openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusSluzebnoscPrzesylu1
tu byłem: KazusSluzebnoscPrzesylu1
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 1 z zakresu służebności przesyłu


A. Stan faktyczny
Na gruncie M znajduje się stacja transformatorowa średniego napięcia. Nad tą samą nieruchomością przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne. Ingerują one w przestrzeń nad nieruchomością na długości 10 m i 13 m. Urządzenia i linia zostały wybudowane w 1963 r. na potrzeby ówczesnego PGR. W chwili ich wybudowania stały się częścią składową państwowego przedsiębiorstwa energetycznego. W 1995 r. przedsiębiorstwo to zostało sprywatyzowane i przekształcone w spółkę kapitałową - E sp. z o.o..
Po zlikwidowaniu PGR właściwa agencja zbyła w 1993 r. skutecznie własność gruntu na rzecz M. Dążąc do zapewnienia sobie trwałości status quo E wniosła w 2008 r. do właściwego sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności.
Czy wniosek E może zostać uwzględniony?

B. Rozwiązanie
Zasiedzenie służebności przesyłu jest możliwe na podstawie art. 292 KC
art. 292 KC
Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.
w zw. z art. 352 KC
art. 352 KC
§ 1. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności.
§ 2. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy.
i art. 174 KC
art. 174 KC
Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.
i art. 3054 KC
art. 3054 KC
Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.
.

1. Przesłanki zasiedzenia
Przesłanki prowadzące do zasiedzenia opisane zostały bliżej w ZasiedzenieSluzebnosciGruntowej. Problematyczne jest natomiast to, czy upłynął odpowiedni okres prowadzący do zasiedzenia. Od 1963 r. do 2008 r. minęło wprawdzie 45 lat, ale w tym czasie występowały przyczyny, które wykluczają możliwość zasiedzenia.
Przede wszystkim należy wskazać, że w latach 1963 - 1995 przedsiębiorstwo energetyczne było przedsiębiorstwem państwowym, nie będącym niezależną (prawnie) od Skarbu Państwa osobą prawną. Przedsiębiorstwo nie miało więc odrębnego bytu prawnego. Zgodnie z art. 128 KC
art. 128 KC
(uchylony).
, który obowiązywał do 1990 r., własność ogólnonarodowa przysługiwała wyłącznie Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Jeżeli termin zasiedzenia wówczas biegł, to tylko na rzecz Skarbu Państwa a nie przedsiębiorstwa (zob. także uchwałę SN z 22.10.2009 r., III CZP 70/09). W grę wchodziło więc co najwyżej zasiedzenie służebności przez Skarb Państwa.
Po drugie do 1993 r. właścicielem gruntu, na którym posadowione były urządzenia, był PGR, a więc również podmiot państwowy, bez odrębnego od Skarbu Państwa bytu prawnego.
Nie może mieć miejsca zasiedzenie, gdy grunt obciążony i podmiot władający były własnością Skarbu Państwa. Nie można bowiem zasiedzieć służebności na własnym gruncie.
Z tych powodów przedsiębiorstwo energetyczne E nie może również doliczyć sobie okresu posiadania przez Skarb Państwa.

2. Wynik
Z uwagi na tożsamość właściciela nieruchomości obciążonej i urządzeń przesyłowych zasiedzenie nie było możliwe od 1963 do 1993 r. Termin zasiedzenie rozpoczął bieg z chwilą, gdy nieruchomość stała się własnością M. W latach 1993 - 2008 zasiedzenie natomiast jeszcze nie nastąpiło, gdyż minęło dopiero 15 lat.

C. Literatura
Zob. także:


CategoryKazusySluzebnosci CategorySluzebnoscPrzesylu
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0847 sekund