openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusDeliktyNr17
tu byłem: KazusDeliktyNr17
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 17 z zakresu deliktów

zbieg odpowiedzialności z art. 430 KC
art. 430 KC
Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.
i art. 435 KC
art. 435 KC
§ 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.
; odpowiedzialność solidarna

A. Stan faktyczny
Powód J był od dnia 10.7.1993 r. zatrudniony jako kierowca w PHU "Inter Dux". Dnia 17.7.1993 r., wykonując pracę, udał się z drugim kierowcą W. po odbiór tarcicy z tartaku prowadzonego przez przedsiębiorstwo "Hol-Gaz" Spółkę z o.o. w N. Załadunek prowadził pod nadzorem pracowników przedsiębiorstwa "Hol-Gaz" A, który pracował w Gminnej Spółdzielni "S. Ch." w N. i kierował będącym własnością tego pozwanego wózkiem widłowym. A nie został przeszkolony i nie miał uprawnień do obsługi wózka.
Do wypadku doszło w czasie ładowania palet z tarcicą na przyczepę samochodu. Załadunek był utrudniony z powodu braku możliwości zdjęcia kłonic i plandeki. Podczas ładowania drugiej palety powód wszedł na przyczepę aby podnieść opadającą plandekę, następnie zszedł na podłogę przyczepy chcąc podnieść deskę, która wypadła spod kłonicy. A usłyszał głos kierowcy, aby lekko cofnął widłakiem. W tym momencie ułożona paleta zsunęła się z wideł i przygniotła powoda. Na miejscu załadunku nie było w tym czasie osób nadzorujących.
Powód J domaga się zasądzenia od pozwanych PPHU "Hol-Gaz" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. i Gminnej Spółdzielni "S. Ch." w N. 15 tys. zł zadośćuczynienia i 5 tys. zł odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 17.7.1993 r. oraz renty uzupełniającej po 159,07 zł.
Czy zasadnie?

B. Rozwiązanie
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 1999 r., I ACa 440/98 (opubl. w OSA z 1999 r. Nr 6, poz. 27)
przepisy:
 • art. 6 KC
  art. 6 KC
  Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
  , art. 361 KC
  art. 361 KC
  § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
  § 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
  , art. 430 KC
  art. 430 KC
  Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.
  , art. 435 KC
  art. 435 KC
  § 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
  § 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.
  , art. 436 KC
  art. 436 KC
  § 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.
  § 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.
  , art. 441 KC
  art. 441 KC
  § 1. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.
  § 2. Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody.
  § 3. Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy.

CategoryKazusyDelikty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0454 sekund