openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KoncesjaNaUslugi
tu byłem: KoncesjaNaUslugi
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2020-01-19 13:51:37 by MarcinKrzymuski

Additions:
((2)) W ustawie UKoncBudUsł

Deletions:
((2) W ustawie UKoncBudUsłEdited on 2020-01-19 13:51:24 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Definicja koncesji
1. W dyrektywie 2014/23/UE
W art. 5 pkt 1 b) zdefiniowano koncesję na usługi jako: umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie, za pomocą której co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający powierza świadczenie usług – innych niż wykonanie robót budowlanych, o których mowa w lit. a) – i zarządzanie tymi usługami co najmniej jednemu wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie stanowiące albo wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością.
((2) W ustawie UKoncBudUsł
Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem. W przypadku świadczenia usług i zarządzania tymi usługami wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi) (art. 3 UKoncBudUsł
art. 3 UKoncBudUsł
Ustawę stosuje się do zawierania umowy koncesji przez:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) państwowe jednostki budżetowe;
4) inne niż wymienione w pkt 1-3 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
a) finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub
b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub
c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2;
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
a) finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt 4, lub
b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 4, lub
c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.
).

Deletions:
Uwaga, niniejsze opracowanie nie uwzględnia jeszcze nowych dyrektyw - DyrZamPublKonc [2014/24/UE], DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]
A. Definicja pojęcia
Wyjaśnienie pojęcia koncesji na usługi wcale nie jest proste, gdyż polskie brzmienie dyrektyw nie pomaga.
1. Definicje ustawowe w dyrektywach i przepisach krajowych
Art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy sektorowej definiuje "koncesję na usługi" jako umowę tego samego rodzaju jak zamówienie na usługi (zob. art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej), z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług obejmuje wyłącznie prawo do korzystania z usług, albo takie prawo wraz z płatnością.
Podobnie wg art. 1 ust. 4 dyrektywy klasycznej koncesja na usługi oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie publiczne na usługi z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług stanowi albo wyłącznie prawo do korzystania z takiej usługi, albo takie prawo wraz z płatnością.
Natomiast art. 1 ust. 2 pkt 2 UKoncBudUsł
art. 1 UKoncBudUsł
1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
wskazuje, że koncesja jest umową, w której koncesjonariusz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
2. Wątpliwości z uwagi na tłumaczenie
Polska wersja tej definicji nie jest do końca jasna. Bazując na innych wersjach językowych można zaproponować definicję koncesji na usługi jako umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku XVII, innych niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, i która tym różni się od zamówienia na usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej, że świadczenie koncesjodawcy polega wyłącznie na przyznaniu koncesjobiorcy prawa do korzystania z danej usługi albo na przyznaniu prawa do korzystania z danej usługi i zapłacie ceny.
B. Odgraniczenie koncesji od podobnych form
Sporo problemów stwarza ustalenie, kiedy mamy do czynienia z udzieleniem koncesji, nie podlegającym sformalizowanemu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg dyrektyw i PrZamPubl) a kiedy z zamówieniem (publicznym na usługi).
1. Koncesja na usługi a zamówienie na usługi
Wg dyrektyw dla zamówienia publicznego charakterystyczne jest uzyskanie przez usługodawcę wynagrodzenia (pecuniary interest, Entgelt) za świadczone usługi (zob. dyr. (WE) nr 2004/18 oraz art. 32 PrZamPubl
art. 32 PrZamPubl
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.
6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów.
7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej.
). Natomiast koncesjobiorca uzyskuje - jeżeli w ogóle - obok prawa do wykonywania usługi, tzw. płatność (payment, Preis).
W razie wątpliwości, czy chodzi o koncesję czy o zamówienie, należy wychodzić w razie wątpliwości z zasady, iż chodzi o zamówienie na usługi. Konieczne jest więc uruchomienie procedury zamówieniowej.
Z zamówieniami mamy więc do czynienia w przypadku tzw. umów brutto. Wówczas operator uzyskuje albo ustaloną z góry kwotę (bez wpływów z przewozów) albo uzyskuje różnicę pomiędzy wpływami z przewozów i ustaloną wcześniej sumą (Prieß w: Kaufmann/Lübbig/Prieß/Pünder (red.), Kommentar zur VO (EG) Nr. 1370/2007, 2010, Art. 5 nb. 58).
2. Koncesja na usługi a umowa ramowa
Podobnie trudne jest odgraniczenie koncesji od umowy ramowej w rozumieniu art. 1 ust. 5 dyrektywy klasycznej. ETS stwierdził, że w sytuacji gdy świadczenie usług przeważa w przypadku danego zamówienia nad dostawą produktów, umowę, w której określono wynagrodzenia za różnego rodzaju świadczenia oczekiwane od przedsiębiorcy, oraz okres stosowania umowy, przy czym przedsiębiorca ten zobowiązuje się do wykonania świadczeń na rzecz osób trzecich, którzy o nie wystąpią, a zamawiający jest ze swej strony jedynym dłużnikiem w zakresie wynagrodzenia za świadczenia tego przedsiębiorcy, należy uważać za „umowę ramową” w rozumieniu art. 1 ust. 5 dyrektywy 2004/18 (Wyrok ETS (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2009 r., C‑300/07, Zbiór Orzeczeń 2009 I-04779).Edited on 2014-12-14 12:23:37 by MarcinKrzymuski

