openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: InterpretacjePodatkowe
tu byłem: InterpretacjePodatkowe
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
  I B P B I2423113613 P C
  I B P P34512456161 B J
  I L P B145111286164 A A
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Interpretacje przepisów prawa podatkowego


Niniejsza strona zawiera omówienie zagadnień dotyczących interpretacji prawa podatkowego.

A. Podstawy prawne
Kwestie zagadnień związanych z wydawaniem interpretacji podatkowych zostały uregulowane w dwóch ustawach:
- art. 10 USwobodDziałGosp
art. 10 USwobodDziałGosp
1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.
4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej;
5) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
5. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.
6. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
8. Opłata, o której mowa w ust. 6 i 7, stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego.
9. Opłatę od wniosku, o którym mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki.

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wskazano, iż każdy przedsiębiorca ma prawo do uzyskania interpretacji przepisów regulujących obowiązek zapłaty daniny publicznej. Ustawa jednakże z jednej strony nie dotyczy osób nie będących przedsiębiorcami (a więc zwykłych osób fizycznych) a w zakresie trybu wydawania interpretacji odsyła do przepisów szczególnych (tu: Ordynacji podatkowej).

Wydaje się więc, że ten przepis ma raczej niewielkie znaczenie praktyczne. Wg mnie może mieć: przepis jest szeroki w zakresie przedmiotowym, gdyż dotyczy interpretacji regulacji określających obowiązek zapłaty DaninaPubliczna.
Oznacza to, że przedsiębiorca może zwrócić się o wydanie interpretacji w zakresie daniny publicznej dotyczącej np. cła.
Problem widzę w generalnym odesłaniu do przepisów regulujących tryb wydawania interpretacji. Skoro Ordynacja podatkowa reguluje tylko interpretacje przepisów podatkowych to możliwe są wg mnie nastepujące rozwiązania:
- ustawodawca świadomie nie chciał interpretacji dot ceł i w zw. z tym brak jest takiej kategorii interpretacji (wg mnie to rozwiązanie kłóci się z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który wyraźnie przewidział możliwość wydania takiej interpretacji)
- brak regulacji interpretacji dot. ceł jest błędem ustawodawcy a powstałą tak lukę można zapełnić poprzez zastosowanie przepisów per analogiam
- brak regulacji interpretacji dot ceł nie jest błędem ustawodawcy, który przyjął, że przepisy celne (Wspólnotowy Kodeks Celny) mają już taką kategorię interpretacji: InterpretacjeCelne - , art. 8 ZmodWKC
art. 8 ZmodWKC
1. Każda osoba może zwrócić się do organów celnych z prośbą o informacje dotyczące stosowania przepisów prawa celnego. Wniosek taki może zostać odrzucony, jeżeli dotyczy on działalności, która nie wchodzi w zakres faktycznie planowanej międzynarodowej wymiany towarowej.
2. Organy celne prowadzą regularny dialog z przedsiębiorcami oraz innymi organami biorącymi udział w międzynarodowej wymianie towarowej. Wspierają one przejrzystość przez umożliwienie łatwego dostępu, w miarę możliwości bezpłatnie oraz przez Internet, do przepisów prawa celnego, ogólnych zarządzeń administracyjnych oraz formularzy wniosków.
.
W takiej sytuacji istota przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej swprowadza się jedynie do określenia konsekwencji takiej interpretacji (informacji) - jest nią niemożnośc obciążenia jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim przedsiębiorca zastosował się do uzyskanej interpretacji. Ale sprawa nie jest jednoznaczna (vide rozważania na stronie InterpretacjeCelne).

Z uwagi na to, że ten ostatni wariant (preferowany przeze mnie) nie został przesądzony, dalsze omówienie zagadnienia skoncentruje się na interpretacjach przepisów podatkowych.

B. Zakres przedmiotowy interpretacji podatkowej

C. Skutki interpretacji podatkowej

D. Tryb wydawania

1. Organ właściwy

2. Postępowanie

3. środki zaskarżenia
Na otrzymaną interpretację przysluguje składającemu skarga do sądu administracyjnego.
Z uwagi na okoliczność, iż od interpretacji nie służy żaden środek odwoławczy, tryb składania skargi jest dwuetapowy. Został on określony w (akt prawny PrPostPrzedSądAdm nie istnieje) (ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Brak zachowania powyższego trybu prowadzić będzie do odrzucenia skargi na podstawie (akt prawny PrPostPrzedSądAdm nie istnieje), jako skargi niedopuszczalnej.

a. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
W pierwszej kolejności należy złożyć do organu który wydał interpretację wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Ten środek ma funkcję quasi-odwołania - daje organowi szansę ponownego przemyślenia swojego stanowiska.

Wezwanie należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania interpretacji.

Przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie nakładają na wezwanie żadnych specjalnych wymogów formalnych. Ogólnei wymogi dla takiego wezwania wynikają z art. 168 UOrdynPodatk
art. 168 UOrdynPodatk
§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
§ 4. Organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego, organ obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.
§ 5. (uchylony).
(Ordynacji podatkowej). Zgodnie z tym przepisem, wezwanie jest formą podania, które powinno zawierać co najmniej: treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adresu.

Wydaje się, że celowym jest zawarcie w takim wezwaniu - podobnie jak to ma miejsce w odwołaniu - zarzuty i dowody, tak aby organ mógł się ustosunkować do wezwania.

b. skarga
Następnie należy złożyc skargę do sądu administracyjnego.
Skargę składa się za pośrednictwem organu który wydał zaskarżoną interpretację.

Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od otrzymania odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa a w przypadku braku odpowiedzi - 60 dni od dnia wniesienia wezwania.

Przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ścisle określają wymogi formalne dla skarg wnoszonych do sądu administracyjnego. Skarga powinna zawierać
(zgodnie z (akt prawny PrPostPrzedSądAdm nie istnieje) - wymogi skargi)
- wskazanie zaskarżonej interpretacji,
- oznaczenie organu, który wydał interpretację,
- określenie naruszenia prawa,
(zgodnie z (akt prawny PrPostPrzedSądAdm nie istnieje) - wymogi pisma procesowego)
- oznaczenie sądu,
- imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
- oznaczenie rodzaju pisma (czyli tytułu skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego),
- osnowę skargi (a więc treść jej żądań),
- podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
- wymienienie załączników,
- oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy
- dołączone pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa (co przy skardze jako piśmie wszczynającym sprawę jest raczej regułą, chyba że na wcześniejszym etapie zostało złożone pełnomocnictwo obejmujące również prawo dop zlożenia skargi)


E. Literatura
- Ewa Matyszewska, "Sąd nie przyjmie skargi, gdy pominięto ministra" Gazeta Prawna z 07.04.2008 (http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/13161,sad_nie_przyjmie_skargi_gdy_pominieto_ministra.html)
- Małgorzata Żujewska, "Niezawodny sposób zaskarżenia interpretacji" Gazeta Podatkowa nr 34 (449) z 28.04.2008 (http://www.gazetapodatkowa.pl/index.php?s=ar&nr=449)

CategoryInterpretacjePodatkowe
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0464 sekund