openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Firma
tu byłem: Firma
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Firma

pojęcie firmy w prawie cywilnym

Firmą jest nazwą (oznaczeniem), pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

A. Nazwa
Nazwa (zob. wyżej) zależy od tego, czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną czy prawną.

1. Elementy wspólne
Wspólne natomiast dla każdego przedsiębiorcy w przypadku nazwy jest to, że:
a. powinna być ujawniona w odpowiednim rejestrze (art. 432 § 2 KC
art. 432 KC
§ 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.
§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
– zasada jawności),
b. powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku (art. 433 § 1 KC
art. 433 KC
§ 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
– zasada wyłączności),
c. nie może ona wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia (art. 433 § 2 KC
art. 433 KC
§ 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
),
d. nie może być zbyta (art. 439 § 1 KC
art. 439 KC
§ 1. Firma nie może być zbyta.
§ 2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.
),
e. podlega ochronie wg art. 4310 KC
art. 4310 KC
Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.
.

2. Firma osoby fizycznej
Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko (art. 434 zd. 1 KC
art. 434 KC
Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
). Zasady związane z ustalaniem imion i nazwisk regulują: ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawa o zmianie imion i nazwisk.

3. Firma osoby prawnej
Firmą osoby prawnej jest jej nazwa (art. 435 § 1 KC
art. 435 KC
§ 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.
§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci.
§ 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 stosuje się odpowiednio.
). W skład firmy osoby prawnej wchodzi także określenie formy prawnej osoby prawnej.

B. Przedsiębiorca
Przedsiębiorcą jest wg art. 431 KC
art. 431 KC
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Na pojęcie przedsiębiorcy składa się więc kryterium podmiotowe i kryterium funkcjonalne.

1. Kryterium podmiotowe
Kryterium podmiotowe dotyczy podmiotu wykonującego działalność gospodarczą. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa jest w art. 331 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
.
a. osoba fizyczna – pojęcie osoby fizycznej regulują przepisy art. 8 KC
art. 8 KC
§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
§ 2. (uchylony).
i nast.;
b. osoba prawna – to pojęcie zostało uregulowane w art. 33 KC
art. 33 KC
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
art. 43 KC
art. 43 KC
Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.
;
c. tzw. ułomna osoba prawna wg art. 331 KC
art. 331 KC
§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
.

2. Kryterium funkcjonalne
Kryterium funkcjonalne oznacza, iż aktywność tego (zob. wyżej) podmiotu wyraża się w prowadzeniu we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej.

a. prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej
Ta przesłanka odwołuje się do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wg art. 2 USwobodDziałGosp
art. 2 USwobodDziałGosp
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

b. we własnym imieniu
Działalność jest prowadzona we własnym imieniu, gdy przedsiębiorca prowadzi ją pod własną firmą i na własny rachunek.

CategoryCzescOgolna CategoryLeksykonF CategoryInstytucjePrawaCywilnego
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1008 sekund