Additions:
Uwaga, niniejsze opracowanie nie uwzględnia jeszcze nowych dyrektyw - DyrZamPublKonc [2014/24/UE], DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]Edited on 2014-12-13 17:02:29 by MarcinKrzymuski

Additions:
Z zamówieniami mamy więc do czynienia w przypadku tzw. umów brutto. Wówczas operator uzyskuje albo ustaloną z góry kwotę (bez wpływów z przewozów) albo uzyskuje różnicę pomiędzy wpływami z przewozów i ustaloną wcześniej sumą (Prieß w: Kaufmann/Lübbig/Prieß/Pünder (red.), Kommentar zur VO (EG) Nr. 1370/2007, 2010, Art. 5 nb. 58).
W prawie polskim znalazło to odzwierciedlenie w art. 1 ust. 3 zd. 2 UKoncBudUsł
art. 1 UKoncBudUsł
1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
, który wymaga, aby to koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji i to w zasadniczej części (BieleckiMonitorPrawniczy2009).


Deletions:
W prawie polskim znalazło to odzwierciedlenie w art. 1 ust. 3 zd. 2 UKoncBudUsł
art. 1 UKoncBudUsł
1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
, który wymaga, aby to . koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji i to w zasadniczej części (BieleckiMonitorPrawniczy2009).
Edited on 2012-10-06 01:10:01 by MarcinKrzymuski

Additions:
Sporo problemów stwarza ustalenie, kiedy mamy do czynienia z udzieleniem koncesji, nie podlegającym sformalizowanemu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg dyrektyw i PrZamPubl) a kiedy z zamówieniem (publicznym na usługi).
Wg dyrektyw dla zamówienia publicznego charakterystyczne jest uzyskanie przez usługodawcę wynagrodzenia (pecuniary interest, Entgelt) za świadczone usługi (zob. dyr. (WE) nr 2004/18 oraz art. 32 PrZamPubl
art. 32 PrZamPubl
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.
6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów.
7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej.
). Natomiast koncesjobiorca uzyskuje - jeżeli w ogóle - obok prawa do wykonywania usługi, tzw. płatność (payment, Preis).
W razie wątpliwości, czy chodzi o koncesję czy o zamówienie, należy wychodzić w razie wątpliwości z zasady, iż chodzi o zamówienie na usługi. Konieczne jest więc uruchomienie procedury zamówieniowej.


