openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2015-09-28 18:28:48 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryEUWTBazaDanych CategoryLeksykonE

Deletions:
CategoryEUWT CategoryLeksykonEEdited on 2015-08-27 15:05:30 by MarcinKrzymuski

No differences.


Edited on 2015-08-27 15:05:22 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Szczególne zagadnienia dotyczące EUWT
Zob. np.
((1)) Ugrupowania z uwagi na położenie i charakter wykonywanej działalności


Deletions:
Stosowanie art. 5 UGospKom do EUWT (por. Gospodarka komunalna Zięty 2012 wyd. 1 art. 5 nb 10)Edited on 2014-10-10 14:52:43 by MarcinKrzymuski

Additions:
Stosowanie art. 5 UGospKom do EUWT (por. Gospodarka komunalna Zięty 2012 wyd. 1 art. 5 nb 10)
Zob. osobnym opracowaniu.


Deletions:
Aktualnie prowadzone prace nad nowelizacją rozporządzenia RozpWEEUWT zostały opisane w osobnym opracowaniu.Edited on 2014-09-02 14:43:29 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zob. Korzyści płynące z utworzenia EUWT
Szczególną uwagę poświęcam polsko-niemieckim EUWT.


Deletions:
- zadania i możliwości zastosowania formy EUWT,
A. Charakter prawny EUWT
Zob. Charakter prawny EUWT,
B. EUWT a inne formy kooperacji terytorialnej
zob. EUWT i inne formy współpracy terytorialnej w UE
Zob. Zagadnienia problematyczne dotyczące EUWT
C. Zagadnienia związane z tworzeniem i działaniem EUWT
Zob. następujące opracowania:
D. Dokumenty dotyczące EUWT,
Zob. następujące opracowania:
Ciekawe linki:
Przepisy rozporządzenia 1082/2006 zostały skonkretyzowane na polskiego płaszczyźnie prawa wewnętrznego w ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1390). Jej angielskie tłumaczenie zostało opublikowane na stronach rządowych. Przepisy wykonawcze do polskiej ustawy zostały również zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (Dz.U. Nr 105, poz. 875). Na podstawie art. 3 UEUWT
art. 3 UEUWT
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 1082/2006 oraz w ustawie do ugrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.
uzupełniające zastosowanie znajduje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Uzasadnienie do ustawy zostało dołączone do projektu ustawy (zob. Druk Sejmowy nr 893 z dnia 24.7.2008).
A. EUWT a inne formy kooperacji transgranicznej
EUWT nie jest pierwszą formą prawną, na mocy której możliwa jest bliższa współpraca regionów różnych państw członkowskich.
1. EUWT a euroregiony
Euroregiony służą koordynacji działań podmiotów publicznych z różnych krajów członkowskich. Są tworzone na podstawie umowy pomiędzy odpowiednimi strukturami z tych państw. Tymi strukturami są z reguły stowarzyszenia, grupy pracy itp. (PechsteinDejaEuR2011, s. 360). W Polsce stowarzyszenia gmin, które następnie zawiązują umowę ze swoimi odpowiednikami w innych krajach UE, są tworzone na podstawie art. 84 USamorzGm
art. 84 USamorzGm
1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.
3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
. Stosuje się do nich odpowiednio przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (PrStow).
Euroregiony nie posiadają własnej osobowości prawnej, co znacznie obniża ich efektywność.
2. EUWT a Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
Inną formą koordynacji współpracy między podmiotami z różnych krajów jest Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG). Ta forma prawna ma swoje źródła w prawie wtórnym (zob. rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), opubl.w Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985) oraz krajowym (zob. UEZISpółkEurop). Wprawdzie forma ta powstała głównie z uwagi na potrzeby podmiotów gospodarczych, jednakże została również - często z powodzeniem - zaadaptowana przez samorządy terytorialne (GEPEEUWT, 2007, s. 40).
Jednakże i w tym wypadku głównym mankamentem EZIG jest brak osobowości prawnej. Wprawdzie EZIG jest z punktu widzenia prawa polskiego ułomną osobą prawną (art. 7 UEZISpółkEurop
art. 7 UEZISpółkEurop
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 2137/85 oraz w ustawie do zgrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.
w zw. z art. 22 KSH
art. 22 KSH
§ 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
§ 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.
w zw. z art. 8 § 1 KSH
art. 8 KSH
§ 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
§ 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
i art. 331 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
), to jednak nie wystarczy dla w pełni samodzielnej aktywności ugrupowania.
Ponadto z uwagi na brak własnej podmiotowości prawnej członkowie EZIG ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za działania niewypłacalnego EZIG (por. art. 331 § 2 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
).
3. Ogólne prawne zastrzeżenia wobec EUWT
Szczególnie krytyczny wobec EUWT jest Kment (KmentDieVerwaltung2012), który zauważa kilka istotnych problemów rozporządzenia o EUWT.
a. podstawa prawna
Po pierwsze wątpi, czy art. 175 ust. 3 TFUE (dawny art. 159 TWE
art. 159 TWE
Państwa Członkowskie prowadzą swoje polityki gospodarcze i koordynują je w taki sposób, aby osiągnąć także cele określone w artykule 158. Przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i działań Wspólnoty oraz przy urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego bierze się pod uwagę cele określone w artykule 158 i przyczynia się do ich realizacji. Wspólnota wspiera także osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniejących instrumentów finansowych.
Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie w sprawie postępów w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej i społecznej oraz w sprawie sposobu, w jaki różne środki przewidziane w niniejszym artykule przyczyniły się do tego. Sprawozdanie to zawiera, w odpowiednim przypadku, stosowne propozycje.
Jeśli działania szczególne okażą się niezbędne poza funduszami i bez uszczerbku dla środków przyjętych w ramach innych polityk Wspólnoty, działania takie mogą być przyjmowane przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
) może w ogóle stanowić podstawę prawną do wydania wspomnianego rozporządzenia (KmentDieVerwaltung2012, s. 162). Rozporządzenie pozwala bowiem EUWT wyjść poza obszar działania funduszy (art. 7 ust. 3 podust. 2 RozpWEEUWT).
b. brak efektywnej ochrony prawnej
Dalej Kment podkreśla brak efektywnej ochrony prawnej przeciw aktom EUWT (KmentDieVerwaltung2012, s. 164). Właściwość sądów kraju siedziby EUWT (art. 15 ust. 2 zd. 2 RozpWEEUWT) oznacza utrudnienie dla podmiotów pochodzących spoza tego kraju (nieznajomość prawa, koszty pełnomocnika itp.).
c. błąd metodologiczny ustawodawcy europejskiego
Kment zarzuca także, iż ustawodawca europejski ograniczył się do rozwiązań o wyłącznie instytucjonalnym charakterze, jakim było utworzenie EUWT, zamiast skoncentrować się na rozwiązaniu kolizji porządków prawnych przy pomocy norm kolizyjnych (prawo kolizyjne administracyjne).
4. Ingerencja UE w autonomiczne porządki prawne
Inni autorzy podkreślają również ingerencję WE w wewnętrzną strukturę państw członkowskich poprzez nakazanie utworzenia instytucji nieznanej porządkowi krajowemu (MartinezZUR2005, s. 341). Podobnie w prawie polskim brak jest odpowiednika EUWT (uzasadnienie do projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 893 z 24.7.2008, s. 2).
B. Dalsze informacje o EUWT
Informacje dotyczące EUWT można podzielić na informacje:
prezentacje z III Konferencji Transgranicznej w Szczecinie - 2010 oraz streszczenie konferencji
Edited on 2013-07-06 17:05:30 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zob. EUWTKorzysci

