openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: EUWTZagadnieniaProblematyczne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zagadnienia problematyczne związane ze stosowaniem instrumentu EUWT


A. Ogólne prawne zastrzeżenia wobec EUWT
Szczególnie krytyczny wobec EUWT jest Kment (KmentDieVerwaltung2012), który zauważa kilka istotnych problemów rozporządzenia o EUWT.


1. Podstawa prawna
Po pierwsze wątpi, czy art. 175 ust. 3 TFUE (dawny art. 159 TWE
art. 159 TWE
Państwa Członkowskie prowadzą swoje polityki gospodarcze i koordynują je w taki sposób, aby osiągnąć także cele określone w artykule 158. Przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i działań Wspólnoty oraz przy urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego bierze się pod uwagę cele określone w artykule 158 i przyczynia się do ich realizacji. Wspólnota wspiera także osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniejących instrumentów finansowych.
Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie w sprawie postępów w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej i społecznej oraz w sprawie sposobu, w jaki różne środki przewidziane w niniejszym artykule przyczyniły się do tego. Sprawozdanie to zawiera, w odpowiednim przypadku, stosowne propozycje.
Jeśli działania szczególne okażą się niezbędne poza funduszami i bez uszczerbku dla środków przyjętych w ramach innych polityk Wspólnoty, działania takie mogą być przyjmowane przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
) może w ogóle stanowić podstawę prawną do wydania wspomnianego rozporządzenia (KmentDieVerwaltung2012, s. 162). Rozporządzenie pozwala bowiem EUWT wyjść poza obszar działania funduszy (art. 7 ust. 3 podust. 2 RozpWEEUWT). Ten zarzut został zbadany przez Komisję Prawną na zlecenie Komitetu Regionów EP (zob. Sprawozdanie z dnia 27.9.2013).

2. Brak efektywnej ochrony prawnej
Dalej Kment podkreśla brak efektywnej ochrony prawnej przeciw aktom EUWT (KmentDieVerwaltung2012, s. 164). Właściwość sądów kraju siedziby EUWT (art. 15 ust. 2 zd. 2 RozpWEEUWT
art. 15 RozpWEEUWT
1. Osoby trzecie, które uważają się za pokrzywdzone w wyniku działań lub zaniechań EUWT, są uprawnione do dochodzenia swoich roszczeń w drodze procesu sądowego.
2. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do sporów z udziałem EUWT stosuje się unijne prawo dotyczące jurysdykcji. W przypadkach nieprzewidzianych prawem unijnym, sądami właściwymi do rozwiązywania sporów są sądy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
3. Niniejsze rozporządzenie w żadnym stopniu nie pozbawia obywateli korzystania z ich krajowego konstytucyjnego prawa do odwołania przeciwko organom publicznym, które są członkami EUWT, w odniesieniu do:
a) decyzji administracyjnych dotyczących działalności prowadzonej przez EUWT;
b) dostępu do usług we własnym języku; oraz
c) dostępu do informacji.
W tych przypadkach sądami właściwymi są sądy państwa członkowskiego, z którego konstytucji wynika prawo do odwołania.
) oznacza utrudnienie dla podmiotów pochodzących spoza tego kraju (nieznajomość prawa, koszty pełnomocnika itp.).

3. Błąd metodologiczny ustawodawcy europejskiego
Kment zarzuca także, iż ustawodawca europejski ograniczył się do rozwiązań o wyłącznie instytucjonalnym charakterze, jakim było utworzenie EUWT, zamiast skoncentrować się na rozwiązaniu kolizji porządków prawnych przy pomocy norm kolizyjnych (prawo kolizyjne administracyjne).

B. Ingerencja UE w autonomiczne porządki prawne
Inni autorzy podkreślają również ingerencję WE w wewnętrzną strukturę państw członkowskich poprzez nakazanie utworzenia instytucji nieznanej porządkowi krajowemu (MartinezZUR2005, s. 341). Podobnie w prawie polskim brak jest odpowiednika EUWT (uzasadnienie do projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 893 z 24.7.2008, s. 2).

C. Inne zagadnienia wymagające bliższej analizy
Dokładniejszego badania wymagają zagadnienia związane z finansowaniem działalności EUWT, kontrolą zarządzania środkami publicznymi oraz odpowiedzialnością EUWT oraz jego członków.

CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0281 sekund