Deletions:
Ponieważ trudno jest odróżnić, kiedy chodzi o koncesję a kiedy o zamówienie, należy wychodzić w razie wątpliwości z zasady, iż chodzi o zamówienie na usługi. Konieczne jest więc uruchomienie procedury zamówieniowej.Edited on 2012-10-03 16:07:10 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Szczególne przypadki koncesji na usługi
Szczególnym przypadkiem realizacji usług na podstawie koncesji jest sytuacja przewidziana w art. 22 ust. 4 zd. 1 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
i art. 22 ust. 5 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
, gdzie mowa jest o konieczności zastosowania formy koncesji w razie wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego (więcej w KoncesjaNaUslugiWPublicznymTransporcieZbiorowym).
Edited on 2012-09-24 23:32:30 by MarcinKrzymuski

Additions:
Stosowanie formy umowy koncesji nakazują następujące przepisy:

Deletions:
Wykładnia tego pojęcia ma znaczenie dla interpretacji następujących przepisów:
 • art. 1 ust. 3 lit. b) i art. 18 dyrektywy sektorowej,
 • art. 17 dyrektywy klasycznej,
 • Obowiązek stosowania umowy koncesji wynika z następujących regulacji:
  Edited on 2012-09-24 23:31:38 by MarcinKrzymuski

  No differences.


  Edited on 2012-09-24 23:31:24 by MarcinKrzymuski

  Additions:
  Polska wersja tej definicji nie jest do końca jasna. Bazując na innych wersjach językowych można zaproponować definicję koncesji na usługi jako umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku XVII, innych niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, i która tym różni się od zamówienia na usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej, że świadczenie koncesjodawcy polega wyłącznie na przyznaniu koncesjobiorcy prawa do korzystania z danej usługi albo na przyznaniu prawa do korzystania z danej usługi i zapłacie ceny.
  A. Skutki udzielenie koncesji na usługi
  1. Zwolnienie z rygorów prawa zamówień publicznych
  Dalszą konsekwencją obowiązku zawarcia umowy koncesji jest obowiązek przejęcia przez podmiot świadczący usługę od instytucji zamawiającej całego ryzyka gospodarczego usługi lub jego znacznej części i to nawet wówczas, jeżeli ryzyko jest bardzo ograniczone ze względu na uregulowania prawa publicznego w zakresie organizacji usługi (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 68, 80; BieleckiMonitorPrawniczy2009).
  W prawie polskim znalazło to odzwierciedlenie w art. 1 ust. 3 zd. 2 UKoncBudUsł
  art. 1 UKoncBudUsł
  1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
  2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
  1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
  2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
  3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
  , który wymaga, aby to . koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji i to w zasadniczej części (BieleckiMonitorPrawniczy2009).
  Obowiązek stosowania umowy koncesji wynika z następujących regulacji:
  • art. 1 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   (o ile chodzi o usługę w rozumieniu ustawy (art. 1 ust. 1 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   ) i koncesjodawcą jest podmiot zobowiązany do stosowania ustawy (art. 3 UKoncBudUsł
   art. 3 UKoncBudUsł
   Ustawę stosuje się do zawierania umowy koncesji przez:
   1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej;
   2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
   3) państwowe jednostki budżetowe;
   4) inne niż wymienione w pkt 1-3 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
   a) finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub
   b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub
   c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2;
   5) inne niż wymienione w pkt 1-4 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
   a) finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt 4, lub
   b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 4, lub
   c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.
   ),

