openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Fundacja
tu byłem: Fundacja
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Fundacje

kilka informacji związanych z zakładaniem fundacji

A. Fundacja a działalność gospodarcza

1. Planowana działalność fundacji
Fundacja miałaby prowadzić działalność związaną z organizacją konkursów, odpłatnych szkoleń i kursów (w tym także językowych).

2. Dopuszczalność formy fundacji
Przede wszystkim taka forma musiałaby odpowiadać celom stawianym przed fundacjami (art. 1 UFund). Można na początek założyć, że prowadzenie konkursów, szkoleń i kursów da się ująć jako działanie mające na celu "rozwój gospodarki i nauki, oświatę i wychowanie".
Fundacja może w zasadzie prowadzić działalność gospodarczą. Taka działalność nie może być wyłącznym celem fundacji, gdyż ma pełnić wyłącznie służebną względem realizacji niezarobkowych celów fundacji. Tutaj trzeba pamiętać więc, że problematyczna jest sytuacja fundacji, w których dochód ma być czerpany z działalności, która ma być jednocześnie działalnością statutową. Wprawdzie nie ma bezwzględnego zakazu (zob. postanowienie SN z 30.11.2000 r. (I CKN 886/98)), ale trzeba mieć na uwadze pomocniczy charakter działalności gospodarczej względem celów (Kidyba/Cioch,2007, nr 12).

B. Struktura fundacji

1. Zarząd
Zarząd fundacji może być wieloosobowy.

a. Pełnienie funkcji tylko na podstawie powołania
Pełnienie funkcji w zarządzie fundacji możliwe jest np. na podstawie powołania, wyboru, wskazania. Jeżeli jest to jedyny stosunek prawny łączący fundację z członkiem zarządu, można przewidzieć z tego tytułu wynagrodzenie. Od takiego wynagrodzenia nie odprowadza się składek ZUS (a contrario z art. 6 USystUbezpSpol; decyzja Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie nr 362 z 1 kwietnia 2014 r. (WPI/200000/43/ 362/2014).; zob. Rzeczpospolita 2014).
Takie przychody członka zarządu stanowią tzw. "przychody z działalności wykonywanej osobiście", od których fundacja odprowadza do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, zaliczkę na podatek w wysokości 18% dochodu (ostateczne rozliczenie na koniec lutego następnego roku - PIT 11).

b. Dodatkowy stosunek prawny
Jeżeli status członka zarządu będzie się związany z otrzymywaniem przez niego wynagrodzenia, wówczas zawiera się dodatkowe umowy (np. umowa o pracę, zlecenie, kontrakty menadżerskie itp.), które są źródłem praw i obowiązków między fundacją a członkiem zarządu. Nie ma prawnych przeszkód ku temu, aby fundator jest jednocześnie członkiem zarządu, jednakże wówczas trzeba pamiętać o skutkach czynności z samym sobą (art. 108 KC
art. 108 KC
Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.
).
Otrzymywanie wynagrodzenia z fundacji wiąże się z konsekwencjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi jak w przypadku każdego innego stosunku pracy.


C. Prawo podatkowe

1. Fundacja jako podatnik
Dochód fundacji jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie ma przy tym znaczenia, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych fundacja składa deklarację o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w trakcie roku podatkowego i wpłaca na rachunek właściwego US zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 UPodDochOsPr, art. 27 ust. 1 UPodDochOsPr).
Fundacje prowadzące działalność gospodarczą (np. sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług, eksport i import towarów lub usług) są podatnikami podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.

2. Zwolnienia podatkowe
Dochody zwolnione od podatku określa art. 6 ust. 1 UPodDochOsPr, art. 17 ust. 1 UPodDochOsPr i inne.
Zwolnienie obejmuje zatem m.in.
 • dochody tych fundacji, których celem statutowym jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele;
 • dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc

 • Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego pożytku publicznego są zwolnione od
  • podatku dochodowego, ale tylko w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej",
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych
  • opłaty skarbowej
  • opłat sądowych w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego (art. 24 UWolontariat).
  Właściwa gmina może zwolnić fundację od podatku te nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych.

  D. Rodzaje fundacji

  1. Fundacje non profit
  Jeżeli fundacja w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, może być podmiotem non profit. Wówczas nie stosuje się wobec niej przepisów o przedsiębiorcach.

  2. Fundacje non for profit
  Tego typu fundacje są przedsiębiorcami, ale prowadzą "działalność gospodarczą z jednoczesnym przeznaczeniem zysków na cele statutowe" (Kidyba/Cioch, 2007, art. 5 nr 21).

  3. Fundacje ze statusem przedsiębiorcy

  CategoryFundacje CategoryPrawoGospodarcze
   

  brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

  informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
  Strona zosta�a wygenerowana w 0.0206 sekund