openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: EUWTFinansowanie
tu byłem: EUWTFinansowanie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Finansowanie działalności EUWT

możliwości finansowania działalności EUWT z uwzględnieniem nowych form finansowania po 2014

A. WSTĘP
W niniejszym opracowaniu zajmuję się kwestią pozyskiwania środków na sfinansowanie działalności operacyjnej EUWT.
Innym zagadnieniem jest możliwość wykorzystania formy prawnej EUWT dla zarządzania transgranicznymi projektami (zob. więcej w osobnym opracowaniu "EUWT jako instytucja w programach UE").

B. EUWT JAKO BENEFICJENT ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE
EUWT - jako struktura o europejskiej proweniencji - wydaje się być przede wszystkim predestynowana do pozyskiwania środków Unijnych. W tej sytuacji EUWT występowałoby jako beneficjent funduszy.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podstawowym funduszem, do którego aplikują EUWT jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. "EFRR ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między jej regionami. Fundusz ten wspiera rozwój regionalny i lokalny poprzez współfinansowanie inwestycji w badania i rozwój oraz innowacje; działania związane ze zmianą klimatu i ochroną środowiska; usługi świadczone we wspólnym interesie gospodarczym; infrastrukturę telekomunikacyjną, energetyczną i transportową; infrastrukturę zdrowotną, edukacyjną i społeczną oraz zrównoważony rozwój obszarów miejskich" (zob. więcej w KOM(2011) 612, SEC(2011) 1138 i 1139 final, str. 2-3).
W ramach EFRR dla działań EUWT szczególne znaczenie ma Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w języku polskim).

2. Europejski Fundusz Społeczny
Ponadto EUWT stoją do dyspozycji środki Europejskiego Funduszu Społecznego. "Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspiera polityki i zadania priorytetowe, których celem jest osiągnięcie postępów w kierunku pełnego zatrudnienia, poprawa jakości i wydajności pracy, zwiększenie mobilności geograficznej i zawodowej pracowników w Unii, poprawa systemów kształcenia i szkolenia oraz propagowanie włączenia społecznego; Fundusz ten przyczynia się tym samym się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej" (zob. więcej w KOM(2011) 612, SEC(2011) 1130 i 1131 final, str. 2).

3. Fundusz Spójności
Fundusz Spójności w okresie 2014-2020 ma na celu wspieranie projektów w dziedzinie środowiska oraz sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury transportowej (zob. więcej w KOM(2011) 612, SEC(2011) 1138 i 1139 final).

4. Rozporządzenie o EWT
W nowym okresie programowania warto też uwzględnić strategię CLLD/RKLS (community led local development - rozwój lokalny kierowany przez społeczność (zob. również dokument SWD(2012) 61 final z dnia 14.3.2012 r. str. 9)).
Ich podstawą prawną jest art. 33 rozp. 1303/2013.

5. Inicjatywy UE
Ponadto należy pamiętać o takich inicjatywach jak wspólna inicjatywa o nazwie JASPERS. Jest to inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich w nowych krajach członkowskich.

C. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI EUWT ZE ŚRODKÓW NIE POCHODZĄCYCH Z UE
Ponadto EUWT może finansować swoją działalność bez finansowego wsparcia UE.

1. Składki członkowskie
W istniejących w EU ugrupowaniach zasadniczym elementem finansowania działalności EUWT są z reguły składki członkowskie. O tym, czy takowe składki będą uiszczane oraz czy przez wszystkich członków decydują sami członkowie w statucie (por. GrosseSamorzadTerytorialny2012, str. 12).
Przyjmuje się jednakże różne rozwiązania. Możliwe jest ustalenie algorytmu, wg którego wyliczana będzie wysokość składki (np. od mieszkańca) lub ustalenie kwot ryczałtowych. Nie zaleca się jednak ustalania w statucie wprost wysokości składki, gdyż każda jej zmiana wymuszałaby czasochłonną zmianę statutu. Praktyczniejszym rozwiązaniem jest upoważnienie Zgromadzenia EUWT do ustalania wysokości i zasad wnoszenia składek (w tym nadzwyczajnych - zob. § 7 ust. 5 Statutu EUWT z o.o. ŚRODKOWOEUROPEJSKI KORYTARZ TRANSPORTOWY; § 25 Statutu EUWT z o.o. "Tritia").

