openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: CzarnowPanstwoIPrawo2000
tu byłem: CzarnowPanstwoIPrawo2000
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Czarnow, Współpraca zagraniczna województw


autor: Sławomir Czarnow
tytuł: Współpraca zagraniczna województw
czasopismo: Państwo i Prawo
rok: 2000
numer: 11
strony: 54-66
dostępność: w całości w Lex Omega
cytowane przepisy: art. 75 USamorzWoj
art. 75 USamorzWoj
Sejmik województwa uchwala "Priorytety współpracy zagranicznej województwa", określające:
1) główne cele współpracy zagranicznej,
2) priorytety geograficzne przyszłej współpracy,
3) zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.
, art. 76 USamorzWoj
art. 76 USamorzWoj
1. Współpraca województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw prowadzona jest zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa.
2. Województwo uczestniczy w działalności międzynarodowych instytucji regionalnych oraz jest w nich reprezentowane na zasadach określonych w porozumieniu zawartym przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zasady przystępowania województwa do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.
, art. 77 USamorzWoj
art. 77 USamorzWoj
1. "Priorytety współpracy zagranicznej województwa" mogą być uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa.
3. Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej, o których mowa w ust. 1, przesyłane są przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


CategoryLiteraturaPortalu CategoryPanstwoIPrawoArtykuly CategoryWspolpracaMiedzynarodowaSamorzaduTerytorialnegoLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0115 sekund