openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusDeliktyNr5
tu byłem: KazusDeliktyNr5
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 5 z czynów niedozwolonych


A. Stan faktyczny
S wystąpił przeciwko P o odszkodowanie. Wyjaśnił, że P, powożąc zaprzęgiem konnym, najechał na niego powodując uszkodzenie ciała. P wyjaśnił, że przejeżdżający samochód ciężarowy swoim klaksonem spowodował spłoszenie się koni i to stanowiło przyczynę wypadku. W tej sytuacji odrzuca więc żądania S.
Czy S ma roszczenie wobec P?

B. Rozwiązanie

Roszczenie S wobec Z o odszkodowanie z art. 431 § 1 KC
art. 431 KC
§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.


Każde roszczenie odszkodowawcze wymaga wystąpienia szkody, zdarzenia powodującego tą szkodę oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem.

1. Szkoda
Nie ma wątpliwości, iż S poniósł szkodę.

2. Zdarzenie powodujące szkodę
W przypadku art. 431 § 1 KC
art. 431 KC
§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
odpowiedzialność zachodzi, jeżeli spełnione są (kumulatywnie) następujące przesłanki:

a. podmiot, który zwierzę chowa albo się nim posługuje
Zwierzę chowa ten, kto przez dłuższy czas sprawuje nad nim pieczę dla własnych – niekoniecznie majątkowych – celów, dostarczając mu schronienia i utrzymania.

b. zwierzę nie żyje w stanie wolnym
Odpowiedzialność za niektóre wolno żyjące zwierzęta reguluje ust. Prawo łowieckie (odpowiedzialność Skarbu Państwa za zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (art. 50 PrŁow
art. 50 PrŁow
1. Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
1a. (uchylony).
1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:
1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa;
2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.
) oraz odpowiedzialność dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich (art. 46 PrŁow
art. 46 PrŁow
1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1)w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,
2)przy wykonywaniu polowania.
2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
) oraz ustawa o ochronie przyrody (odpowiedzialność Skarbu Państwa – art. 124 UOchrPrzyr
art. 124 UOchrPrzyr
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
)

c. zachowanie zwierzęcia wywołane jest własnym popędem (a nie kierowane ręką człowieka)
Chodzi o naturalne (spontaniczne) zachowania się zwierzęcia. Spłoszenie się zwierzęcia na skutek hałasu jest również jego naturalną reakcją na bodziec.

d. wina w nadzorze nad zwierzęciem (culpa in custodiendo)
Odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy. Przepis ten przewiduje jednak domniemanie winy, co prowadzi do odwrócenia ciężaru dowodu (art. 6 KC
art. 6 KC
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
). Odpowiedzialny może się ekskulpować udowadniając, że ani on ani osoba, z którą również on ponosi odpowiedzialność, nie ponosi winy. Nie może jednak uwolnić się przez wykazanie, że zwierzę uciekło albo się zabłąkało.

3. Związek przyczynowo-skutkowy
Nie ma wątpliwości, iż szkoda jest wniykiem najechania wozem konnym na S. Jest więc ona normalnym następstwem zdarzenia, o którym była mowa w pkt 2.

4. Wynik
S przysługuje roszczenie wobec Z na podsatwie art. 431 § 1 KC
art. 431 KC
§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
.

CategoryKazusyDelikty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0282 sekund