openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: EUWTMozliwosciZastosowania
tu byłem: EUWTMozliwosciZastosowania
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2015-09-29 23:06:45 by MarcinKrzymuski

Additions:
Istnieje już kilka przykładów realizacji współpracy międzyuniwersyteckiej w formie EUWT. Należą do nich:
Opracowanie dla EUWT z udziałem polskich podmiotów zostało opublikowane osobno.
Możliwości wykorzystania EUWT dla potrzeb transgranicznego publicznego transportu zbiorowego przedstawione zostały w osobnym opracowaniu.


Deletions:
1. Zadania szkół wyższych w Polsce
Zadania szkoły wyższej w Polsce są określone w art. 13 PrSzkolWyższ
art. 13 PrSzkolWyższ
1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia nie jest obowiązana do wykonywania zadań określonych w ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.
.
Zadania szkoły wyższej w Brandenburgii (materia zastrzeżona dla ustawodawcy landowego) są określone w § 3 HSG BBG.
2. Działania wymienione w art. 6 rozp. 1080/2006
Polski ustawodawca ograniczył możliwość działania EUWT do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Edukacja jest jednak wymieniona jako jeden z obszarów działania EFRR.
Ograniczenie to dotyczy jedynie EUWT mających siedzibę na terenie Polski.
3. Problemy
4. Przykłady realizacji
Zob. Uniwersytet Grande Region
Zob. EUREGIO P.1 & EUREGIO P.2
Zob. EUCOR
Możliwości wykorzystania EUWT dla potrzeb transgranicznego publicznego transportu zbiorowego przedstawione zostały w osobnym opracowaniu
Edited on 2015-09-29 23:00:36 by MarcinKrzymuski

Additions:

EUWT. Możliwości zastosowania

Poniższe opracowanie ma za zadanie wskazanie możliwości zastosowania formy prawnej EUWT w rozmaitych stanach faktycznych i konfiguracjach.
EUWT realizuje zadania powierzone mu przez członków, które to zadania muszą spełniać następujące kryteria:
 • ułatwiają lub upowszechniają współpracę terytorialną,
 • służą wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej,
 • należą do zadań każdego z członków EUWT (po reformie będzie inaczej),
 • należą do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (por. art. 16 UEUWT
  art. 16 UEUWT
  Bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działania jedynie w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259)
  ).
Ogólne zasady wyznaczania zadań dla EUWT opisane zostały w osobnym opracowaniu.
Zob. EUCOR
Możliwości wykorzystania EUWT dla potrzeb transgranicznego publicznego transportu zbiorowego przedstawione zostały w osobnym opracowaniu


Deletions:

EUWT. Możliwości zastosowania

Poniższe opracowanie ma za zadanie wskazanie możliwości zastosowania formy prawnej EUWT w rozmaitych stanach faktycznych i konfiguracjach. Ogólne zasady wyznaczania zadań dla EUWT opisane zostały w osobnym opracowaniu.

1. Zadania EUWT ogólnie
EUWT realizuje zadania powierzone mu przez członków, które to zadania muszą spełniać następujące kryteria:
  • ułatwiają lub upowszechniają współpracę terytorialną,
  • służą wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej,
  • należą do zadań każdego z członków EUWT (po reformie będzie inaczej),
  • należą do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (por. art. 16 UEUWT
   art. 16 UEUWT
   Bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działania jedynie w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259)
   ).
Otwarte jest zagadnienie, czy "szkoła wyższa" w formie EUWT mogłaby prowadzić studia. Obecne realizacje w zakresie raczej opierają się na stworzeniu ram do współpracy niż samodzielnych jednostek.
Zob. EUKOR
Możliwości wykorzystania EUWT dla potrzeb transgranicznego publicznego transportu zbiorowego przedstawione zostały w osobnym opracowaniu
Edited on 2015-09-28 18:20:16 by MarcinKrzymuski

Additions:
- należą do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (por. art. 16 UEUWT
art. 16 UEUWT
Bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działania jedynie w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259)
).
CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne


Deletions:
- należą do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (por. art. 16 UEUWT).
CategoryEUWT
Edited on 2015-02-24 10:32:03 by MarcinKrzymuski

Additions:
- świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej,

Deletions:
- prowadzenie i utrzymanie szpitala dla mieszkańców regionu (Cerdanya),Edited on 2015-02-24 10:27:54 by MarcinKrzymuski

Additions:
- utworzenie wspólnego obszaru planistycznego (ŚEKT; Strasbourg-Ortenau),

Deletions:
- utworzenie wspólnego obszaru planistycznego (ŚEKT; Strasbourg-Ortenau),Edited on 2015-01-30 16:06:32 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zob. EUKOR

Deletions:
Zob. EUKON (?)Edited on 2015-01-30 15:56:14 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zob. EUREGIO P.1 & EUREGIO P.2

Deletions:
Zob. EUREGIO P.2 EUREGIO P.1Edited on 2015-01-30 15:55:49 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zob. EUREGIO P.2 EUREGIO P.1

Deletions:
Zob. EUREGIOEdited on 2015-01-30 15:53:07 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zob. EUREGIO
Zob. EUKON (?)Edited on 2013-07-11 11:32:28 by MarcinKrzymuski

Additions:

1. Zadania EUWT ogólnie
EUWT realizuje zadania powierzone mu przez członków, które to zadania muszą spełniać następujące kryteria:
2. Zadania szkół wyższych w Polsce
Zadania szkoły wyższej w Polsce są określone w art. 13 PrSzkolWyższ
art. 13 PrSzkolWyższ
1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia nie jest obowiązana do wykonywania zadań określonych w ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.
.
Zadania szkoły wyższej w Brandenburgii (materia zastrzeżona dla ustawodawcy landowego) są określone w § 3 HSG BBG.
3. Działania wymienione w art. 6 rozp. 1080/2006
Polski ustawodawca ograniczył możliwość działania EUWT do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Edukacja jest jednak wymieniona jako jeden z obszarów działania EFRR.
Ograniczenie to dotyczy jedynie EUWT mających siedzibę na terenie Polski.
4. Problemy
Otwarte jest zagadnienie, czy "szkoła wyższa" w formie EUWT mogłaby prowadzić studia. Obecne realizacje w zakresie raczej opierają się na stworzeniu ram do współpracy niż samodzielnych jednostek.


Deletions:
1. Zakres podmiotowy EUWT
EUWT jest organizacją tworzoną przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT. Szkoły wyższe mogłyby więc utworzyć EUWT, jeżeli są podmiotami prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE.
W tym przepisie "podmiot prawa publicznego" oznacza każdy podmiot:
 1. ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
 2. posiadający osobowość prawną; oraz
 3. finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego.
Niewyczerpujący katalog podmiotów, które spełniają w/w kryteria, zawiera załącznik nr III do dyrektywy.
Wg załącznika nr III do dyrektywy 2004/18/WE do tej grupy należą w Niemczech "Wissenschaftliche Hochschulen", a więc również uniwersytety.
Polska w tym załączniku nie jest wymieniona. Jednakże podobieństwo organizacyjne polskich i niemieckich szkół wyższych pozwala na wniosek, że także polskie szkoły wyższe, w tym uniwersytety, mają prawo być członkami EUWT.
2. Zadania EUWT a zadania szkół wyższych
a. zadania EUWT ogólnie
EUWT realizuje zadania powierzone mu przez członków, które to zadania muszą spełniać następujące kryteria:
b. zadania szkół wyższych w Polsce
Zadania szkoły wyższej w Polsce są określone w art. 13 PrSzkolWyższ
art. 13 PrSzkolWyższ
1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia nie jest obowiązana do wykonywania zadań określonych w ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.
.
Zadania szkoły wyższej w Brandenburgii (materia zastrzeżona dla ustawodawcy landowego) są określone w § 3 HSG BBG.
c. działania wymienione w art. 6 rozp. 1080/2006
Polski ustawodawca ograniczył możliwość działania EUWT do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Edukacja jest jednak wymieniona jako jeden z obszarów działania EFRR.
Ograniczenie to dotyczy jedynie EUWT mających siedzibę na terenie Polski.
d. problemy
Otwarte jest zagadnienie, czy "szkoła wyższa" w formie EUWT mogłaby prowadzić studia. Obecne realizacje w zakresie raczej opierają się na stworzeniu ram do współpracy niż samodzielnych jednostek.Edited on 2013-07-11 10:09:02 by MarcinKrzymuski