2. Programy wewnątrzkrajowe
EUWT może również finansować swoją działalność ze krajowych funduszy, które mają na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej (np. programy resortowe na lata 2014 – 2020; por. ARLEG, Analiza potencjału współpracy transgranicznej dla obszaru polskiej części pogranicza Polski i Republiki Czeskiej, pod kątem możliwości utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, str. 88).

3. Działalność gospodarcza
O tym, czy EUWT może prowadzić działalność gospodarczą decydują regulacje przepisy o podejmowaniu działalności gospodarczej przez osoby prawne prawa publicznego obowiązujące w państwie, w którym znajduje się siedziba statutowa ugrupowania. Dotychczas EUWT z siedzibą w Polsce są gospodarczo aktywne. Tutaj trzeba jednak zwrócić uwagę na konsekwencje związane z zajmowaniem przez członków organów jednostek publicznych stanowisk w EUWT jako podmniocie działającym z wykorzystaniem mienia publicznego, zwłaszcza członków ugrupowania (zob. np. art. 24f USamorzGm
art. 24f USamorzGm
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.
2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
3. (skreślony).
4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza gminy, powołaniem na stanowisko zastępcy wójta, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo wójta czy też od dnia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 2, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).
6. (uchylony).
).

4. Kredyty
Członkowie EUWT powinni także w statucie przewidzieć, czy EUWT może zaciągać zobowiązania kredytowe i jakiemu porządkowi prawnemu te zobowiązania powinny podlegać.
Tak samo należy ustalić, czy EUWT może udzielać pożyczek i na jakich zasadach. Przy tej okazji należy także wskazać, na co powinny być przeznaczane odsetki za udostępniany kapitał.

