openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: EuropejskiTytulEgzekucyjny
tu byłem: EuropejskiTytulEgzekucyjny
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Europejski tytuł egzekucyjny (ETE)

przesłanki uzyskania i wykonania ETE

A. Pojęcie
Pojęcie ETE (a dokładniej zaświadczenie ETE) zostało wyjaśnione w leksykonie.

B. Postępowanie w kraju pochodzenia ETE
Postępowanie w kraju pochodzenia polega na nadaniu zaświadczenia ETE tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przez sąd tego kraju.

W Polsce nadanie zaświadczenia ETE regulują przepisy art. 7951 i nast. KPC
art. 7951 KPC
§ 1. Jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny, zwane dalej ,,zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego".
§ 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż wskazany w § 1, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.
. Tryb postępowania o wydanie przez polski sąd zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego opisane zostało osobno.

C. Postępowanie w kraju wykonania ETE
Postępowanie w kraju wykonania ETE polega na egzekucji w kraju miejsca położenia majątku dłużnika z tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w zaświadczenie ETE.

1. Wykonanie ETE w Polsce
W KPC zajmują się tym przepisy art. 11531 i nast. KPC
art. 11531 KPC
Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europej­skiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności.
. Procedura wykonania ETE w Polsce kształtuje się następująco:
  1. uzyskanie klauzuli wykonalności,
  2. złożenie wniosku do komornika.

a. uzyskanie klauzuli wykonalności
Zgodnie z art. 11531 KPC
art. 11531 KPC
Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europej­skiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności.
warunkiem wykonania orzeczenia zaopatrzonego w zaświadczenie ETE jest nadanie mu przez sąd polski klauzuli wykonalności. Przepis ten budzi jednak pewne wątpliwości co do zgodności z rozporządzeniem, w szczególności z art. 5 i 20 rozporządzenia 805/2004 (zob. więcej OkonskaETEwPPPM2007, str. 154 - 159).

Nadanie klauzuli wykonalności następuje na wniosek wierzyciela. Wniosek ten składa się do sądu rejonowego (właściwość funkcjonalna). Miejscowo właściwy jest ten sąd, w okręgu którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 11532 KPC
art. 11532 KPC
Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11531, klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić - sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.
w zw. z art. 27 KPC
art. 27 KPC
§ 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.
§ 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego.
lub art. 30 KPC
art. 30 KPC
Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
). Jeżeli dłużnik nie ma ani miejsca zamieszkania ani siedziby w Polsce, wówczas decyduje miejsce położenia majątku.
Wniosek powinien zawierać żądanie nadania klauzuli wykonalności (zob. wzór wniosku o wydanie zaświadczenie ETE). Ważne jest, aby we wniosku do sądu znalazło się żądanie zobowiązania komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym przekazanie należności wierzycielowi (art. 783 § 1 zd. 2 KPC
art. 783 KPC
§ 1. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułom egzekucyjnym zasądzającym świadczenie w walutach obcych sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym przekazanie należności wierzycielowi.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli wykonalności.
§ 3. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.
§ 4. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, klauzulę wykonalności pozostawia się wyłącznie w systemie teleinformatycznym, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789.
§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z nada waniem klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 4, oraz sposób przechowywania i posługiwania się tytułami wykonawczymi wskazanymi w § 4, przy uwzględnieniu potrzeby przyśpieszenia i usprawnienia postępowania oraz zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa korzystania z elektronicznych tytułów wykonawczych.
).
Do wniosku należy dołączyć:
  • odpis orzeczenia,
  • odpis zaświadczenie ETE oraz
  • tłumaczenie lub transkrypcję samego zaświadczenia,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej,
  • pełnomocnictwa (o ile są konieczne).

Nie ma obowiązku przedkładania tłumaczenia oryginału orzeczenia. W związku z tym żądania zgłaszane przez sąd czy komornika są bezpodstawne.

Transkrypcja zaświadczenia wmygana jest przy tytułach greckich i cypryjskich ze względu na cyrilicę. Także transkrypcja lub tłumaczenie zaświadczenia ETE sporządzone alfabetem łacińskim generalnie nie powinny być wymagane, chyba że dodano sformułowania wychodzące poza ogólne ramy (tak też OkonskaETEwPPPM2007, str. 160). Transkrypcję ETE można wykonać na stronie Komisji Europejskiej (aktualnie niedostępna).

Opłata za nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu zaopatrzonemu w zaświadczenie ETE wynosi 50 zł od orzeczenia (art. 71 UKosztSądSprCyw
art. 71 UKosztSądSprCyw
Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:
1) nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
2) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
3) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
4) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
5) ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;
6) umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono;
7) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację;
8) wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
9) uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
10) wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.
). Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek właściwego sądu.

Pełnomocnictwo udzielone w Polsce wymaga uiszczania opłaty skarbowej w wys. 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt 2 UOpłSkarb
art. 1 UOpłSkarb
1. Opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełno­mocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w spra­wie z zakresu administracji publicznej lub w postępo­waniu sądowym.
2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędo­wej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
oraz załącznik do tej ustawy (Część IV.).

b. postępowanie komornicze
Po otrzymaniu orzeczenia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności należy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika (zob. wzór). Do wniosku dołącza się odpis orzeczenia opatrzony klauzulą wykonalności oraz zaświadczenie ETE.
Dodatkowo trzeba pamiętać o pełnomocnictwach, w szczególności upoważniu do odebrania pieniędzy dla wierzyciela.
Wniosek podlega opłacie za czynności komornicze (zob. art. 43 UKomorSEgz
art. 43 UKomorSEgz
Za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne.
i nast.). Wysokość opłaty regulują dalsze przepisy.
W tym miejscu należy też zaznaczyć, że w razie gdy komornik ma poszukiwać majątku dłużnika (zob. art. 7971 KPC
art. 7971 KPC
Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.
), komornik żąda od wierzyciela uiszczenia opłaty stałej w wys. 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 53a UKomorSEgz
art. 53a UKomorSEgz
1. Opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie.
2. W razie odnalezienia majątku dłużnika w trybie określonym w ust. 1 komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej na podstawie ust. 1. Przepis art. 49 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
). Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obwieszcza komunikatem Prezes GUS (wg M.P. z 2008 r Nr 13, poz. 141 w IV kwartale 2007 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.899,83 zł).
Zwyczajowo komornicy żądają także zaliczki na pokrycie wydatków (art. 40 UKomorSEgz
art. 40 UKomorSEgz
1. Na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39, komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.
2. z dnia 14 maja 2009 r., sygn. akt K 21/08 .
3. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy niezbędne na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych w tym zakresie od kosztów sądowych.
i art. 39 UKomorSEgz
art. 39 UKomorSEgz
1. Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.
2. Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są:
1) należności biegłych.
2) koszty ogłoszeń w pismach,
3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,
4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
5) koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;
6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
8) koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.
).

2. Wykonanie w innym kraju
Warto zwrócić uwagę na to, że w innych krajach są nieco odmienne reguły wykonania ETE, np. w Niemczech nie jest potrzebna klauzula wykonalności (zob. § 1082 ZPO). W Austrii natomiast klauzula jest niezbędna (§ 2 ust. 2 ExekutionsO).

D. Dalsza literatura
Zob. OkonskaRejent2007

CategoryEuropejskiTytulEgzekucyjny
 

do strony napisano jeden komentarz. [pokaż komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0917 sekund