openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: DobraOsobiste
tu byłem: DobraOsobiste
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Dobra osobiste

dobra w rozumieniu art. 23 KC
art. 23 KC
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

A. Pojęcie
Dobrami osobistymi są uznane przez system prawny wartości, obejmujące fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeństwie, stanowiące podstawę samorealizację osoby ludzkiej (por. RadwanskiCzescOgolna, wyd. 7., nb. 372; por. także Grzybowski w: SystemPrawaCywilnegoTomI, str. 296). Są to - innymi słowy - wartości niematerialne związane z istnieniem i funkcjonowaniem podmiotów prawa cywilnego, które w życiu społecznym są uważane za doniosłe i zasługujące z tego względu na ochronę (UchwalaSNIIICZP7610).

B. Katalog
Katalog (przykładowy) zawiera art. 23 KC
art. 23 KC
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
. Obok dóbr tam wymienionych często pojawiają się jeszcze:
  • kult po zmarłej osobie bliskiej,
  • integralność seksualną,
  • sferę prywatności oraz
  • korzystanie z wartości środowiska naturalnego,
  • prawo do godnego odbywania kary pozbawienia wolności (zob. wyrok SN z 17.3.2010 r., III CSK 486/09 (LEX nr 599534) oraz wyrok SN z 28.2.2007 r., V CSK 431/06 (LEX nr 255593)), przy czym niektórzy uważają, że chodzi tu tylko o emanację prawa do poszanowania godności a nie samodzielne dobro osobiste,
  • więzi rodzinne (w szczególności w sytuacji zerwania ich na skutek śmierci osoby bliskiej (więcej w UchwalaSNIIICZP7610, WyrokSNIICSK24810 i wskazane tam orzecznictwo SA i SN).

Odrzuca się natomiast przyjętą w Niemczech koncepcję jednego ogólnego "prawa osobistego" (por. niem. allgemeines Persönlichkeitsrecht), z którego następnie wywodzi się nieograniczoną liczbę poszczególnych uprawnień osobistych (SkoczylasCywilnoprawneSrodki, str. 81).

Dobra osobiste są przedmiotem praw osobistych. Istnieje więc tyle praw osobistych, ile jest dóbr korzystających z ich ochrony (WolterIgnatowiczStefaniukPC, wyd. 2, str. 182).

C. Charakter dóbr osobistych
Dobra osobiste mają charakter niemajątkowych praw podmiotowych o charakterze bezwzględnym. Są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu.
Dobra osobiste podlegają ochronie.


CategoryOchronaDobrOsobistych CategoryLeksykonD
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0241 sekund