openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: EUWTZamowieniaPubliczne
tu byłem: EUWTZamowieniaPubliczne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2016-03-10 08:45:03 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryTransgraniczneZamowieniaPubliczne

Deletions:
CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryTransgraniczneZamowieniaPubliczne CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczneEdited on 2016-03-10 08:44:49 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryTransgraniczneZamowieniaPubliczne CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne

Deletions:
CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryTransgraniczneZamowieniaPubliczneEdited on 2016-02-04 09:11:42 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryTransgraniczneZamowieniaPubliczne

Deletions:
CategoryEUWT CategoryTransgraniczneZamowieniaPubliczneEdited on 2015-11-10 11:50:50 by MarcinKrzymuski

No differences.


Edited on 2015-11-10 11:38:38 by MarcinKrzymuski

Additions:
Z uwagi jednak na różne kwalifikacje EUWT w UE (raz jako podmiot prywatnoprawny, raz jako publicznoprawny a czasem bez bliższego zaszeregowania) konieczne będzie ustalenie statusu podatkowo-prawnego wspólnego podmiotu.Edited on 2015-11-09 17:56:57 by MarcinKrzymuski

Additions:
a. Kwestie podatkowe
Z uwagi jednak na różne kwalifikacje EUWT w UE (raz jako podmiot prywatnoprawny, raz jako publicznoprawny a czasem bez bliższego zaszeregowania) konieczne będzie ustalenie statusu podatkowo-prawnego wspólnego podmiotu.
Edited on 2015-11-06 22:58:22 by MarcinKrzymuski

Additions:
Do uwzględnienia: Klinkmueller2014 i Opitz2014

Deletions:
Do uwzględnienia:
Klinkmueller2014
Opitz in: PÜNDER/PRIEß, Vergaberecht im Umbruch II. Die neuen EU-Vergaberichtlinien und ihre Umsetzung, 2014, S. 91 ff.
Edited on 2015-11-05 12:14:09 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Literatura
Do uwzględnienia:
Klinkmueller2014
Opitz in: PÜNDER/PRIEß, Vergaberecht im Umbruch II. Die neuen EU-Vergaberichtlinien und ihre Umsetzung, 2014, S. 91 ff.
Edited on 2015-11-05 10:50:54 by MarcinKrzymuski

Additions:
DyrZamPubl dotyczy nabycia ? w drodze zamówienia publicznego ? robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jedną instytucję zamawiającą od wykonawców wybranych przez te instytucje zamawiające, niezależnie od tego, czy roboty budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone są do celów publicznych. o ile wartość szacunkowa jest nie mniejsza niż kwoty progowe określone w art. 4 DyrZamPubl (art. 1 DyrZamPubl).
Natomiast DyrZamPublSekt ustanawia procedury udzielania zamówień przez podmioty zamawiające w odniesieniu do zamówień oraz konkursów, których szacunkowa wartość jest nie mniejsza niż progi określone w art. 15. Zamówienie w rozumieniu tej dyrektywy stanowi nabycie robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jeden podmiot zamawiający od wykonawców wybranych przez ten podmiot zamawiający, pod warunkiem że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi są przeznaczone na potrzeby wykonywania jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 8?14 DyrZamPublSekt.Edited on 2015-11-04 15:43:56 by MarcinKrzymuski

Additions:
Mogą być nimi podmioty wymienione enumeratywnie w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 3 RozpWEEUWT
1. Członkami EUWT mogą być następujące podmioty:
a) państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;
b) władze regionalne;
c) władze lokalne;
d) przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [] lub podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [];
e) przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym.
f) krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne równoważne z tymi, o których mowa w lit. d), z państw trzecich, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 3a.
Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku z tych kategorii.
2. EUWT składa się z członków znajdujących się na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 3a ust. 2 i 5.
. Są to podmioty publiczne, będące albo organizacjami państwa (państwa członkowskie, władze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) albo przedsiębiorstwa publiczne, podmioty prawa publicznego oraz te przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym. Ugrupowanie może być utworzone także przez związki tych podmiotów.


Deletions:
Mogą być nimi podmioty wymienione enumeratywnie w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT. Są to podmioty publiczne, będące albo organizacjami państwa (państwa członkowskie, władze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) albo przedsiębiorstwa publiczne, podmioty prawa publicznego oraz te przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym. Ugrupowanie może być utworzone także przez związki tych podmiotów.
Edited on 2015-02-11 06:00:12 by MarcinKrzymuski

Additions:
Regulacjom można poddać pod względem czasowym i merytorycznym pewnym ograniczeniom. Wybór prawa można bowiem zawęzić do ustalonego okresu czasu lub określonych rodzajów zamówień. Można także ograniczyć wybór prawa do jednego konkretnego zamówienia, ale nie wyklucza się także poddanie wyborowi prawa wszystkich lub większej liczby zamówień.
Czy nowelizacja spowoduje ułatwienie czy bez znaczenia?