Additions:
Poniższe opracowanie ma za zadanie wskazanie możliwości zastosowania formy prawnej EUWT w rozmaitych stanach faktycznych i konfiguracjach. Ogólne zasady wyznaczania zadań dla EUWT opisane zostały w osobnym opracowaniu.

Deletions:
Poniższe opracowanie ma za zadanie wskazanie możliwości zastosowania formy prawnej EUWT w rozmaitych stanach faktycznych i konfiguracjach.Edited on 2013-07-06 20:26:43 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. EUWT A PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
Możliwości wykorzystania EUWT dla potrzeb transgranicznego publicznego transportu zbiorowego przedstawione zostały w osobnym opracowaniu
Edited on 2013-03-02 19:58:10 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. EUWT JAKO INSTYTUCJA W RAMACH PROGRAMÓW I FUNDUSZY UE
EUWT może być również wykorzystane jako instytucja w ramach programów UE. Więcej na ten temat w osobnym dokumencie.
B. INNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA EUWT
EUWT w Europie realizują takie zadania jak np.:

A. UWAGI WSTĘPNE
Poniższe opracowanie ma za zadanie wskazanie możliwości zastosowania formy prawnej EUWT w rozmaitych stanach faktycznych i konfiguracjach.

B. EUWT DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH

1. Zakres podmiotowy EUWT
EUWT jest organizacją tworzoną przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT. Szkoły wyższe mogłyby więc utworzyć EUWT, jeżeli są podmiotami prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE.
W tym przepisie "podmiot prawa publicznego" oznacza każdy podmiot:
 1. ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
 2. posiadający osobowość prawną; oraz
 3. finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego.
Niewyczerpujący katalog podmiotów, które spełniają w/w kryteria, zawiera załącznik nr III do dyrektywy.
Wg załącznika nr III do dyrektywy 2004/18/WE do tej grupy należą w Niemczech "Wissenschaftliche Hochschulen", a więc również uniwersytety.
Polska w tym załączniku nie jest wymieniona. Jednakże podobieństwo organizacyjne polskich i niemieckich szkół wyższych pozwala na wniosek, że także polskie szkoły wyższe, w tym uniwersytety, mają prawo być członkami EUWT.

2. Zadania EUWT a zadania szkół wyższych

a. zadania EUWT ogólnie
EUWT realizuje zadania powierzone mu przez członków, które to zadania muszą spełniać następujące kryteria:
 • ułatwiają lub upowszechniają współpracę terytorialną,
 • służą wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej,
 • należą do zadań każdego z członków EUWT (po reformie będzie inaczej),
 • należą do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (por. art. 16 UEUWT).

b. zadania szkół wyższych w Polsce
Zadania szkoły wyższej w Polsce są określone w art. 13 PrSzkolWyższ
art. 13 PrSzkolWyższ
1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia nie jest obowiązana do wykonywania zadań określonych w ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.
.
Zadania szkoły wyższej w Brandenburgii (materia zastrzeżona dla ustawodawcy landowego) są określone w § 3 HSG BBG.

c. działania wymienione w art. 6 rozp. 1080/2006
Polski ustawodawca ograniczył możliwość działania EUWT do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Edukacja jest jednak wymieniona jako jeden z obszarów działania EFRR.
Ograniczenie to dotyczy jedynie EUWT mających siedzibę na terenie Polski.

3. Przykłady realizacji
Zob. Uniwersytet Grande Region

CategoryEUWT
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0519 sekund