Deletions:
Zob. EUWTKorzysciEdited on 2013-07-06 17:05:12 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Korzyści płynące z formy EUWT
Zob. EUWTKorzysci
Edited on 2013-07-06 16:50:44 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Linki
prezentacje z III Konferencji Transgranicznej w Szczecinie - 2010 oraz streszczenie konferencji
Edited on 2013-05-18 22:26:23 by MarcinKrzymuski

Additions:
- odnoszące się do reformy rozporządzenia 1082/2006,
pol. EUWT, ang. EGTC, niem. EVTZ

A. Źródła prawa
EUWT jest formą prawną prawa europejskiego. Stąd podstawowym aktem prawnym regulującym utworzenie i działalność EUWT jest rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz.U. WE Nr L 210 z 31.7.2006, str. 19-24). Aktualnie (rok 2012) prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia i reformą EUWT (zob. więcej EUWTReforma).

Przepisy rozporządzenia 1082/2006 zostały skonkretyzowane na polskiego płaszczyźnie prawa wewnętrznego w ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1390). Jej angielskie tłumaczenie zostało opublikowane na stronach rządowych. Przepisy wykonawcze do polskiej ustawy zostały również zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (Dz.U. Nr 105, poz. 875). Na podstawie art. 3 UEUWT
art. 3 UEUWT
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 1082/2006 oraz w ustawie do ugrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.
uzupełniające zastosowanie znajduje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Uzasadnienie do ustawy zostało dołączone do projektu ustawy (zob. Druk Sejmowy nr 893 z dnia 24.7.2008).

B. Historia EUWT
Zob. Historia powstania EUWT

C. EUWT a inne formy kooperacji transgranicznej
EUWT nie jest pierwszą formą prawną, na mocy której możliwa jest bliższa współpraca regionów różnych państw członkowskich.