   Deletions:
   Polska wersja tej definicji nie jest do końca jasna. Bazując na innych wersjach językowych można zaproponować definicję koncesji na usługi jako umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku XVII, innych niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, i która tym różni się od zamówienia na usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej, że świadczenie koncesjodawcy polega wyłącznie na przyznaniu koncesjobiorcy prawa do korzystania z danej usługi albo na przyznaniu prawa do korzystania z danej usługi i zapłacie ceny (wynagrodzenia). Jednak sam brak wynagrodzenia nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy kontrakt ma charakter koncesji na usługi. Podmiot świadczący usługę musi bowiem dodatkowo przejąć od instytucji zamawiającej całe lub w znacznej części ryzyko gospodarcze usługi, nawet jeżeli ryzyko jest bardzo ograniczone ze względu na uregulowania prawa publicznego w zakresie organizacji usługi (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 68, 80; BieleckiMonitorPrawniczy2009, s. ??).
   W prawie polskim znalazło to odzwierciedlenie w art. 1 ust. 3 zd. 2 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   , który wymaga, aby to . koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji i to w zasadniczej części (BieleckiMonitorPrawniczy2009, s. ??).
  A. Udzielenie koncesji na usługi
  1. Przepisy UE
  2. Przepisy krajowe
  W Polsce postępowanie to regulują przepisy ustawy UKoncBudUsł, o ile chodzi o usługę w rozumieniu ustawy (art. 1 ust. 1 UKoncBudUsł
  art. 1 UKoncBudUsł
  1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
  2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
  1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
  2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
  3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
  ) i koncesjodawcą jest podmiot zobowiązany do stosowania ustawy (art. 3 UKoncBudUsł
  art. 3 UKoncBudUsł
  Ustawę stosuje się do zawierania umowy koncesji przez:
  1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej;
  2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  3) państwowe jednostki budżetowe;
  4) inne niż wymienione w pkt 1-3 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
  a) finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub
  b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub
  c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2;
  5) inne niż wymienione w pkt 1-4 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
  a) finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt 4, lub
  b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 4, lub
  c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.
  ).
  • art. 1 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   ,   Edited on 2012-09-24 23:03:32 by MarcinKrzymuski

   Deletions:
   1. Próba własnej definicji
   Koncesja na usługi jest więc taką umową, w której wynagrodzenie dla świadczącego usługę polega nie tylko na zapłacie wynagrodzenia, ale także na tym, iż świadczący usługę może sam z niej korzystać albo w inny sposób czerpać z niej dochód (wykorzystywać komercyjnie).
   Edited on 2012-09-21 00:58:13 by MarcinKrzymuski

   Additions:
   - BieleckiMonitorPrawniczy2009,
  • Diemon-Wies, Hesse: Präzisierte Kriterien für die Abgrenzung von Dienstleistungsauftrag und Dienstleistungskonzession, NZBau 2012, 341 i nast.,
  • Linke: Die Vergabe von Subunternehmerleistungen im öffentlichen Personenverkehr, NZBau 2012, 338.

   Deletions:
   - BieleckiMonitorPrawniczy2009
  • Diemon-Wies, Hesse: Präzisierte Kriterien für die Abgrenzung von Dienstleistungsauftrag und Dienstleistungskonzession, NZBau 2012, 341 i nast.   Edited on 2012-09-21 00:45:58 by MarcinKrzymuski

   Additions:
   A. Literatura:
   Polecam następujące artykuły:
  • Diemon-Wies, Hesse: Präzisierte Kriterien für die Abgrenzung von Dienstleistungsauftrag und Dienstleistungskonzession, NZBau 2012, 341 i nast.

   Deletions:
   ((1)) Literatura   Edited on 2012-09-20 23:13:13 by MarcinKrzymuski

   Additions:
   Polska wersja tej definicji nie jest do końca jasna. Bazując na innych wersjach językowych można zaproponować definicję koncesji na usługi jako umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku XVII, innych niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, i która tym różni się od zamówienia na usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej, że świadczenie koncesjodawcy polega wyłącznie na przyznaniu koncesjobiorcy prawa do korzystania z danej usługi albo na przyznaniu prawa do korzystania z danej usługi i zapłacie ceny (wynagrodzenia).

