openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: EuropejskiePostepowanieCywilne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
  Skarga Paulianska
  Ugoda
  Zabezpieczenie Wierzyt...
 dobrykomornik.pl
 europejskie postępowani...
 opinie o komornikach
  Strona Powitalna
  Umowa Pozyczki
  Wezwanie Do Zaplaty
  Wydanie Zaswiadczenia ...
  Wzor Umowa Pozyczki
  Wzor Wezwanie Do Zaplaty

Europejskie postępowanie cywilne w sprawie drobnych roszczeń

postępowanie wg rozporządzenia nr 861/2007/WE

Przepisy bez podanego źródła pochodzą z rozporządzenia 861/2007/WE
Dnia 1 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie 861/2007/WE z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.U.UE.L.07.199.1, z 31.07.2007, str. 1 - 22).

A. Zakres stosowania
Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia ma ono zastosowanie do "transgranicznych spraw cywilnych i gospodarczych bez względu na rodzaj sądu lub trybunału, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, nie przekracza 2000 EUR w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu lub trybunału."
Sprawa ma charakter transgraniczny wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu lub trybunału rozpatrującego sprawę (art. 3 ust. 1). Fakt, czy dana strona ma miejsce zamieszkania w kraju członkowskim UE, sąd ustala wg przepisów lex fori (art. 59 ust. 1 RozpUEBrukselaI
art. 59 RozpUEBrukselaI
1. Jeżeli wymaga ustalenia, czy strona ma miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, którego sądy rozpoznają sprawę, sąd stosuje swoje prawo.
2. Jeżeli strona nie ma miejsca zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego sądy rozpoznają sprawę, sąd w celu ustalenia, czy strona ma miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, stosuje prawo tego Państwa Członkowskiego.
).

B. Przebieg postępowania
Zasady postępowania regulują art. 4 - 19. Dotyczą one takich kwestii jak wszczęcie i zakończenie postępowania, reprezentacja stron, zasady wnoszenia środków odwoławczych itp.

C. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń z innych państw
Temu poświęcone są art. 20 - 23 rozporządzenia 861/2007.

D. Formularze
Formularze zostały określone w załącznikach do rozporządzenia. Są dostępne w formacie pdf dostępnym tutaj

E. Literatura
1. Georg Haibach, Zur Einführung des ersten europäischen Zivilprozessverfahrens: Verordnung (EG) Nr. 861/2007, EuZW 2008 Heft 5, Str. 137-140;
2. Marek Zalisko, Wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd w innym państwie UE będzie łatwiejsze, Rzeczpospolita z 28.8.2007 r.


CategoryMiedzynarodowePostepowanieCywilne CategoryPrawoEuropejskie CategoryWierzyciel
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0228 sekund