1. EUWT a euroregiony
Euroregiony służą koordynacji działań podmiotów publicznych z różnych krajów członkowskich. Są tworzone na podstawie umowy pomiędzy odpowiednimi strukturami z tych państw. Tymi strukturami są z reguły stowarzyszenia, grupy pracy itp. (PechsteinDejaEuR2011, s. 360). W Polsce stowarzyszenia gmin, które następnie zawiązują umowę ze swoimi odpowiednikami w innych krajach UE, są tworzone na podstawie art. 84 USamorzGm
art. 84 USamorzGm
1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.
3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
. Stosuje się do nich odpowiednio przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (PrStow).
Euroregiony nie posiadają własnej osobowości prawnej, co znacznie obniża ich efektywność.

2. EUWT a Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
Inną formą koordynacji współpracy między podmiotami z różnych krajów jest Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG). Ta forma prawna ma swoje źródła w prawie wtórnym (zob. rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), opubl.w Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985) oraz krajowym (zob. UEZISpółkEurop). Wprawdzie forma ta powstała głównie z uwagi na potrzeby podmiotów gospodarczych, jednakże została również - często z powodzeniem - zaadaptowana przez samorządy terytorialne (GEPEEUWT, 2007, s. 40).
Jednakże i w tym wypadku głównym mankamentem EZIG jest brak osobowości prawnej. Wprawdzie EZIG jest z punktu widzenia prawa polskiego ułomną osobą prawną (art. 7 UEZISpółkEurop
art. 7 UEZISpółkEurop
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 2137/85 oraz w ustawie do zgrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.
w zw. z art. 22 KSH
art. 22 KSH
§ 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
§ 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.
w zw. z art. 8 § 1 KSH
art. 8 KSH
§ 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
§ 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
i art. 331 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
), to jednak nie wystarczy dla w pełni samodzielnej aktywności ugrupowania.
Ponadto z uwagi na brak własnej podmiotowości prawnej członkowie EZIG ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za działania niewypłacalnego EZIG (por. art. 331 § 2 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
).

D. Problemy związane z EUWT

1. Ogólne prawne zastrzeżenia wobec EUWT
Szczególnie krytyczny wobec EUWT jest Kment (KmentDieVerwaltung2012), który zauważa kilka istotnych problemów rozporządzenia o EUWT.

a. podstawa prawna
Po pierwsze wątpi, czy art. 175 ust. 3 TFUE (dawny art. 159 TWE
art. 159 TWE
Państwa Członkowskie prowadzą swoje polityki gospodarcze i koordynują je w taki sposób, aby osiągnąć także cele określone w artykule 158. Przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i działań Wspólnoty oraz przy urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego bierze się pod uwagę cele określone w artykule 158 i przyczynia się do ich realizacji. Wspólnota wspiera także osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniejących instrumentów finansowych.
Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie w sprawie postępów w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej i społecznej oraz w sprawie sposobu, w jaki różne środki przewidziane w niniejszym artykule przyczyniły się do tego. Sprawozdanie to zawiera, w odpowiednim przypadku, stosowne propozycje.
Jeśli działania szczególne okażą się niezbędne poza funduszami i bez uszczerbku dla środków przyjętych w ramach innych polityk Wspólnoty, działania takie mogą być przyjmowane przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
) może w ogóle stanowić podstawę prawną do wydania wspomnianego rozporządzenia (KmentDieVerwaltung2012, s. 162). Rozporządzenie pozwala bowiem EUWT wyjść poza obszar działania funduszy (art. 7 ust. 3 podust. 2 RozpWEEUWT).

b. brak efektywnej ochrony prawnej
Dalej Kment podkreśla brak efektywnej ochrony prawnej przeciw aktom EUWT (KmentDieVerwaltung2012, s. 164). Właściwość sądów kraju siedziby EUWT (art. 15 ust. 2 zd. 2 RozpWEEUWT) oznacza utrudnienie dla podmiotów pochodzących spoza tego kraju (nieznajomość prawa, koszty pełnomocnika itp.).

c. błąd metodologiczny ustawodawcy europejskiego
Kment zarzuca także, iż ustawodawca europejski ograniczył się do rozwiązań o wyłącznie instytucjonalnym charakterze, jakim było utworzenie EUWT, zamiast skoncentrować się na rozwiązaniu kolizji porządków prawnych przy pomocy norm kolizyjnych (prawo kolizyjne administracyjne).

2. Ingerencja UE w autonomiczne porządki prawne
Inni autorzy podkreślają również ingerencję WE w wewnętrzną strukturę państw członkowskich poprzez nakazanie utworzenia instytucji nieznanej porządkowi krajowemu (MartinezZUR2005, s. 341). Podobnie w prawie polskim brak jest odpowiednika EUWT (uzasadnienie do projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 893 z 24.7.2008, s. 2).

E. Dalsze informacje o EUWT
Informacje dotyczące EUWT można podzielić na informacje:


CategoryEUWT CategoryLeksykonE
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0789 sekund