Deletions:
Regulacjom można poddać pod względem czasowym i merytorycznym pewnym ograniczeniom. Wybór prawa można bowiem zawęzić do ustalonego okresu, określonych rodzajów zamówień lub do jednego konkretnego zamówienia lub większej ich liczby.
Spowoduje ułatwienie czy bez znaczenia?
Edited on 2015-02-11 05:45:46 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryEUWT CategoryTransgraniczneZamowieniaPubliczne

Deletions:
CategoryEUWT CategoryZamowieniaPubliczneEdited on 2015-02-11 05:41:15 by MarcinKrzymuski

Additions:
Nowelizacją RozpWEEUWT, jaka nastąpiła na mocy rozporządzenia 1302/2013 wprowadzono przepisy, które wydają się dawać członkom ugrupowania możliwość wyboru prawa (por. KrzymuskiKubickiNVwZ2014, s. 1340). Po pierwsze działania ugrupowania podlegają bowiem prawu krajowemu określonemu w konwencji (art. 2 ust. 1a zd. 1 RozpWEEUWT). Zaś w tejże konwencji członkowie EUWT mogą także "wskazać prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) oraz "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT).

Deletions:
Nowelizacją RozWEEUWT, jaka nastąpiła na mocy rozporządzenia 1302/2013 wprowadzono przepisy, które wydają się dawać członkom ugrupowania możliwość wyboru prawa (por. KrzymuskiKubickiNVwZ2014, s. 1340). Po pierwsze działania ugrupowania podlegają bowiem prawu krajowemu określonemu w konwencji (art. 2 ust. 1a zd. 1 RozpWEEUWT). Zaś w tejże konwencji członkowie EUWT mogą także "wskazać prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) oraz "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT).Edited on 2015-02-11 05:40:55 by MarcinKrzymuski

Additions:
1. Zasada prawa miejsca siedziby
W obecnie obowiązujących dyrektywach zamówieniowych oraz w przepisach krajowych je implementujących EUWT nie zostało explicite wymienione. Odpowiedzi należy zatem szukać w przepisach krajowych opierając się na ogólnych zasadach. Wcześniej jednak należy wskazać system prawny, któremu podlega ugrupowanie.
Normą "kolizyjną" jest w tym wypadku art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT
art. 2 RozpWEEUWT
1. Działania organów EUWT podlegają następującym przepisom:
a) niniejszemu rozporządzeniu;
b) konwencji, o której mowa w art. 8, jeżeli jest to wyraźnie dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo – prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Jeżeli konieczne jest określenie prawa właściwego na podstawie prawa Unii lub międzynarodowego prawa prywatnego, EUWT uznawane jest za podmiot państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa.
1a. Działania EUWT dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w obrębie Unii podlegają właściwemu prawu Unii i prawu krajowemu określonemu w konwencji, o której mowa w art. 8.
Działania EUWT współfinansowane z budżetu Unii są zgodne z wymogami określonymi we właściwym prawie Unii i prawie krajowym związanym ze stosowaniem prawa Unii.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie składa się z kilku jednostek terytorialnych, z których każda posiada własne przepisy prawa mającego zastosowanie, odniesienie do prawa mającego zastosowanie na podstawie ust. 1 lit. c) uwzględnia prawo tych jednostek, z uwzględnieniem struktury danego państwa członkowskiego określonej konstytucją.
. Jako prawo właściwe dla EUWT wskazuje prawo państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa. Zatem przepisy państwa siedziby będą co do zasady decydować, czy EUWT podlega reżimowi zamówień publicznych.
2. Wybór prawa na podstawie przepisów rozporządzenia o EUWT
Nowelizacją RozWEEUWT, jaka nastąpiła na mocy rozporządzenia 1302/2013 wprowadzono przepisy, które wydają się dawać członkom ugrupowania możliwość wyboru prawa (por. KrzymuskiKubickiNVwZ2014, s. 1340). Po pierwsze działania ugrupowania podlegają bowiem prawu krajowemu określonemu w konwencji (art. 2 ust. 1a zd. 1 RozpWEEUWT). Zaś w tejże konwencji członkowie EUWT mogą także "wskazać prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) oraz "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT).
Nie jest jasne, czy zamiarem prawodawcy europejskiego było w istocie zezwolenie na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Przeciwko takiej interpretacji świadczy pkt 24 zd. 1 części wstępnej ZmRozpEUWT. Ustawodawca sugeruje, iż wskazanie prawa właściwego ma przede wszystkim polegać na sporządzeniu "wykazu przepisów prawa unijnego i krajowego mających zastosowanie do EUWT". Ponadto wybór prawa właściwego nie miał dotyczyć prawa zamówień publicznych, gdyż nie było intencją reformatorów rozporządzenia regulowanie zagadnień związanych z transgranicznym udzielaniem zamówień (pkt 25 części wstępnej ZmRozpEUWT).
Konstatacja jest zatem taka, iż aktualnie obowiązujące RozpWEEUWT nie daje podstawy do wyboru prawa właściwego dla zamówień publicznych. EUWT podlega zatem nadal prawu krajowemu miejsca siedziby.
Możliwość wyboru prawa dają jednak dwa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych: art. 39 ust. 5 DyrZamPubl oraz art. 57 ust. 5 DyrZamPublSekt.
(...)


