openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Hipoteka
tu byłem: Hipoteka
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Hipoteka

zagadnienia związane z zabezpieczeniami hipotecznymi

A. Pojęcie hipoteki
Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym (zob. art. 244 § 1 KC
art. 244 KC
§ 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.
§ 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odrębne przepisy.
), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości lub innego prawa bez względu na to, czyją jest własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi uprawnionego (por. art. 65 ust. 1 UKsWieczHip
art. 65 UKsWieczHip
1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).
2. Przedmiotem hipoteki może być także:
1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,
2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na nieruchomości.
).

B. Nabycie hipoteki
Jeżeli chodzi o sposoby nabycia hipoteki jako prawa podmiotowego rzeczowego, to w rachubę następujące sposoby:

Jeżeli chodzi natomiast o rodzaje zdarzeń, które mogą prowadzić do nabycia hipoteki, to należy wymienić:
  • czynność prawną (należą tutaj ustanowienie hipoteki w drodze umowy i przeniesienie hipoteki)
  • ex lege (hipoteka ustawowa, dziedziczenie ustawowe hipoteki)
  • na mocy orzeczenia sądu lub innego organu (hipoteka przymusowa).

C. Treść i ochrona hipoteki
Zob. TrescHipoteki oraz OchronaHipoteki.
Nową instytucją w prawie polskim jest rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym

D. Utrata hipoteki
Hipotekę można utracić na skutek:

E. Rodzaje hipoteki
Zob. RodzajeHipoteki

F. Inne materiały
Zob. także:

CategoryHipoteka CategoryLeksykonH
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0368 sekund