openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: FormyDzialaniaAdministracji
tu byłem: FormyDzialaniaAdministracji
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Formy działania administracji


Działanie oznacza tworzenie określonych skutków w rzeczywistości. Każdy podmiot uczestniczący w obrocie prawnym tworzy te skutki w określony sposób. W prawie cywilnym następstwa prawne związane są z oświadczeniami woli (np. zwarcie umów) oraz z czynnościami faktycznymi (np. czyny niedozwolone). System prawny wyróżnia więc rozmaite formy działania. W przypadku organów administracyjnych formą działania jest prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji, nadający się do wielokrotnego stosowania.

A. Systematyka form działania administracji
Formy działania administracji można podzielić w sposób następujący na czynności prawne i na inne działania.

1. Czynności prawne
Czynności prawne polegają na objawieniu woli organu w celu wywołania określonych skutków prawnych. Czynności prawne organów administracyjnych mogą mieć dwojaki charakter. Mogą być to czynności regulowane przez przepisy prawa administracyjnego - wówczas mamy do czynienia z tzw. czynnościami administracyjnoprawnymi - albo przez przepisy prawa cywilnego - wtedy mówimy o czynnościach cywilnoprawnych.

a. czynności administracyjnoprawne
Czynności administracyjnoprawne dają się natomiast podzielić na czynności o charakterze władczym i czynności niewładcze. W tym miejscu przybliżenia wymaga pojęcie "władztwa (administracyjnego)". Władczość polega na tym, że organ administracji jednostronnie, mocą swoich kompetencji, rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego. Druga strona musi natomiast podporządkować temu rozstrzygnięciu. W celu zapewnienia efektywności działania organowi przysługuje prawo użycia przymusu.
  • czynności władcze
Czynnościami administracyjnymi o charakterze władczym są akty normatywne (generalne) i akty administracyjne.
  • czynności niewładcze
Czynnościom niewładczym brak jest waloru imperium, choć regulowane są one przez przepisy prawa administracyjnego. Brak władztwa wynika stąd, że organ administracyjny oraz drugi podmiot stosunku administracyjnoprawnego są sobie równorzędne, tzn. brak jest podporządkowania drugiego podmiotu organowi administracyjnemu. Czynnościami administracyjnymi niewładczymi są:

b. czynności cywilnoprawne
Do działań o charakterze cywilnoprawnym, a więc takich, które są regulowane wyłącznie przez przepisy prawa cywilnego, zaliczyć należy przede wszystkim umowy cywilnoprawne zawierane przez organy administracji publicznej. Umowy zawierane są głównie w sferach majątkowych, np. zbywanie składników majątkowych gmin, i dotyczących świadczeń. Wynika stąd, że ta forma działalności administracji występuje tylko w stosunkach zewnętrznych, a więc, gdy po drugiej stronie działa podmiot spoza sfery administracji.
Niewykluczone jest też stosowanie przez organy administracyjne innych czynności o charakterze cywilnoprawnym.

2. Czynności faktyczne (działania nie będące czynnościami prawnymi)
W przypadku czynności nie mających charakteru czynności prawnych wywołanie skutku prawnego nie jest zamierzonym celem podjęcia czynności, a jedynie efektem czasami jej towarzyszącym. Wyróżnia się tutaj działania społeczno-organizatorskie, czynności materialno-techniczne i zwykłe poświadczenia.

a. działania społeczno-organizatorskie
Tym określeniem objęte są społeczne formy administrowania, nie poparte przymusem państwowym. Są to więc takie formy działania, jakie przysługują w zasadzie każdej organizacji społecznej, a więc nie stanowiące norm prawnych i nie poparte przymusem administracyjnym (np. odczyty, prelekcje, akcje społeczne).

b. czynności materialno-techniczne
Cechą charakterystyczną tego rodzaju czynności jest wywołanie określonych skutków drogą faktów, a nie przez tworzenie norm porządku prawnego (doręczenie korespondencji urzędowej, zameldowanie itp). Jednocześnie jednak podmioty wobec których organy administracji podejmują czynności materialno-techniczne muszą się im podporządkować, a ich wykonanie może w przeciwnym razie nastąpić w drodze przymusu. Bezpośrednią podstawę tych działań może stanowić akt administracyjny, akt normatywny lub ustawa.
Wśród czynności materialno-technicznych możemy wyróżnić czynności o charakterze wewnętrznym, a więc działania podejmowane i wywołujące skutki w ramach struktury administracji, oraz czynności zewnętrzne, czyli odnoszące się do podmiotów spoza administracji.

c. zwykłe poświadczenia
Poświadczenia nie tworzą, nie zmieniają ani też nie znoszą stosunków prawnych. Poświadczenia (zaświadczenia) wydawana są np. na podstawie art. 217 § 2 KPA
art. 217 KPA
§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.
. Zgodnie z art. 76 KPA
art. 76 KPA
§ 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych w tych przepisach.
jako dokumentom urzędowym przysługuje im szczególna moc dowodowa.

CategoryPrawoAdministracyjne CategorySkrypty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0329 sekund