   Deletions:
   Polska wersja tej definicji nie jest do końca jasna. Bazując na innych wersjach językowych można zaproponować definicję koncesji na usługi jako umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku XVII, innych niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, i która tym różni się od zamówienia na usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej, że świadczenie zamawiającego polega wyłącznie na prawie do korzystania z danej usługi albo na prawie do korzystania z danej usługi i zapłacie ceny.   Edited on 2012-06-14 23:26:37 by MarcinKrzymuski

   Additions:
   Jednak sam brak wynagrodzenia nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy kontrakt ma charakter koncesji na usługi. Podmiot świadczący usługę musi bowiem dodatkowo przejąć od instytucji zamawiającej całe lub w znacznej części ryzyko gospodarcze usługi, nawet jeżeli ryzyko jest bardzo ograniczone ze względu na uregulowania prawa publicznego w zakresie organizacji usługi (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 68, 80; BieleckiMonitorPrawniczy2009, s. ??). W prawie polskim znalazło to odzwierciedlenie w art. 1 ust. 3 zd. 2 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   , który wymaga, aby to . koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji i to w zasadniczej części (BieleckiMonitorPrawniczy2009, s. ??).


   Deletions:
   Jednak sam brak wynagrodzenia nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy kontrakt ma charakter koncesji na usługi. Podmiot świadczący usługę musi bowiem dodatkowo przejąć od instytucji zamawiającej całe lub w znacznej części ryzyko gospodarcze usługi, nawet jeżeli ryzyko jest bardzo ograniczone ze względu na uregulowania prawa publicznego w zakresie organizacji usługi (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 68, 80; BieleckiMonitorPrawniczy, 2009, s. ??).
   W prawie polskim znalazło to odzwierciedlenie w art. 1 ust. 3 zd. 2 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   , który wymaga, aby to . koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji i to w zasadniczej części (BieleckiMonitorPrawniczy, 2009, s. ??).
   Edited on 2012-06-14 23:22:49 by MarcinKrzymuski

   Additions:
   Jednak sam brak wynagrodzenia nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy kontrakt ma charakter koncesji na usługi. Podmiot świadczący usługę musi bowiem dodatkowo przejąć od instytucji zamawiającej całe lub w znacznej części ryzyko gospodarcze usługi, nawet jeżeli ryzyko jest bardzo ograniczone ze względu na uregulowania prawa publicznego w zakresie organizacji usługi (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 68, 80; BieleckiMonitorPrawniczy, 2009, s. ??).
   W prawie polskim znalazło to odzwierciedlenie w art. 1 ust. 3 zd. 2 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   , który wymaga, aby to . koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji i to w zasadniczej części (BieleckiMonitorPrawniczy, 2009, s. ??).


   Deletions:
   Jednak sam brak wynagrodzenia nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy kontrakt ma charakter koncesji na usługi. Podmiot świadczący usługę musi bowiem dodatkowo przejąć od instytucji zamawiającej całe lub w znacznej części ryzyko gospodarcze usługi, nawet jeżeli ryzyko jest bardzo ograniczone ze względu na uregulowania prawa publicznego w zakresie organizacji usługi (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 68, 80).   Edited on 2012-06-14 23:02:26 by MarcinKrzymuski

   Additions:
   - art. 1 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   ,


   Deletions:
   - art. 1 UKoncBudUsł,   Edited on 2012-06-14 23:02:10 by MarcinKrzymuski

   Additions:
   Natomiast art. 1 ust. 2 pkt 2 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   wskazuje, że koncesja jest umową, w której koncesjonariusz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   W Polsce postępowanie to regulują przepisy ustawy UKoncBudUsł, o ile chodzi o usługę w rozumieniu ustawy (art. 1 ust. 1 UKoncBudUsł
   art. 1 UKoncBudUsł
   1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
   2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
   1) koncesji na roboty budowlane - wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;
   2) koncesji na usługi - wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
   ) i koncesjodawcą jest podmiot zobowiązany do stosowania ustawy (art. 3 UKoncBudUsł
   art. 3 UKoncBudUsł
   Ustawę stosuje się do zawierania umowy koncesji przez:
   1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej;
   2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
   3) państwowe jednostki budżetowe;
   4) inne niż wymienione w pkt 1-3 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
   a) finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub
   b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub
   c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2;
   5) inne niż wymienione w pkt 1-4 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz:
   a) finansowane są w ponad 50% przez podmioty, o których mowa w pkt 4, lub
   b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 4, lub
   c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.
   ).


