openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: IntegracjaPrzepisow
tu byłem: IntegracjaPrzepisow
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Integracja z portalem polskieustawy.com

czyli komfortowe włączanie do artykułu treści przepisów lub linków do nich

W naszym wiki możliwe jest bardzo łatwe i komfortowe włączanie przepisów obowiązującego prawa do artykułów bez podawania ich treści. Możliwe jest zarówno włączanie samego tekstu przepisów jak też jedynie linków na zasoby serwisu polskieustawy.com. Dzieje się to w następujący sposób:

 • przez włączenie specjalnego "tagu" o następującej strukturze: {{pu przepis="art. numer skrót"}}, np. {{pu przepis="art. 353 KC"}}, lub
 • podanie po prostu odpowiedniego skrótu "art. numer skrót", np. art. 353 KC w tekście artykułu;

W tym ostatnim wypadku system sam rozpozna, że został wprowadzony przepis i zmieni odnośnik w odpowiedni "tag", taki jak podano w opcji pierwszej, o ile podany skrót jest prawidłowym skrótem stosowanym w serwisie polskieustawy.com. W obydwu przypadkach konieczne jest jednak ścisłe przestrzeganie następującej konwencji nazewnictwa:

 1. Zasadniczo odniesienie do przepisu może składać się z trzech lub więcej części - oto przykłady:
  art. 12 KC
  art. 353 § 1 KC
  W obydwu przykładach system rozpozna automatycznie zarówno numer jak i skrót do przepisu.

 2. W pierwszej części musi być podana cytowana jednostka redakcyjna ("art.", "Art.", również "artykuł" czy "§").

 3. W drugiej części podać należy precyzyjnie numer przepisu wg następującego schematu: 353 lub 353a lub 353(1) (z indeksem górnym, jak np. w KC)

 4. Ostatnim członem w odniesieniu musi być stosowany w serwisie polskieustawy.com skrót do danego aktu prawnego. Podanie nieprawidłowego skrótu spowoduje zignorowanie odnośnika podczas zapisu albo wygenerowanie błędu (jeśli nieprawidłowy skrót został zamieszczony w tagu). Skrót danego aktu można znaleźć na stronie każdego aktu prawnego portalu http://www.polskieustawy.com w górnej części ekranu. Bardziej znane przykłady to: KC, KSH, KPC, KPA, PrEnerg. Ważniejsze skróty zostały również zamieszczone na stronie SkrotyAktowPrawnych.

 5. Pomiędzy numerem przepisu a skrótem możliwe jest zamieszczenie dodatkowych uwag, np. wskazówki na podjednostkę redakcyjną przepisu (§ czy ust.), jak podano w przykładzie w punkcie 1.

Zastosowanie tagu {{pu przepis="..."}} daje nieco więcej możliwości, niż generowanie automatyczne. Przez parametr "mode" możliwe jest sterowanie sposobem integracji przepisu. W chwili obecnej możliwe są następujące sposoby włączenia przepisu do treści artykułu:
 1. standardowo - jak wyżej, bez podawania specjalnego parametru "mode" - pojawia się link do pokazywanego dynamicznie tekstu przepisu w prawej części ekranu; efekt włączenia przepisu w taki (standardowy) sposób można zobaczyć na tym przykładzie: art. 14 KSH
  art. 14 KSH
  § 1. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.
  § 2. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia.
  § 3. Wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.
  § 4. Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego.
  .
 2. wyświetlanie stałe - mode="view" - możliwe jest włączenie przepisu w taki sposób, że jego treść wyświetlana jest na całą szerokość ekranu i to na stałe (nie jest konieczne kliknięcie na odnośnik, aby pokazać treść, co jest możliwe w następujący sposób:
  art. 222 KC
  § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
  § 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.
  UWAGA: ponieważ przepis pojawia się w zupełnie nowym, niezależnym od pozostałego tekstu akapicie, nie warto używać w takim wypadku znaków przestankowych wokół tagu.
 3. przez link do przepisu - mode="link" - w taki sposób, że po kliknięciu na link treść przepisu pojawi się w nowym, małym oknie, a nie w treści artykułu, w następujący sposób: art. 44 PrEnerg.

Ewentualne błędy w funkcjonowaniu odnośników lub też pytania co do stosowania przedstawionej powyżej funkcjonalności prosimy zgłaszać w komentarzach poniżej.

Możliwe jest również tworzenie linków do całych aktów prawnych:
Konieczne jest w takim wypadku podanie parametru "akt", a pominięcie parametrów "przepis" i "mode". Na przykładzie kodelsu spółek handlowych wygląda to tak:
- wpisywany tekst: {{pu akt="KSH"}}
- efekt: KSH
Oznacza to, że wystarczy znać i podać odpowiednio skrót do aktu prawnego w serwisie polskieustawy.com.CategoryPomoc
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0442 sekund