openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: EUWTFormyWspolpracyTerytorialnej
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

EUWT i inne formy współpracy terytorialnej w UE


EUWT nie jest pierwszą formą prawną, na mocy której możliwa jest bliższa współpraca regionów różnych państw członkowskich.

A. EUROREGIONY
Euroregiony służą koordynacji działań podmiotów publicznych z różnych krajów członkowskich.

1. Charakter prawny Euroregionów
Euroregiony są tworzone na podstawie umowy pomiędzy odpowiednimi strukturami z tych państw. Tymi strukturami są z reguły stowarzyszenia, grupy pracy itp. (PechsteinDejaEuR2011, s. 360).
Euroregiony nie posiadają własnej osobowości prawnej, co znacznie obniża ich efektywność.

2. Zadania Euroregionów
(...)

B. EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
Inną formą koordynacji współpracy między podmiotami z różnych krajów jest Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG).
Ta forma prawna ma swoje źródła w prawie wtórnym (zob. rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), opubl.w Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985) oraz krajowym (zob. UEZISpółkEurop). Wprawdzie forma ta powstała głównie z uwagi na potrzeby podmiotów gospodarczych, jednakże została również - często z powodzeniem - zaadaptowana przez samorządy terytorialne (GEPEEUWT, 2007, s. 40).
Jednakże i w tym wypadku głównym mankamentem EZIG jest brak osobowości prawnej. Wprawdzie EZIG jest z punktu widzenia prawa polskiego ułomną osobą prawną (art. 7 UEZISpółkEurop
art. 7 UEZISpółkEurop
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 2137/85 oraz w ustawie do zgrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.
w zw. z art. 22 KSH
art. 22 KSH
§ 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
§ 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.
w zw. z art. 8 § 1 KSH
art. 8 KSH
§ 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
§ 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
i art. 331 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
), to jednak nie wystarczy dla w pełni samodzielnej aktywności ugrupowania.
Ponadto z uwagi na brak własnej podmiotowości prawnej członkowie EZIG ponoszą pełną odpowiedzialność za działania niewypłacalnego EZIG (por. art. 331 § 2 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
).

C. FORMY KOOPERACJI NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

1. Euroregionalne Ugrupowania Współpracy (EUW)
W tym zakresie na pierwszy plan wybija się tzw. Euroregionalne Ugrupowania Współpracy (nazwa zaproponowana przez H. Dumałę, DumalaTransnarodoweSieciTerytorialneWEuropie, s. 124) na podstawie 3. Protokołu do Ramowej Konwencji Madryckiej (Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs) (European Treaty Series Nr 206)). Protokół został podpisany dnia 16.11.2009 r. w Utrechcie i wszedł w życie 1.3.2013 r. W największym skrócie można tą formę prawną określić jako „EUWT dla państw Rady Europy”, gdyż przepisy Protokołu nr 3 są bardzo zbliżone do przepisów rozp. o EUWT. Z uwagi na okoliczność, że Polska nie ratyfikowała żadnego Protokołu do Konwencji Ramowej formy współpracy w nich przewidziane znajdują się poza zasięgiem polskich jednostek samorządu terytorialnego (Krytycznie DumalaTransnarodoweSieciTerytorialneWEuropie, s. 123-124).
Podobieństwa i różnice pomiędzy EUWT a EUW zostały zarysowane w "COMPARATIVE STUDY OF THE TREATY PROVISIONS ON THE EUROREGIONAL CO-OPERATION GROUPINGS (ECGS) AND REGULATORY PROVISIONS ON A EUROPEAN GROUPING FOR TERRITORIAL CO-OPERATION (EGTC)" z 10 maja 2011 r.
Wg M. Niedobitka obie formy prawnej dla współpracy terytorialnej pozostają w stosunku konkurencji do siebie (NiedobitekJOeRdG2014, s. 87). W zależności od potrzeb państwa, w których obydwie formy są dopuszczalne, mogą wybrać lepiej pasujące rozwiązanie. Słusznie zauważa M. Niedobitek, że autorzy 3. Protokołu do Konwencji Madryckiej mogli być odważniejsi i ukształtować Euroregionalne Ugrupowania Współpracy w sposób bardziej szczegółowy i nie wymagający dalszych aktów wykonawczych w państwach Rady Europy ((NiedobitekJOeRdG2014, s. 68 i 88).


CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryEuroregiony CategoryUmowaZKarlsruhe
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0319 sekund