openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: EUWTZrodlaPrawa
tu byłem: EUWTZrodlaPrawa
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Źródła prawa o EUWT

podstawowe źródła informacji o EUWT

A. ROZPORZĄDZENIE WE 1082/2006
EUWT jest formą prawną prawa europejskiego. Stąd podstawowym aktem prawnym regulującym utworzenie i działalność EUWT jest rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz.U. WE Nr L 210 z 31.7.2006, str. 19-24). Aktualnie prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia i reformą EUWT.

B. PRAWO POLSKIE
Przepisy rozporządzenia 1082/2006 zostały skonkretyzowane na polskiego płaszczyźnie prawa wewnętrznego w ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1390). Jej angielskie tłumaczenie zostało opublikowane na stronach rządowych.
Wspomniana ustawa została znowelizowana ustawą z 11.9.2015 r.. Zmiany weszły w życie 2.12.2015 r.
Przepisy wykonawcze do polskiej ustawy zostały również zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (Dz.U. Nr 105, poz. 875). Na podstawie art. 3 UEUWT
art. 3 UEUWT
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 1082/2006 oraz w ustawie do ugrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.
uzupełniające zastosowanie znajduje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Uzasadnienie do ustawy zostało dołączone do projektu ustawy (zob. Druk Sejmowy nr 893 z dnia 24.7.2008).

C. PRAWO NIEMIECKIE
W Niemczech kwestie dotyczące EUWT należą do kompetencji krajów związkowych (landów). Rozporządzenia wydane przez kraje związkowe określają z reguły właściwości organów w tworzeniu i nadzorowaniu EUWT. Stąd też z reguły są to tzw. rozporządzenia kompetencyjne (Zuständigkeitsverordnung).

1. Brandenburgia
W Brandenburgii obowiązuje Verordnung über die Zuständigkeit zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Land Brandenburg. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie § 9 ust. 2 LOG (Landesorganisationsgesetz). Ten przepis upoważniania rząd landu do wydania rozporządzenia określającego organ właściwy do wykonania prawa federalnego albo unijnego. Norma kompetencyjna znajdzie zastosowanie, gdy land albo wg prawa landu organ landu ma wykonać prawo federalne albo unijne. Z Art. 30 w zw. z Art. 83 GG (Grundgesetz) wynika natomiast domniemanie kompetencji landów do wykonania prawa europejskiego (o ile mówimy o tzw. bezpośrednim wykonywaniu prawa europejskiego (unmittelbarer Vollzug), gdyż w tym wypadku chodzi o rozporządzenie ówczesnej Wspólnoty Europejskiej).

2. Saksonia
Zob. w Saksonii obowiązuje natomiast Gemeinsame Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz, des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit, des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Zuständigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ-Zuständigkeitsverordnung – EVTZ-ZuVO) vom 2. Januar 2008.

3. Inne landy
Regulacje innych krajów związkowych zebrane zostały na stronie INTERACT.

D. REPUBLIKA CZESKA
Republika Czeska przyjęła przepisy wykonawcze w postaci ustawy z 7 maja 2009 (nr 154/2009) nowelizującej ustawę w sprawie wspomagania rozwoju regionalnego (Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). Przepisy wykonawcze o EUWT znajdują się w art. 18a i nast. ustawy 248/2000 (ZÁKON ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje).

E. REPUBLIKA SŁOWACKA
Na Słowacji obowiązuje słowacka ustawa z 15 lutego 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej i o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Dz. U. o statystyce publicznej z uwzględnieniem późniejszych przepisów (Zákon z 15. februára 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov). Dostępne jest także tłumaczenie ustawy na j. angielski.

F. INNE KRAJE UE
Zbiór aktów prawnych innych krajów znajduje się na stronie INTERACT.

CategoryEUWTPrzepisy
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0161 sekund