Deletions:
W obecnie obowiązujących dyrektywach EUWT nie jest wymienione explicite. Zostało bowiem wprowadzone dwa lata po uchwaleniu aktualnych dyrektyw. Należy więc zbadać prawo krajowe. Tutaj z kolei pojawia się problem, które prawo właściwe jest dla Ugrupowania, które działa wszakże ponad granicami państw członkowskich. Z kolei to pytanie wymaga sięgnięcia rozporządzenia o EUWT. Jednakże także i tutaj nastąpiła nowelizacja rozporządzeniem 1302/2013. Wprowadziła ona nowe możliwości w zakresie wyboru prawa właściwego dla funkcjonowania EUWT. To powoduje, iż należy mieć także na uwadze, czy ugrupowanie podlega dotychczasowym regulacjom, czy też już nowym, które pozwalają na elastyczny wybór prawa właściwego dla działalności EUWT.
1. EUWT podlegające rozporządzeniu 1082/2006 w wersji pierwotnej
W przypadku EUWT podlegających dotychczasowym zasadom (zob. art. 2 rozporządzenia 1302/2013) ugrupowanie podlega prawu państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa (por. art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT). Dokonując wskazania siedziby statutowej członkowie decydowali jednocześnie o tym, czy i ew. w jakim zakresie ugrupowanie podlega zamówieniom publicznym. Wszystkie EUWT współtworzone przez podmioty z Polski mają siedzibę na terenie Polski. Jest to konsekwencja stanowiska polskiego MSZ, które jak na razie dość sztywno podchodzi do opcji umiejscowienia ugrupowań z udziałem polskich członków poza terytorium Polski. EUWT mające siedzibę statutową w Polsce podlegają więc prawu polskiemu. Reperkusje tego opisał dokładniej Mariusz Motyka-Mojkowski w Analiza uwarunkowań prawnych polskiego obszaru projektu na potrzeby implementacji Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim, z siedzibą statutową w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 22 i nast.
2. EUWT podlegające znowelizowanemu rozporządzeniu o EUWT
Te ugrupowania również mogą również podlegać prawu siedziby. Członkowie mogą jednak wskazać w konwencji "prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) albo "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT). Nie jest jasne, czy te regulacje pozwalają wprost na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Z jednej strony wydaje się, że o to właśnie chodziło prawodawcy europejskiemu, który pragnął uelastycznienia prawa o ugrupowaniach. Z drugiej strony jeżeli taka była wola prawodawcy UE, to dlaczego w nowych dwóch dyrektywach znajdziemy szczególne przepisy o możliwościach wyboru prawa zamówień publicznych? Poza tym w części wstępnej rozporządzenia 1302/2013 znajduje się wskazówka, sugerująca, iż wskazanie prawa ma polegać wyłącznie na stworzeniu listy przepisów znajdujących zastosowanie do działalności EUWT. Przeczy temu zresztą brzmienie art. 2 ust. 1a RozpWEEUWT, który ma "ładunek" kolizyjnoprawny (por. KrzymuskiKubickiNVwZ2014, s. 1340).
Wydaje się, że w chwili przyjmowania regulacji o EUWT nie było jeszcze przesądzone, jaką treść będą miały dyrektywy zamówieniowe. Szerokie brzmienie zaś regulacji o konwencji EUWT pozwala na objęcie wyborem prawa zarówno kwestii zamówień publicznych jak i innych (np. regulacje techniczne).
Skutkiem byłpby więc, iż od 22 czerwca 2014 r. członkowie EUWT mogliby samodzielnie wskazać, jakiemu prawu zamówień publicznych będzie podlegać ich ugrupowanie.
W nowych dyrektywach znajdziemy dwa identycznie brzmiące przepisy dot. możliwości udzielenie zamówienia przez EUWT. Są to art. 39 ust. 5 DyrZamPubl oraz art. 57 ust. 5 DyrZamPublSekt.
Zob. WspolneTransgraniczneUdzielenieZamowieniaPublicznegoEdited on 2015-02-10 16:49:18 by MarcinKrzymuski

Additions:
Te ugrupowania również mogą również podlegać prawu siedziby. Członkowie mogą jednak wskazać w konwencji "prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) albo "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT). Nie jest jasne, czy te regulacje pozwalają wprost na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Z jednej strony wydaje się, że o to właśnie chodziło prawodawcy europejskiemu, który pragnął uelastycznienia prawa o ugrupowaniach. Z drugiej strony jeżeli taka była wola prawodawcy UE, to dlaczego w nowych dwóch dyrektywach znajdziemy szczególne przepisy o możliwościach wyboru prawa zamówień publicznych? Poza tym w części wstępnej rozporządzenia 1302/2013 znajduje się wskazówka, sugerująca, iż wskazanie prawa ma polegać wyłącznie na stworzeniu listy przepisów znajdujących zastosowanie do działalności EUWT. Przeczy temu zresztą brzmienie art. 2 ust. 1a RozpWEEUWT, który ma "ładunek" kolizyjnoprawny (por. KrzymuskiKubickiNVwZ2014, s. 1340).
Skutkiem byłpby więc, iż od 22 czerwca 2014 r. członkowie EUWT mogliby samodzielnie wskazać, jakiemu prawu zamówień publicznych będzie podlegać ich ugrupowanie.


