openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: EUWTTransgranicznaOpiekaZdrowotna
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

EUWT i transgraniczna opieka zdrowotna

instrument EUWT i jego zalety dla stworzenia wspólnego systemu opieki zdrowotnej w rejonach przygranicznych


A. Uwagi wstępne
Transgraniczna opieka zdrowotna staje się temat coraz głośniej dyskutowanym. Powodem jest duże zapotrzebowanie na transgraniczne usługi z zakresu ochrony zdrowia. Zgłaszają je przede wszystkim ubezpieczyciele, którzy chcą minimalizować koszty niektórych procedur medycznych wykonując je za granicą oraz obywatele, zwłaszcza z rejonów przygranicznych, pragnący uzyskać świadczenia o wyższym standardzie niż we własnym kraju.
Niniejsze opracowanie dotyczy możliwości stworzenia wspólnej transgranicznej oferty opieki zdrowotnej w rejonach przygranicznych przy wykorzystaniu instrumentu EUWT.


B. EUWT ogólnie
Samo EUWT jest instrumentem współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej dla podmiotów publicznych z UE i z krajów trzecich. Ma własną osobowość prawną oraz dość skomplikowany charakter prawny. Jest z powodzeniem wykorzystywany do realizacji zadań polegających na koordynacji, wspieraniu i promocji współpracy międzynarodowej, zwłaszcza na realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych. Może również realizować zadania o charakterze infrastrukturalnym i świadczyć usługi w ogólnym interesie gospodarczym (art. 7 ust. 4 podust. 2 RozpWEEUWT). Nie może przy tym jednak posługiwać się środkami władczymi (art. 7 ust. 4 podust. 1 RozpWEEUWT).
Ugrupowania mogą tworzyć wyłącznie podmioty publiczne wymienione w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 3 RozpWEEUWT
1. Członkami EUWT mogą być następujące podmioty:
a) państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;
b) władze regionalne;
c) władze lokalne;
d) przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [] lub podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [];
e) przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym.
f) krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne równoważne z tymi, o których mowa w lit. d), z państw trzecich, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 3a.
Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku z tych kategorii.
2. EUWT składa się z członków znajdujących się na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 3a ust. 2 i 5.
, nawet jeżeli mają prywatnoprawną formę.


C. Zagadnienia transgranicznej opieki zdrowotnej
Ramy prawne do udzielania świadczeń zdrowotnych w transgranicznej opiece zdrowotnej wyznacza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. We wspomnianej dyrektywie zastrzeżono, iż nie uchybia ona przepisom rozporządzenia o EUWT.
Dyrektywa wymagała wdrożenia do krajowych systemów prawnych. W Polsce regulacje te implementowano do systemu prawnego ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1491).
W Niemczech dyrektywę transponują landy, gdyż opieka zdrowotna należy do kompetencji krajów związkowych. Stąd np. w Hesji uchwalono Gesetz über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (Patientenmobilitätsgesetz) z dnia 20 listopada 2013 (GVBl. S. 638). W landach graniczących z Polską są to ustawy:
 1. w Meklemburgii - PatMobG M-V,
 2. w Brandenburgii - BbgPat-MobUG,
 3. w Saksonii - SächsPatMobG.


D. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
Uprawnienia te zostały opisane osobno.

E. Zastosowanie EUWT do transgranicznej opieki zdrowotnej
Zgodnie z art. 2 lit. o) dyr. 2011/24/UE akt ten stosuje się "bez uszczerbku dla RozpWEEUWT". Chodzi tutaj o to, aby pierwszeństwo przyznać regulacjom o EUWT, które mogą inaczej niż dyrektywa kształtować uprawnienia osób do korzystania z usług transgranicznej opieki zdrowotnej. Przykładem takich szczególnych rozwiązań w tym zakresie jest Le GECT - Hôpital de Cerdagne, który świadczy usługi opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu francusko-hiszpańskiego wg innych zasad niż przewidziane w dyrektywie.
Zatem możliwe jest odejście od norm dyrektywy na korzyść pacjenta.

F. Zrealizowane projekty transgranicznej opieki zdrowotnej

1. Szpital transgraniczny
Sztandarowym przykładem realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej w formule EUWT jest Le GECT - Hôpital de Cerdagne - szpital dla mieszkańców regionu francusko-hiszpańskiego. W EUWT tym biorą udział podmioty odpowiedzialne za opiekę zdrowotną w Hiszpanii i we Francji

2. Granica polsko-niemiecka
Na obszarze polsko-niemieckim projektem transgranicznym jest Netzwerk Pomerania Telemedizin. Inne projekty telemedycyny: eHealth for Regions ? Integrated Structures in the Baltic Sea Area
Od 22.12.2015 r. funkcjonuje również Verein für deutsch-polnische Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Jego zadania polegają na "Förderung der Verbesserung der grenzüberschreitenden Forschung, Wissenschaft und die allgemeine Zusammenarbeit von polnischen und deutschen Bildungseinrichtungen, Unternehmen sowie von Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens."
Ponadto współpracę polsko-niemiecką rozwija Naemi-Wilke-Stift w Guben

3. Granica francusko-belgijska
Zone Organisée d'Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST)

4. Granica czesko-asutriacka
Jednym z najbardziej interesujących projektów w zakresie transgranicznej ochrony zdrowia jest projekt healthacross realizowany pomiędzy regionami z północnej Austrii (Niederösterreich) i południowych Czech (Jihočeský kraj). W ramach tego projekt powstało studium wykonalności dla wspólnej ochrony zdrowia, uwzględniające również formę EUWT (zob. BurgerWieland2010).

G. Literatura polska


H. Literatura obcojęzyczna

 • Ferdinand Wollenschläger, Patientenmobilität in der Europäischen Union – von der Rechtsprechung des EuGH zur neuen Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, EuR 2012, 149;
 • ders., Rechtliche Grundlagen der Patientenmobilität in der Europäischen Union. Die neue Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in: Zygmunt/Ekkerkamp/Metelmann/Klinkmann (Hrsg.), Sektoren- und grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, Risiken und Chancen, 2013;
 • Christian Ehlenz, Walter Frenz, Grenzüberschreitende Wahrnehmung von Gesundheitsdienstleistungen, MedR 2011, 629;
 • Michael Tiedemann, Koordinierung und Harmonisierung der grenzüberschreitenden Patientenmobilität in Europa, NZS 2011, 887;
 • Markus Krajewski, Grenzüberschreitende Patientenmobilität in Europa zwischen negativer und positiver Integration der Gesundheitssysteme, EUR 2010, 165;
 • Schmidt/Sule, Von Patenten und Patienten – Die Entwicklung des EU-Gesundheitsrechts seit Lissabon, EuZW 2012, 369;
 • Katharine Footman, Cécile Knai, Rita Baeten, Ketevan Glonti, Martin McKee, Cross-border health care in Europe, WHO 2014 full text.
 • Margitte Müller, Der Gesundheitssektor der Grenzregion Ostbrandenburg-Lubuskie. Strukturen und Optionen in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, 2006 Volltext EUV

CategoryTransgranicznaOpiekaZdrowotna
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0270 sekund