openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusDeliktyNr18
tu byłem: KazusDeliktyNr18
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus 18 z zakresu deliktów


A. STAN FAKTYCZNY
Na odbywających się dnia 3 września 2006 r. zajęciach sportowych w gimnazjum G uczennica U została uderzona przez koleżankę (A) piłką siatkową w prawą skroń. Nauczycielka nie widziała zdarzenia, gdyż w tym czasie zajęta była prowadzeniem dziennika. Pomimo tego, że U skarżyła się na bóle i zawroty głowy, nauczycielka wf nie odesłała jej ani do lekarza szkolnego ani do domu. Wobec tego U pojechała po lekcjach razem z mamą do neurologa, który również nie zaobserwował niepokojących objawów i nie zalecił żadnych dalszych zabiegów.
Skutkiem uderzenia było całkowite odklejenie siatkówki oka oraz zaćma. Skutki ujawniły się dopiero po dwóch tygodniach od zdarzenia. Operacje mające okazały się nieskuteczne. Obecnie U straciła całkowicie zdolność widzenia w oku.

Jakie roszczenia i wobec kogo przysługują U w tej sytuacji?

B. ROZWIĄZANIE
Przepisy: art. 417 § 1 KC
art. 417 KC
§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.
oraz art. 4172 KC
art. 4172 KC
Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

Zob. omówienie wyroku SA w Lublinie (sygn. akt: I ACa 187/10) w Rzeczpospolitej z dnia 10.6.2010.


CategoryKazusyDelikty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0372 sekund