Deletions:
Te ugrupowania również mogą również podlegać prawu siedziby. Członkowie mogą jednak wskazać w konwencji "prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) albo "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT). Nie jest jasne, czy te regulacje pozwalają wprost na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Z jednej strony wydaje się, że o to właśnie chodziło prawodawcy europejskiemu, który pragnął uelastycznienia prawa o ugrupowaniach. Z drugiej strony jeżeli taka była wola prawodawcy UE, to dlaczego w nowych dwóch dyrektywach znajdziemy szczególne przepisy o możliwościach wyboru prawa zamówień publicznych? Poza tym w części wstępnej rozporządzenia 1302/2013 znajduje się wskazówka, sugerująca, iż wskazanie prawa ma polegać wyłącznie na stworzeniu listy przepisów znajdujących zastosowanie do działalności EUWT. Przeczy temu zresztą brzmienie art. 2 ust. 1a RozpWEEUWT, który ma "ładunek" kolizyjnoprawny (por. KrzymuskiKubickiNVwZ2014, s. 1340).0
Skutkiem byłpby więc, iż od 22 czerwca 2014 r. członkowie EUWT mogą wskazać, jakiemu prawu zamówień publicznych będzie podlegać ich ugrupowanie.
Edited on 2015-02-10 16:48:55 by MarcinKrzymuski

Additions:
EUWT wprowadzone do porządków krajowych rozporządzeniem 1082/2006 (RozpWEEUWT, znowelizowanym w 2013 r.) oraz w Polsce ustawą o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (UEUWT) jest osobą prawną, mającą na celu ułatwianie i wspieranie współpracy terytorialnej (= współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej) między jego członkami.
Mogą być nimi podmioty wymienione enumeratywnie w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT. Są to podmioty publiczne, będące albo organizacjami państwa (państwa członkowskie, władze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) albo przedsiębiorstwa publiczne, podmioty prawa publicznego oraz te przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym. Ugrupowanie może być utworzone także przez związki tych podmiotów.
Wątpliwości dotyczą jedynie przedsiębiorstw, które realizują usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Tymi mogą być bowiem zarówno przedsiębiorstwa zdominowane przez podmioty publiczne i w związku z tym podlegające regulacjom o zamówieniach publicznych jak również podmioty prywatne, którym na mocy szczególnego aktu powierzono realizację tego typu usług. Te ostatnie zwolnione są z obowiązku zachowania zasad prawa o zamówieniach publicznych, chyba że dysponują środkami publicznymi (por. art. 3 pkt 5 PrZamPubl
art. 3 PrZamPubl
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
6) (uchylony);
7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.
2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
).
Prawo zamówień publicznych znajduje się aktualnie w fazie przełomowej. 26 lutego 2014 r. uchwalone zostały nowe dyrektywy zamówieniowe (zob.: DyrZamPubl, DyrZamPublKonc, DyrZamPublSekt). Państwa członkowskie są zobowiązane implementować je do 18 kwietnia 2016 r. Do czasu uchwalenia nowych regulacji krajowych znajdujemy się więc w sytuacji wymagającej analizy obowiązującego jeszcze stanu prawnego oraz spojrzenia już w nową perspektywę.
W przypadku EUWT podlegających dotychczasowym zasadom (zob. art. 2 rozporządzenia 1302/2013) ugrupowanie podlega prawu państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa (por. art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT). Dokonując wskazania siedziby statutowej członkowie decydowali jednocześnie o tym, czy i ew. w jakim zakresie ugrupowanie podlega zamówieniom publicznym. Wszystkie EUWT współtworzone przez podmioty z Polski mają siedzibę na terenie Polski. Jest to konsekwencja stanowiska polskiego MSZ, które jak na razie dość sztywno podchodzi do opcji umiejscowienia ugrupowań z udziałem polskich członków poza terytorium Polski. EUWT mające siedzibę statutową w Polsce podlegają więc prawu polskiemu. Reperkusje tego opisał dokładniej Mariusz Motyka-Mojkowski w Analiza uwarunkowań prawnych polskiego obszaru projektu na potrzeby implementacji Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim, z siedzibą statutową w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 22 i nast.
Te ugrupowania również mogą również podlegać prawu siedziby. Członkowie mogą jednak wskazać w konwencji "prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) albo "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT). Nie jest jasne, czy te regulacje pozwalają wprost na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Z jednej strony wydaje się, że o to właśnie chodziło prawodawcy europejskiemu, który pragnął uelastycznienia prawa o ugrupowaniach. Z drugiej strony jeżeli taka była wola prawodawcy UE, to dlaczego w nowych dwóch dyrektywach znajdziemy szczególne przepisy o możliwościach wyboru prawa zamówień publicznych? Poza tym w części wstępnej rozporządzenia 1302/2013 znajduje się wskazówka, sugerująca, iż wskazanie prawa ma polegać wyłącznie na stworzeniu listy przepisów znajdujących zastosowanie do działalności EUWT. Przeczy temu zresztą brzmienie art. 2 ust. 1a RozpWEEUWT, który ma "ładunek" kolizyjnoprawny (por. KrzymuskiKubickiNVwZ2014, s. 1340).0
Wydaje się, że w chwili przyjmowania regulacji o EUWT nie było jeszcze przesądzone, jaką treść będą miały dyrektywy zamówieniowe. Szerokie brzmienie zaś regulacji o konwencji EUWT pozwala na objęcie wyborem prawa zarówno kwestii zamówień publicznych jak i innych (np. regulacje techniczne).
Skutkiem byłpby więc, iż od 22 czerwca 2014 r. członkowie EUWT mogą wskazać, jakiemu prawu zamówień publicznych będzie podlegać ich ugrupowanie.
W nowych dyrektywach znajdziemy dwa identycznie brzmiące przepisy dot. możliwości udzielenie zamówienia przez EUWT. Są to art. 39 ust. 5 DyrZamPubl oraz art. 57 ust. 5 DyrZamPublSekt.
Zob. WspolneTransgraniczneUdzielenieZamowieniaPublicznego

