wywołanej naruszającym prawo pozbawieniem wolności (wykonywaniem kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania albo zatrzymania), tą korzyścią będą m.in. koszty utrzymania w zakładzie karnym, które osoba taka musiałaby ponosić będąc na wolności. To także mogą być, w niektórych wypadkach, koszty leczenia np. osoby, która nie korzysta z ubezpieczenia społecznego albo były to zabiegi nie objęte takim ubezpieczeniem.

B. Przesłanki
Wyrównanie uszczerbku korzyścią wynikającą ze zdarzenia wywołującego szkodę może mieć miejsce w razie wystąpienia następujących okoliczności:
  1. zarówno uszczerbek jak i korzyść wynikają z tego samego zdarzenia (tożsamość zdarzeń, RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, wyd. 6, nb. 237 oraz np. wyrok SN z dnia 27.9.2002 r., sygn. akt: II UKN 582/01 (OSNP, z. 4 z 2004 r., poz. 71)),
  2. korzyści, muszą być normalnym następstwem zdarzenia, przypisywanego zobowiązaniu do naprawienia szkody (wyrok SN z dnia 7.3.2002 r., sygn. akt.: II CKN 727/99 (Lex nr 53823).

C. Prawo obce
W prawie niemieckim c.l.c.d. określa się jako Vorteilsausgleichung (die). Podobnie jak w Polsce brak jest bezpośredniej podstawy prawnej dla wyrównania uszczerbku. Problem ten jest najczęściej wiązany z § 249 BGB.

CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryLeksykonW CategoryLeksykonC CategoryOdpowiedzialnoscOdszkodowawcza
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0167 sekund