   Deletions:
   Natomiast art. 1 ust. 2 pkt 2 UKoncBudUsł wskazuje, że koncesja jest umową, w której koncesjonariusz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   W Polsce postępowanie to regulują przepisy ustawy UKoncBudUsł, o ile chodzi o usługę w rozumieniu ustawy (art. 1 ust. 1 UKoncBudUsł) i koncesjodawcą jest podmiot zobowiązany do stosowania ustawy (art. 3 UKoncBudUsł).
   Edited on 2012-06-14 23:01:25 by MarcinKrzymuski

   Additions:
   Wyjaśnienie pojęcia koncesji na usługi wcale nie jest proste, gdyż polskie brzmienie dyrektyw nie pomaga.
   1. Definicje ustawowe w dyrektywach i przepisach krajowych
   Art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy sektorowej definiuje "koncesję na usługi" jako umowę tego samego rodzaju jak zamówienie na usługi (zob. art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej), z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług obejmuje wyłącznie prawo do korzystania z usług, albo takie prawo wraz z płatnością.
   Podobnie wg art. 1 ust. 4 dyrektywy klasycznej koncesja na usługi oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie publiczne na usługi z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług stanowi albo wyłącznie prawo do korzystania z takiej usługi, albo takie prawo wraz z płatnością.
   Natomiast art. 1 ust. 2 pkt 2 UKoncBudUsł wskazuje, że koncesja jest umową, w której koncesjonariusz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.
   2. Przepisy UE
   Koncesje na usługi nie są przedmiotem regulacji ani dyrektywy klasycznej ani sektorowej. Udzielenie koncesji następuje nie wymaga więc zachowania reguł przewidzianych w dyrektywach i aktach wykonawczych (zob. wyraźne wyłączenie w art. 18 dyrektywy sektorowej i art. 17 dyrektywy klasycznej oraz w art. 4 pkt 12 PrZamPubl
   art. 4 PrZamPubl
   Ustawy nie stosuje się do:
   1) zamówień udzielanych na podstawie:
   a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie,
   b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień,
   c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;
   2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
   a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,
   b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
   c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
   d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami;
   e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
   f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
   g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;
   2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
   a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej:
   – prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
   – pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,
   b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;
   3) zamówień, których przedmiotem są:
   a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
   b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
   c) (uchylony),
   d) (uchylony),
   e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,
   f) (uchylony),
   g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
   h) zakup czasu antenowego,
   i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
   j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,
   k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
   l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego,
   4) umów z zakresu prawa pracy;
   4a) (uchylony);
   5) zamówień, którym nadano klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne" zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego;
   5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;
   6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług;
   7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw;
   8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro;
   9) (uchylony);
   10) zamówień, których głównym celem jest:
   a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
   b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
   c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej.
   11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego;
   12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
   13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
   a) zasadnicza cześć działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
   b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
   c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).
   ). Miarodajne są więc przepisy traktatowe. Udzielenie koncesji winno więc nastąpić zgodnie z zasadną transparentności (przejrzystości) i równości (braku dyskryminacji) (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 44 i podane tam liczne orzecznictwo ETS).
   3. Przepisy krajowe
   W Polsce postępowanie to regulują przepisy ustawy UKoncBudUsł, o ile chodzi o usługę w rozumieniu ustawy (art. 1 ust. 1 UKoncBudUsł) i koncesjodawcą jest podmiot zobowiązany do stosowania ustawy (art. 3 UKoncBudUsł).
  • art. 1 UKoncBudUsł,