Deletions:
EUWT wprowadzone do porządków krajowych rozporządzeniem 1082/2006 () oraz w Polsce ustawą o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (UEUWT) jest osobą prawną prawa europejskiego, mającą na celu ułatwianie i wspieranie współpracy terytorialnej (= współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej) między jego członkami.
Więcej na temat samego EUWT - zob. tutaj.
Mogą być nimi podmioty wymienione enumeratywnie w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT. Są to podmioty publiczne, będące albo organizacjami państwa (państwa członkowskie, władze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) albo przedsiębiorstwa publiczne, podmioty prawa publicznego oraz przedsiębiorstwa oraz te przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym. Ugrupowanie może być utworzone także przez związki tych podmiotów.
Wątpliwości dotyczą jedynie przedsiębiorstw, które realizują usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Tymi mogą być bowiem zarówno przedsiębiorstwa zdominowane przez podmioty publiczne i w związku z tym podlegające regulacjom o zamówieniach publicznych jak również podmioty prywatne, którym na mocy szczególnego aktu powierzono realizację tego typu usług. Te ostatnie zwolnione są z obowiązku zachowania zasad prawa o zamówieniach publicznych.
Prawo zamówień publicznych znajduje się aktualnie w fazie przełomowej. 26 lutego 2014 r. uchwalone zostały nowe dyrektywy zamówieniowe. Państwa członkowskie są zobowiązane implementować je do 18 kwietnia 2016 r. Do czasu uchwalenia nowych regulacji krajowych znajdujemy się więc w sytuacji wymagającej analizy obowiązującego jeszcze stanu prawnego oraz spojrzenia już w nową perspektywę.
W przypadku EUWT podlegających dotychczasowym zasadom (zob. art. 2 rozporządzenia 1302/2013) ugrupowanie podlega prawu państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa (por. art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT). Dokonując wskazania siedziby statutowej członkowie decydowali jednocześnie o tym, czy i ew. w jakim zakresie ugrupowanie podlega zamówieniom publicznym. Wszystkie EUWT współtworzone przez podmioty z Polski mają siedzibę na terenie Polski. Jest to konsekwencja stanowiska polskiego MSZ, które jak na razie dość sztywno podchodzi do opcji umiejscowienia ugrupowań z udziałem polskich członków poza terytorium Polski. EUWT mające siedzibę statutową w Polsce podlegają więc prawu polskiemu. Reperkusje tego opisał dokładniej Mariusz Motyka-Mojkowski w Analiza uwarunkowań prawnych polskiego obszaru projektu na potrzeby implementacji Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim, z siedzibą statutową w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 22 i nast.
Te ugrupowania również mogą również podlegać prawu siedziby. Członkowie mogą jednak wskazać w konwencji "prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) albo "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT). Nie jest jasne, czy te regulacje pozwalają wprost na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Z jednej strony wydaje się, że o to właśnie chodziło prawodawcy europejskiemu, który pragnął uelastycznienia prawa o ugrupowaniach. Z drugiej strony jeżeli taka była wola prawodawcy UE, to dlaczego w nowych dwóch dyrektywach znajdziemy szczególne przepisy o możliwościach wyboru prawa zamówień publicznych?
Wydaje mi się, że w chwili przyjmowania regulacji o EUWT nie było jeszcze przesądzone, jaką treść będą miały dyrektywy zamówieniowe. Szerokie brzmienie zaś regulacji o konwencji EUWT pozwala na objęcie wyborem prawa zarówno kwestii zamówień publicznych jak i innych (np. regulacje techniczne).
Skutkiem jest więc, iż od 22 czerwca 2014 r. członkowie EUWT mogą wskazać, jakiemu prawu zamówień publicznych będzie podlegać ich ugrupowanie.
W nowych dyrektywach znajdziemy dwa identycznie brzmiące przepisy dot. możliwości udzielenie zamówienia przez EUWT. Są to art. 39 ust. 5 dyr. Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. L 94 z 28/03/2014, str. 65-242) oraz art. 57 ust. 5 dyr. Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28/03/2014, str. 243-374).
(...)Edited on 2014-05-26 11:45:23 by MarcinKrzymuski

Additions:
1. EUWT podlegające rozporządzeniu 1082/2006 w wersji pierwotnej
W przypadku EUWT podlegających dotychczasowym zasadom (zob. art. 2 rozporządzenia 1302/2013) ugrupowanie podlega prawu państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa (por. art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT). Dokonując wskazania siedziby statutowej członkowie decydowali jednocześnie o tym, czy i ew. w jakim zakresie ugrupowanie podlega zamówieniom publicznym. Wszystkie EUWT współtworzone przez podmioty z Polski mają siedzibę na terenie Polski. Jest to konsekwencja stanowiska polskiego MSZ, które jak na razie dość sztywno podchodzi do opcji umiejscowienia ugrupowań z udziałem polskich członków poza terytorium Polski. EUWT mające siedzibę statutową w Polsce podlegają więc prawu polskiemu. Reperkusje tego opisał dokładniej Mariusz Motyka-Mojkowski w Analiza uwarunkowań prawnych polskiego obszaru projektu na potrzeby implementacji Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim, z siedzibą statutową w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 22 i nast.

