openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: CzechPanstwoIPrawo2008
tu byłem: CzechPanstwoIPrawo2008
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Czech, Państwo i Prawo 2008


autor: Tomasz Czech
tytuł: Zasady współżycia społecznego a odpowiedzialność deliktowa
czasopismo: Państwo i Prawo
rocznik: 2008
zeszyt: 12
strony: 39-49
cytowane przepisy:
 • art. 164 KK
  art. 164 KK
  § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1,
  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  ,
 • art. 416 KC
  art. 416 KC
  Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.
  , art. 415 KC
  art. 415 KC
  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
  , art. 56 KC
  art. 56 KC
  Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.
  , art. 354 KC
  art. 354 KC
  § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.
  § 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.
  , art. 443 KC
  art. 443 KC
  Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego.
  , art. 5 KC
  art. 5 KC
  Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

CategoryLiteraturaPortalu CategoryPanstwoIPrawoArtykuly CategoryPrawoKarneLiteratura CategoryCzynyNiedozwolone
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0433 sekund