openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: EUWTJakoInstytucjaWProgramachUE
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

EUWT jako instytucja w programach UE

możliwości wykorzystania formy prawnej EUWT do zarządzania programami UE

A. Uwagi wstępne
W nowym okresie programowania (2014-2020) UE stawia wyraźnie na zintegrowane podejście do rozwoju regionalnego. Ma to służyć koordynacji programów i osiągnięcia maksymalnych synergii w ich realizacji. Zintegrowane podejście wymaga jednak stworzenia nowych mechanizmów, które w najlepszy sposób mogą zapewnić osiągnięcie zamierzonych celów. Dlatego też pojawiają się w przepisach wspólnych następujące mechanizmy:
  • "Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD)",
  • "Zintegrowane inwestycje terytorialne w ramach FRR, EFS i FS",
  • "Operacje zintegrowane" oraz
  • "Wspólne plany działania".
Mechanizmy te są przewidziane zarówno dla realizacji programów w jednym kraju jak i dla programów współpracy transgranicznej. W tym drugim wypadku pojawia się jednak konieczność ustanowienia instytucji odpowiedzialnych za realizację programów transgranicznych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają uznane na płaszczyźnie europejskiej instytucje łączące jednostki z różnych krajów UE, a więc przede wszystkim EUWT.
Według przepisów dotyczących funduszy strukturalnych EUWT może być członkiem w Komitecie Sterującym Planów Wspólnych Działań lub Instytucją Pośredniczącą w realizacji programów finansowanymi na zasadach ZIT (zob. niżej), a także może przyjąć funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym albo Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego albo ich części.

B. EUWT jako Instytucja Pośrednicząca w ZIT
EUWT może działać jako Instytucja Pośrednicząca w następnym okresie programowania (2014-2020) w ramach ZIT (czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Podstawą prawną ZIT są art. 36 i nast. rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (1303/2013). Możliwość włączenia EUWT w ramach ZIT wynika wprost z art. 11 Rozp. (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
"ZIT to narzędzie do wdrażania strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. (...) Pozwala państwom członkowskim na implementację Programów operacyjnych w sposób przekrojowy oraz uzyskiwanie finansowania z różnych osi priorytetowych jednego lub kilku Programów operacyjnych, co zapewnia implementację zintegrowanej strategii dla określonego terytorium." (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, str. 3). "ZIT są dostosowane do realizacji działań w kontekście europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). Na przykład ZIT w kontekście transgranicznym może być wykorzystana do implementacji zintegrowanej strategii rozwoju obszarów miejskich w miastach przygranicznych" (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, str. 3).
Częścią składową ZIT może być "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD/RLKS). "Jednakże pomiędzy ZIT a CLLD istnieją istotne różnice. CLLD jest podejściem ściśle oddolnym. To lokalna grupa działania określa treść strategii rozwoju lokalnego oraz operacji finansowanych w jej ramach. Z drugiej strony ZIT nie określa z góry sposobu podejmowania decyzji w sprawie samych inwestycji – ten proces może przebiegać odgórnie bądź oddolnie, może też być połączeniem obu tych podejść. Tak więc CLLD może być jednym z elementów zintegrowanej strategii miejskiej realizowanej w ramach ZIT." (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, str. 4).

C. EUWT jako beneficjent Wspólnych Planów Działania (WPD)
EUWT może być beneficjentem WPD (art. 9 Rozp. (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”). "Wspólny plan działania (WPD) jest nowym rodzajem operacji zintegrowanej realizowanej dzięki podejściu opartemu na wynikach w celu osiągnięcia konkretnych celów uzgodnionych wspólnie przez państwo członkowskie i Komisję. Obejmuje on grupę projektów, które są przeprowadzane na odpowiedzialność wyznaczonego beneficjenta. W praktyce zarządzanie finansami wspólnego planu działania będzie oparte wyłącznie na planowanych wynikach. Wspólny plan działania może być finansowany z EFS i EFRR. Nie może on jednak zostać wykorzystany do wsparcia infrastruktury. Może być częścią jednego lub kilku programów operacyjnych, a tym samym stanowić użyteczny instrument wspierania ściślejszej integracji różnych funduszy zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu." - cytat za Dokument Roboczy Służb Komisji, Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020..., str. 11 (Dokument SWD(2012) 61 final z dnia 14.3.2012 r.). Podstawą prawną WPD są art. 104 i nast. 1303 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (1303/2013)).

D. EUWT jako Instytucja Zarządzająca programem EWT lub jego częścią
Wg strony Funduszy Europejskich: "Instytucje Zarządzające posiadają szereg kompetencji związanych m.in. z wyborem wniosków do dofinansowania, a ponadto liczne obowiązki np. w zakresie kontroli prawidłowości przeprowadzania projektów oraz kontroli realizacji całego programu. Ponadto, zobowiązane są do promowania danego programu operacyjnego i informowania o nim potencjalnych Beneficjentów." W takiej funkcji działał do niedawna np. Grande Region. EUWT może przyjąć postać instytucji zarządzającej (art. 22 Rozp. (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”).
Polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie przewiduje jednak powierzania EUWT funkcji Instytucji Zarządzającej programami EWT (MRR, PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Z UDZIAŁEM POLSKI W PERSPEKTYWIE 2014-2020, 2012, s. 6).

CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryFunduszeEuropejskie
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0212 sekund