2. EUWT podlegające znowelizowanemu rozporządzeniu o EUWT
Te ugrupowania również mogą również podlegać prawu siedziby. Członkowie mogą jednak wskazać w konwencji "prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) albo "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT). Nie jest jasne, czy te regulacje pozwalają wprost na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Z jednej strony wydaje się, że o to właśnie chodziło prawodawcy europejskiemu, który pragnął uelastycznienia prawa o ugrupowaniach. Z drugiej strony jeżeli taka była wola prawodawcy UE, to dlaczego w nowych dwóch dyrektywach znajdziemy szczególne przepisy o możliwościach wyboru prawa zamówień publicznych?
Wydaje mi się, że w chwili przyjmowania regulacji o EUWT nie było jeszcze przesądzone, jaką treść będą miały dyrektywy zamówieniowe. Szerokie brzmienie zaś regulacji o konwencji EUWT pozwala na objęcie wyborem prawa zarówno kwestii zamówień publicznych jak i innych (np. regulacje techniczne).
Skutkiem jest więc, iż od 22 czerwca 2014 r. członkowie EUWT mogą wskazać, jakiemu prawu zamówień publicznych będzie podlegać ich ugrupowanie.
W nowych dyrektywach znajdziemy dwa identycznie brzmiące przepisy dot. możliwości udzielenie zamówienia przez EUWT. Są to art. 39 ust. 5 dyr. Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. L 94 z 28/03/2014, str. 65-242) oraz art. 57 ust. 5 dyr. Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28/03/2014, str. 243-374).
3. Zasady wynikające z nowych regulacji
(...)
a. Zakres zastosowania
(...)
b. Przesłanki skutecznego wyboru prawa
(...)
c. Skutki wyboru prawa właściwego
(...)
d. Zakres prawa właściwego
Regulacjom można poddać pod względem czasowym i merytorycznym pewnym ograniczeniom. Wybór prawa można bowiem zawęzić do ustalonego okresu, określonych rodzajów zamówień lub do jednego konkretnego zamówienia lub większej ich liczby.
4. Bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektyw zamówieniowych
Czy są to przepisy, które można stosować bezpośrednio, nawet jeżeli nie zostaną implementowane na czas do porządku krajowego? Jeżeli tak, to już teraz istniejące ugrupowania mogłyby dokonać stosownych zmian w swoich konwencjach.
5. Wnioski
Spowoduje ułatwienie czy bez znaczenia?
((1)) Podsumowanie


