openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KazusZlecenieNr2
tu byłem: KazusZlecenieNr2
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Kazus nr 2 ze zlecenia


A. Stan faktyczny
W sytuacji opisanej w kazusie 1 (KazusZlecenieNr1) K udał się więc w marcu 2007 r. do radcy prawnego R, aby zlecić mu prowadzenie procesu przeciwko P. R po rozmowie z K powiedział, iż zastanowi się nad prowadzeniem tej sprawy, albowiem jej wynik nie do końca był dla niego jasny. R jednak szybko o niej zapomniał i dopiero 16.5.2007 r. zawiadomił K o odmowie jej prowadzenia. W tej sytuacji K sam wniósł powództwo do sądu. Na rozprawie dnia 28.5.2007 r. P podniósł zarzut przedawnienia roszczenia, który sąd uwzględnił i oddalił żądanie K.
K domaga się od R naprawienia szkody i wypłacenia mu kwoty odpowiadającej obecnej wartości działki, tj. 200.000 zł.
Czy K może domagać się od R odszkodowania w wysokości 200.000 zł?

B. Roszczenie o odszkodowanie z art. 736 zd. 1 KC
art. 736 KC
Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju.
w zw. z art. 471 KC
art. 471 KC
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Należy się zastanowić nad tym, czy podstawą roszczenia nie powinien być art. 471 KC
art. 471 KC
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
, gdyż mogło dojść do naruszenia obowiązku poinformowania o odmowie przyjęcia zlecenia. Taki pogląd reprezentowali niektórzy autorzy na podstawie art. 501 Kodeksu zobowiązań (zob. wskazania u Ogiegło w: PietrzykowskiKomentarzKC, wyd. 4, art. 736 nb. 1). Pogląd ten nie jest jednak słuszny, gdyż przesłanką roszczenia z art. 471 KC
art. 471 KC
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
jest istnienie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami. Tu jednak nie doszło do udzielenia zlecenia, gdyż R nie przyjął sprawy.

C. Roszczenie z art. 736 zd. 1 KC
art. 736 KC
Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju.
w zw. z art. 415 KC
art. 415 KC
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

K mógłby mieć przeciwko R roszczenie o odszkodowanie z art. 736 zd. 1 KC
art. 736 KC
Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju.
w zw. z art. 415 KC
art. 415 KC
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
. Chodzi tu o przypadek zaistnienia instytucji culpa in contrahendo.

1. Podstawa odpowiedzialności
Na podstawę odpowiedzialności składają się następujące przesłanki:
  • szkoda,
  • zdarzenie, które ją spowodowało oraz
  • związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem i szkodą.

a. szkoda
Szkodą (art. 361 § 2 KC
art. 361 KC
§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
) jest w tym wypadku utrata możliwości (na skutek przedawnienia) wyegzekwowania roszczenia o przeniesienie własności, które K przysługiwało P. Wartość roszczenia odpowiadała wartości nieruchomości i wynosiła 200.000 zł. Taką stratę poniósł więc K.

b. zdarzenie
Zgodnie z art. 415 KC
art. 415 KC
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
zdarzeniem powodującym szkodę powinien być bezprawny i zawiniony czyn.
Czynem może być zarówno działanie jak i zaniechanie, pod warunkiem że rozpatrujemy czyn człowieka. Ponieważ R zaniechał zawiadomienia w terminie, należy rozważyć odpowiedzialność za zaniechanie. Za zaniechanie odpowiedzialność ponosić można jednak jedynie wówczas, gdy istniał prawny obowiązek działania. W tym wypadku obowiązek ten wynikał z ustawy, tj z art. 736 zd. 1 KC
art. 736 KC
Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju.
.

c. związek przyczynowo-skutkowy
Szkoda jest normalnym następstwem zaniechania powiadomienia o nieprzyjęciu zlecenia przez radcę prawnego (art. 361 § 1 KC
art. 361 KC
§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
).

2. Zakres odszkodowania:
W tym wypadku odszkodowanie obejmuje jednakże wyłącznie tzw. negatywny interes umowny (Ogiegło w: PietrzykowskiKomentarzKC, wyd. 4, art. 736 nb. 1; RadwanskiPanowiczZobowiazania, 2012, nb. 362). Odszkodowanie może więc obejmować tylko koszty zw. z planowanym udzieleniem zlecenia. Nie ma więc podstawy do zasądzenia kwoty 200.000 zł

3. Wynik
W tym wypadku brak jest podstaw do zasądzenia równowartości nieruchomości, gdyż odszkodowanie ogranicza się do negatywnego interesu umownego.

CategoryKazusyZlecenie CategoryOdpowiedzialnoscOdszkodowawcza
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0352 sekund