5. Inne przysporzenia
EUWT jako osoba prawna może być beneficjentem darowizn i spadków.

6. Opłaty i podatki
Wg nowego stanu prawnego EUWT może pobierać opłaty za użytkowanie infrastruktury zarządzanej przez EUWT lub za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (art. 7 ust. 4 zd. 2 RozpWEEUWT
art. 7 RozpWEEUWT
1. EUWT wykonuje zadania powierzane mu przez członków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Zadania te określone są w konwencji uzgodnionej przez członków EUWT zgodnie z art. 4 i 8.
2. EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, polegających na ułatwianiu i wspieraniu współpracy terytorialnej w celu zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz przezwyciężanie barier na rynku wewnętrznym. Każde zadanie określane jest przez jego członków jako mieszczące się w zakresie kompetencji każdego z członków, chyba że państwo członkowskie lub państwo trzecie zatwierdzą udział członka utworzonego na mocy ich prawa krajowego, nawet jeżeli członek ten nie posiada kompetencji w odniesieniu do wszystkich zadań określonych w konwencji.
3. EUWT może prowadzić określone działania związane ze współpracą terytorialną między swoimi członkami w ramach realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, niezależnie od tego, czy Unia udziela tym działaniom wsparcia finansowego.
Zadania EUWT mogą dotyczyć przede wszystkim realizacji programów współpracy lub ich części, lub też realizacji operacji wspieranych przez Unię za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, lub Funduszu Spójności
Państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres zadań, które EUWT mogą wykonywać bez wsparcia finansowego Unii. Nie naruszając art. 13, państwa członkowskie nie mogą jednak wyłączyć zadań, które dotyczą priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013.
4. Zadania powierzone EUWT przez jego członków nie mogą dotyczyć wykonywania uprawnień przyznanych na mocy prawa publicznego lub obowiązków, których celem jest ochrona ogólnych interesów państwa lub ochrona ogólnych interesów innych organów publicznych, takich jak uprawnienia policyjne i regulacyjne, wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna.
Zgodnie z właściwym prawem unijnym i krajowym zgromadzenie EUWT, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a), może jednak określić zasady i warunki korzystania z danego elementu infrastruktury zarządzanego przez EUWT lub zasady i warunki świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, w tym także opłaty wnoszone przez użytkowników.
5. Członkowie EUWT mogą jednogłośnie podjąć decyzję o upoważnieniu jednego z członków do wykonywania zadań EUWT.
). Wysokość opłat ustala zgromadzenie "zgodnie z właściwym prawem unijnym i krajowym". Zatem z prawa krajowego będzie wynikać, czy mamy do czynienia z opłatami o charakterze administracyjnym (bezzwrotne świadczenia pieniężne o charakterze przymusowym pobierane za ekwiwalentne świadczenia administracji) czy "zwykłym" (prywatnoprawnym) wynagrodzeniem za możliwość skorzystania z infrastruktury albo usługi.
EUWT nie posiada jednak zdolności do sprawowania władztwa podatkowego. Władztwem podatkowym jest bowiem prawo organów publicznych do poboru określonych podatków na rzecz budżetu oraz do kształtowania wymiaru tych podatków głównie poprzez możliwość ustalania konkretnych stawek podatkowych oraz wprowadzania ulg i zwolnień (por. Leksykon budżetowy). EUWT w rozporządzeniu nie uzyskał takiego statusu, a wręcz przeciwnie - nie jest uprawniony do wykonywania uprawnień o charakterze regulacyjnym (art. 7 ust. 4 RozpWEEUWT
art. 7 RozpWEEUWT
1. EUWT wykonuje zadania powierzane mu przez członków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Zadania te określone są w konwencji uzgodnionej przez członków EUWT zgodnie z art. 4 i 8.
2. EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, polegających na ułatwianiu i wspieraniu współpracy terytorialnej w celu zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz przezwyciężanie barier na rynku wewnętrznym. Każde zadanie określane jest przez jego członków jako mieszczące się w zakresie kompetencji każdego z członków, chyba że państwo członkowskie lub państwo trzecie zatwierdzą udział członka utworzonego na mocy ich prawa krajowego, nawet jeżeli członek ten nie posiada kompetencji w odniesieniu do wszystkich zadań określonych w konwencji.
3. EUWT może prowadzić określone działania związane ze współpracą terytorialną między swoimi członkami w ramach realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, niezależnie od tego, czy Unia udziela tym działaniom wsparcia finansowego.
Zadania EUWT mogą dotyczyć przede wszystkim realizacji programów współpracy lub ich części, lub też realizacji operacji wspieranych przez Unię za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, lub Funduszu Spójności
Państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres zadań, które EUWT mogą wykonywać bez wsparcia finansowego Unii. Nie naruszając art. 13, państwa członkowskie nie mogą jednak wyłączyć zadań, które dotyczą priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013.
4. Zadania powierzone EUWT przez jego członków nie mogą dotyczyć wykonywania uprawnień przyznanych na mocy prawa publicznego lub obowiązków, których celem jest ochrona ogólnych interesów państwa lub ochrona ogólnych interesów innych organów publicznych, takich jak uprawnienia policyjne i regulacyjne, wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna.
Zgodnie z właściwym prawem unijnym i krajowym zgromadzenie EUWT, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a), może jednak określić zasady i warunki korzystania z danego elementu infrastruktury zarządzanego przez EUWT lub zasady i warunki świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, w tym także opłaty wnoszone przez użytkowników.
5. Członkowie EUWT mogą jednogłośnie podjąć decyzję o upoważnieniu jednego z członków do wykonywania zadań EUWT.
). Został zatem pozbawiony możliwości sprawowania zwierzchności podatkowej i działania władczego.

D. SPRAWOWANIE NADZORU FINANSOWEGO NAD EUWT
W zakresie w jakim środki, którymi będzie dysponowało EUWT, będą środkami publicznymi, będzie podlegać nadzorowi finansowemu, o którym mowa jest w art. 6 RozpWEEUWT
art. 6 RozpWEEUWT
1. Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, organizują przeprowadzanie kontroli zarządzania funduszami publicznymi przez EUWT. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, wyznacza organ właściwy do realizacji tego zadania przed udzieleniem zgody na uczestnictwo w EUWT zgodnie z art. 4.
2. W przypadku gdy wymaga tego ustawodawstwo krajowe innych zainteresowanych państw członkowskich, organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, dokonują uzgodnień z odpowiednimi organami innych zainteresowanych państw członkowskich w celu przeprowadzenia przez nie kontroli na ich terytorium w odniesieniu do działań EUWT wykonywanych w tych państwach członkowskich oraz w celu wymiany wszystkich właściwych informacji.
3. Wszystkie kontrole przeprowadza się zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu.
4. Nie naruszając ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, w jeżeli zadania EUWT, o których mowa w art. 7 ust. 3, obejmują działania współfinansowane przez Unię, stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące kontroli funduszy pochodzących z Unii.
5. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, informuje inne zainteresowane państwa członkowskie o wszelkich trudnościach zaistniałych podczas kontroli.
.

CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryFunduszeEuropejskie CategoryEUWTTritia CategoryEGTCCETC
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0344 sekund