openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: DlugOddawczy
tu byłem: DlugOddawczy
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Dług oddawczy

dług oddawczy wg prawa cywilnego

A. ISTOTA DŁUGU ODDAWCZEGO
Dług w ujęciu cywilnoprawnym rozumiany jest jako całokształt obowiązków dłużnika stosunku zobowiązaniowego (por. RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, 6. wyd., nb. 26).
Zaspokojenie długu następuje przez spełnienie świadczenia. Dług ma charakter długu oddawczego, jeżeli miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba lub miejsce zamieszkania wierzyciela (art. 454 § 1 zd. 2 KC
art. 454 KC
§ 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.
§ 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa.
)..
Dług oddawczy jest wyjątkiem od zasady długu odbiorczego.

B. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
Charakter długu oddawczego mają w Polsce świadczenia pieniężne (zob. art. 454 § 1 zd. 2 KC
art. 454 KC
§ 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.
§ 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa.
). Wynika więc stąd, że świadczenie pieniężne ma być spełnione w miejscu zamieszkania/siedzibie wierzyciela. Miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce ustala się w Polsce stosownie do przepisów KC (odp. art. 25 KC
art. 25 KC
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
i nast. dla osób fizycznych oraz art. 41 KC
art. 41 KC
Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.
dla osób prawnych). Świadczenie pieniężne ma więc charakter długu oddawczego. Zasada ta może być zmodyfikowana przez strony, gdyż Art. 454 § 1 KC
art. 454 KC
§ 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.
§ 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa.
jest przepisem dyspozytywnym. Jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.

1. Świadczenie pieniężne spełniane w formie gotówkowej
W tym wypadku nie ma wątpliwości co do zastosowania art. 454 § 1 zd. 2 KC
art. 454 KC
§ 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.
§ 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa.
.

2. Świadczenie pieniężne spełniane w formie bezgotówkowej
W przypadku świadczeń pieniężnych spełnianych w innej formie niż gotówka (np. rozliczenia przy pomocy rachunków bankowych) przyjmuje się, że miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, gdzie siedzibę ma bank prowadzący rachunek wierzyciela. Dokonanie bowiem wpisu na tym rachunku ("uznanie") jest równoznaczne z uzyskaniem przez wierzyciela możności rozporządzania odnośną kwotą, to zaś dopiero może być uznane za równoważne z "otrzymaniem" należności (wyrok SN z dnia 12.7.1996, sygn. akt II CRN 79/96, LEX nr 465045).
Konsekwentnie więc datą spełnienia świadczenia jest wówczas dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej (uchwała SN z dnia 4.1.1995, sygn. akt III CZP 164/94, OSNC z 1995 nr 4, poz. 62).
Zob. zbiorczo uchwałę SN z 14.2.2002, sygn. akt III CZP 81/01 (OSNC z 2002 r. nr 11, poz. 131).

C. INNE PORZĄDKI PRAWNE
W prawie niemieckim dług oddawczy jest określany jako Bringschuld (§ 269 Abs. 1 BGB). Świadczenia pieniężne mają w Niemczech z reguły charakter długu wysyłkowego (tzw. Schickschuld, § 270 Abs. 1 BGB).

CategoryZobowiazaniaCzescOgolna CategoryLeksykonD CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryPrawoObce
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.2156 sekund