Deletions:
1. EUWT podlegające rozporządzeniu 1082/2006 w wersji pierwotnej
W przypadku EUWT podlegających dotychczasowym zasadom (zob. art. 2 rozporządzenia 1302/2013) ugrupowanie podlega prawu państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa (por. art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT). Dokonując wskazania siedziby statutowej członkowie decydowali jednocześnie o tym, czy i ew. w jakim zakresie ugrupowanie podlega zamówieniom publicznym. Wszystkie EUWT współtworzone przez podmioty z Polski mają siedzibę na terenie Polski. Jest to konsekwencja stanowiska polskiego MSZ, które jak na razie dość sztywno podchodzi do opcji umiejscowienia ugrupowań z udziałem polskich członków poza terytorium Polski. EUWT mające siedzibę statutową w Polsce podlegają więc prawu polskiemu. Reperkusje tego opisał dokładniej Mariusz Motyka-Mojkowski w Analiza uwarunkowań prawnych polskiego obszaru projektu na potrzeby implementacji Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim, z siedzibą statutową w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 22 i nast.
2. EUWT podlegające znowelizowanemu rozporządzeniu o EUWT
Te ugrupowania również mogą również podlegać prawu siedziby. Członkowie mogą jednak wskazać w konwencji "prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) albo "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT). Nie jest jasne, czy te regulacje pozwalają wprost na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Z jednej strony wydaje się, że o to właśnie chodziło prawodawcy europejskiemu, który pragnął uelastycznienia prawa o ugrupowaniach. Z drugiej strony jeżeli taka była wola prawodawcy UE, to dlaczego w nowych dwóch dyrektywach znajdziemy szczególne przepisy o możliwościach wyboru prawa zamówień publicznych?
Wydaje mi się, że w chwili przyjmowania regulacji o EUWT nie było jeszcze przesądzone, jaką treść będą miały dyrektywy zamówieniowe. Szerokie brzmienie zaś regulacji o konwencji EUWT pozwala na objęcie wyborem prawa zarówno kwestii zamówień publicznych jak i innych (np. regulacje techniczne).
Skutkiem jest więc, iż od 22 czerwca 2014 r. członkowie EUWT mogą wskazać, jakiemu prawu zamówień publicznych będzie podlegać ich ugrupowanie.
W nowych dyrektywach znajdziemy dwa identycznie brzmiące przepisy dot. możliwości udzielenie zamówienia przez EUWT.
Czy są to przepisy, które można stosować bezpośrednio, nawet jeżeli nie zostaną implementowane na czas do porządku krajowego?
Edited on 2014-05-26 11:08:54 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Sytuacja prawna do czasu uchwalenia nowych dyrektyw
Prawo zamówień publicznych znajduje się aktualnie w fazie przełomowej. 26 lutego 2014 r. uchwalone zostały nowe dyrektywy zamówieniowe. Państwa członkowskie są zobowiązane implementować je do 18 kwietnia 2016 r. Do czasu uchwalenia nowych regulacji krajowych znajdujemy się więc w sytuacji wymagającej analizy obowiązującego jeszcze stanu prawnego oraz spojrzenia już w nową perspektywę.
W obecnie obowiązujących dyrektywach EUWT nie jest wymienione explicite. Zostało bowiem wprowadzone dwa lata po uchwaleniu aktualnych dyrektyw. Należy więc zbadać prawo krajowe. Tutaj z kolei pojawia się problem, które prawo właściwe jest dla Ugrupowania, które działa wszakże ponad granicami państw członkowskich. Z kolei to pytanie wymaga sięgnięcia rozporządzenia o EUWT. Jednakże także i tutaj nastąpiła nowelizacja rozporządzeniem 1302/2013. Wprowadziła ona nowe możliwości w zakresie wyboru prawa właściwego dla funkcjonowania EUWT. To powoduje, iż należy mieć także na uwadze, czy ugrupowanie podlega dotychczasowym regulacjom, czy też już nowym, które pozwalają na elastyczny wybór prawa właściwego dla działalności EUWT.
1. EUWT podlegające rozporządzeniu 1082/2006 w wersji pierwotnej
W przypadku EUWT podlegających dotychczasowym zasadom (zob. art. 2 rozporządzenia 1302/2013) ugrupowanie podlega prawu państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa (por. art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT). Dokonując wskazania siedziby statutowej członkowie decydowali jednocześnie o tym, czy i ew. w jakim zakresie ugrupowanie podlega zamówieniom publicznym. Wszystkie EUWT współtworzone przez podmioty z Polski mają siedzibę na terenie Polski. Jest to konsekwencja stanowiska polskiego MSZ, które jak na razie dość sztywno podchodzi do opcji umiejscowienia ugrupowań z udziałem polskich członków poza terytorium Polski. EUWT mające siedzibę statutową w Polsce podlegają więc prawu polskiemu. Reperkusje tego opisał dokładniej Mariusz Motyka-Mojkowski w Analiza uwarunkowań prawnych polskiego obszaru projektu na potrzeby implementacji Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim, z siedzibą statutową w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 22 i nast.
2. EUWT podlegające znowelizowanemu rozporządzeniu o EUWT
Te ugrupowania również mogą również podlegać prawu siedziby. Członkowie mogą jednak wskazać w konwencji "prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) albo "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT). Nie jest jasne, czy te regulacje pozwalają wprost na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Z jednej strony wydaje się, że o to właśnie chodziło prawodawcy europejskiemu, który pragnął uelastycznienia prawa o ugrupowaniach. Z drugiej strony jeżeli taka była wola prawodawcy UE, to dlaczego w nowych dwóch dyrektywach znajdziemy szczególne przepisy o możliwościach wyboru prawa zamówień publicznych?
Wydaje mi się, że w chwili przyjmowania regulacji o EUWT nie było jeszcze przesądzone, jaką treść będą miały dyrektywy zamówieniowe. Szerokie brzmienie zaś regulacji o konwencji EUWT pozwala na objęcie wyborem prawa zarówno kwestii zamówień publicznych jak i innych (np. regulacje techniczne).
Skutkiem jest więc, iż od 22 czerwca 2014 r. członkowie EUWT mogą wskazać, jakiemu prawu zamówień publicznych będzie podlegać ich ugrupowanie.
B. Nowe dyrektywy zamówieniowe
W nowych dyrektywach znajdziemy dwa identycznie brzmiące przepisy dot. możliwości udzielenie zamówienia przez EUWT.
Czy są to przepisy, które można stosować bezpośrednio, nawet jeżeli nie zostaną implementowane na czas do porządku krajowego?


