openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: EUWTMozliwosciZastosowania
tu byłem: EUWTMozliwosciZastosowania
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

EUWT. Możliwości zastosowania


A. UWAGI WSTĘPNE
Poniższe opracowanie ma za zadanie wskazanie możliwości zastosowania formy prawnej EUWT w rozmaitych stanach faktycznych i konfiguracjach.
EUWT realizuje zadania powierzone mu przez członków, które to zadania muszą spełniać następujące kryteria:
  • ułatwiają lub upowszechniają współpracę terytorialną,
  • służą wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej,
  • należą do zadań każdego z członków EUWT (po reformie będzie inaczej),
  • należą do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (por. art. 16 UEUWT
    art. 16 UEUWT
    Bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działania jedynie w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259)
    ).

Ogólne zasady wyznaczania zadań dla EUWT opisane zostały w osobnym opracowaniu.

B. EUWT DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH
Istnieje już kilka przykładów realizacji współpracy międzyuniwersyteckiej w formie EUWT. Należą do nich:
Opracowanie dla EUWT z udziałem polskich podmiotów zostało opublikowane osobno.

C. EUWT A PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
Możliwości wykorzystania EUWT dla potrzeb transgranicznego publicznego transportu zbiorowego przedstawione zostały w osobnym opracowaniu.

D. EUWT JAKO INSTYTUCJA W RAMACH PROGRAMÓW I FUNDUSZY UE
EUWT może być również wykorzystane jako instytucja w ramach programów UE. Więcej na ten temat w osobnym dokumencie.

E. INNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA EUWT
EUWT w Europie realizują takie zadania jak np.:

CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0212 sekund