Deletions:
A. EUWT a zamówienia publiczne
Prawo zamówień publicznych znajduje się aktualnie w fazie przełomowej. 26 lutego 2014 r. uchwalone zostały nowe dyrektywy zamówieniowe. Państwa członkowskie są zobowiązane implementować je do 18 kwietnia 2016 r. Do czasu uchwalenia nowych regulacji krajowych znajdujemy się więc w sytuacji wymagającej analizy obowiązującego jeszcze stanu prawnego oraz spojrzenia już w nową perspektywę.
1. Sytuacja prawna do czasu uchwalenia nowych dyrektyw
W obecnie obowiązujących dyrektywach EUWT nie jest wymienione explicite. Zostało bowiem wprowadzone dwa lata po uchwaleniu aktualnych dyrektyw. Również w polskim porządku prawnym nie znajdziemy przepisów o EUWT dotyczących jego znaczenia w sferze zamówień publicznych. Dla ustalenia więc, czy EUWT podlega prawu zamówień publicznych i - ewentualnie - któremu - stosować należy więc ogólne reguły. Z kolei pytanie o prawo właściwe dla EUWT wymaga sięgnięcia do znowelizowanego w grudniu 2013 r. rozporządzenia o EUWT. Także i tutaj nowelizacja na mocy rozporządzenia 1302/2013 wprowadziła nowe możliwości w zakresie wyboru prawa właściwego dla funkcjonowania EUWT. To powoduje, iż aktualny stan prawny należy rozważyć z wielu perspektyw.
a. Prawo właściwe
((3) EUWT jako podmiot podlegający zamówieniom publicznym wg prawa polskiego
W przypadku EUWT podlegających dotychczasowym zasadom (zob. art. 2 rozporządzenia 1302/2013) ugrupowanie podlega prawu państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa (por. art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT).
Na ten temat Mariusz Motyka-Mojkowski w Analiza uwarunkowań prawnych polskiego obszaru projektu na potrzeby implementacji Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim, z siedzibą statutową w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 22.
Edited on 2014-05-26 10:27:05 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Uwagi ogólne
EUWT wprowadzone do porządków krajowych rozporządzeniem 1082/2006 () oraz w Polsce ustawą o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (UEUWT) jest osobą prawną prawa europejskiego, mającą na celu ułatwianie i wspieranie współpracy terytorialnej (= współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej) między jego członkami.
Więcej na temat samego EUWT - zob. tutaj.
B. Członkowie ugrupowania
Mogą być nimi podmioty wymienione enumeratywnie w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT. Są to podmioty publiczne, będące albo organizacjami państwa (państwa członkowskie, władze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) albo przedsiębiorstwa publiczne, podmioty prawa publicznego oraz przedsiębiorstwa oraz te przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym. Ugrupowanie może być utworzone także przez związki tych podmiotów.
Są to więc podmioty podlegające z reguły reżimowi zamówień publicznych.
Wątpliwości dotyczą jedynie przedsiębiorstw, które realizują usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Tymi mogą być bowiem zarówno przedsiębiorstwa zdominowane przez podmioty publiczne i w związku z tym podlegające regulacjom o zamówieniach publicznych jak również podmioty prywatne, którym na mocy szczególnego aktu powierzono realizację tego typu usług. Te ostatnie zwolnione są z obowiązku zachowania zasad prawa o zamówieniach publicznych.
C. EUWT a zamówienia publiczne
Prawo zamówień publicznych znajduje się aktualnie w fazie przełomowej. 26 lutego 2014 r. uchwalone zostały nowe dyrektywy zamówieniowe. Państwa członkowskie są zobowiązane implementować je do 18 kwietnia 2016 r. Do czasu uchwalenia nowych regulacji krajowych znajdujemy się więc w sytuacji wymagającej analizy obowiązującego jeszcze stanu prawnego oraz spojrzenia już w nową perspektywę.
1. Sytuacja prawna do czasu uchwalenia nowych dyrektyw
W obecnie obowiązujących dyrektywach EUWT nie jest wymienione explicite. Zostało bowiem wprowadzone dwa lata po uchwaleniu aktualnych dyrektyw. Również w polskim porządku prawnym nie znajdziemy przepisów o EUWT dotyczących jego znaczenia w sferze zamówień publicznych. Dla ustalenia więc, czy EUWT podlega prawu zamówień publicznych i - ewentualnie - któremu - stosować należy więc ogólne reguły. Z kolei pytanie o prawo właściwe dla EUWT wymaga sięgnięcia do znowelizowanego w grudniu 2013 r. rozporządzenia o EUWT. Także i tutaj nowelizacja na mocy rozporządzenia 1302/2013 wprowadziła nowe możliwości w zakresie wyboru prawa właściwego dla funkcjonowania EUWT. To powoduje, iż aktualny stan prawny należy rozważyć z wielu perspektyw.
a. Prawo właściwe
((3) EUWT jako podmiot podlegający zamówieniom publicznym wg prawa polskiego
W przypadku EUWT podlegających dotychczasowym zasadom (zob. art. 2 rozporządzenia 1302/2013) ugrupowanie podlega prawu państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa (por. art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT).
Na ten temat Mariusz Motyka-Mojkowski w Analiza uwarunkowań prawnych polskiego obszaru projektu na potrzeby implementacji Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim, z siedzibą statutową w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 22.


Deletions:
Zob. tekst nowej dyrektywy:
Art. 39 ust. 5
"5. W przypadku gdy kilka instytucji zamawiających z różnych państw członkowskich utworzyło wspólny podmiot, na przykład europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 lub inny podmiot ustanowiony na mocy prawa unijnego, uczestniczące instytucje zamawiające uzgadniają w drodze decyzji właściwego organu wspólnego podmiotu mające zastosowanie krajowe przepisy dotyczące zamówień obowiązujące w jednym z następujących państw członkowskich:
a) przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym wspólny podmiot ma siedzibę statutową;
b) przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym wspólny podmiot prowadzi swoją działalność.
Porozumienie, o którym mowa w akapicie pierwszym, może obowiązywać na czas nieokreślony, jeżeli jest umocowane w akcie ustanawiającym wspólny podmiot, bądź może być ograniczone do ustalonego okresu, określonych rodzajów zamówień lub do jednego konkretnego zamówienia lub większej ich liczby."
Oldest known version of this page was edited on 2014-03-10 15:04:09 by MarcinKrzymuski []
Page view:

EUWT a zamówienia publiczne


Zob. tekst nowej dyrektywy:
Art. 39 ust. 5
"5. W przypadku gdy kilka instytucji zamawiających z różnych państw członkowskich utworzyło wspólny podmiot, na przykład europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 lub inny podmiot ustanowiony na mocy prawa unijnego, uczestniczące instytucje zamawiające uzgadniają w drodze decyzji właściwego organu wspólnego podmiotu mające zastosowanie krajowe przepisy dotyczące zamówień obowiązujące w jednym z następujących państw członkowskich:
a) przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym wspólny podmiot ma siedzibę statutową;
b) przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym wspólny podmiot prowadzi swoją działalność.
Porozumienie, o którym mowa w akapicie pierwszym, może obowiązywać na czas nieokreślony, jeżeli jest umocowane w akcie ustanawiającym wspólny podmiot, bądź może być ograniczone do ustalonego okresu, określonych rodzajów zamówień lub do jednego konkretnego zamówienia lub większej ich liczby."CategoryEUWT CategoryZamowieniaPubliczne
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0908 sekund