   Deletions:
   1. Definicja ustawowa w dyrektywie sektorowej
   Art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy sektorowej definiuje "koncesję na usługi" jako umowę tego samego rodzaju jak zamówienie na usługi (zob. art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej), z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług obejmuje wyłącznie prawo do korzystania z usług, albo takie prawo wraz z płatnością.
  Koncesje na usługi nie są przedmiotem regulacji ani dyrektywy klasycznej ani sektorowej. Udzielenie koncesji następuje nie wymaga więc zachowania reguł przewidzianych w dyrektywach i aktach wykonawczych (zob. wyraźne wyłączenie w art. 18 dyrektywy sektorowej i art. 17 dyrektywy klasycznej oraz w art. 4 pkt 12 PrZamPubl
  art. 4 PrZamPubl
  Ustawy nie stosuje się do:
  1) zamówień udzielanych na podstawie:
  a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie,
  b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień,
  c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;
  2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
  a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,
  b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
  c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
  d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami;
  e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
  f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
  g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;
  2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
  a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej:
  – prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
  – pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,
  b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;
  3) zamówień, których przedmiotem są:
  a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
  b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
  c) (uchylony),
  d) (uchylony),
  e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,
  f) (uchylony),
  g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
  h) zakup czasu antenowego,
  i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
  j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,
  k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
  l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego,
  4) umów z zakresu prawa pracy;
  4a) (uchylony);
  5) zamówień, którym nadano klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne" zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego;
  5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;
  6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług;
  7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw;
  8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro;
  9) (uchylony);
  10) zamówień, których głównym celem jest:
  a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
  b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
  c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej.
  11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego;
  12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
  13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
  a) zasadnicza cześć działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
  b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
  c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).
  ). Miarodajne są więc przepisy traktatowe. Udzielenie koncesji winno więc nastąpić zgodnie z zasadną transparentności (przejrzystości) i równości (braku dyskryminacji) (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 44 i podane tam liczne orzecznictwo ETS).
  W Polsce postępowanie to regulują przepisy ustawy UKoncBudUsł.
  Edited on 2012-06-14 11:35:06 by MarcinKrzymuski

  Additions:
  W Polsce postępowanie to regulują przepisy ustawy UKoncBudUsł.
  A. Literatura
  - BieleckiMonitorPrawniczy2009
  Oldest known version of this page was edited on 2012-06-14 11:31:00 by MarcinKrzymuski []
  Page view:

  Koncesja na usługi


  A. Definicja pojęcia

  1. Definicja ustawowa w dyrektywie sektorowej
  Art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy sektorowej definiuje "koncesję na usługi" jako umowę tego samego rodzaju jak zamówienie na usługi (zob. art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej), z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług obejmuje wyłącznie prawo do korzystania z usług, albo takie prawo wraz z płatnością.

  2. Wątpliwości z uwagi na tłumaczenie
  Polska wersja tej definicji nie jest do końca jasna. Bazując na innych wersjach językowych można zaproponować definicję koncesji na usługi jako umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku XVII, innych niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, i która tym różni się od zamówienia na usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy sektorowej, że świadczenie zamawiającego polega wyłącznie na prawie do korzystania z danej usługi albo na prawie do korzystania z danej usługi i zapłacie ceny.

  3. Próba własnej definicji
  Koncesja na usługi jest więc taką umową, w której wynagrodzenie dla świadczącego usługę polega nie tylko na zapłacie wynagrodzenia, ale także na tym, iż świadczący usługę może sam z niej korzystać albo w inny sposób czerpać z niej dochód (wykorzystywać komercyjnie).

  4. Ponoszenie ryzyka gospodarczego
  Jednak sam brak wynagrodzenia nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy kontrakt ma charakter koncesji na usługi. Podmiot świadczący usługę musi bowiem dodatkowo przejąć od instytucji zamawiającej całe lub w znacznej części ryzyko gospodarcze usługi, nawet jeżeli ryzyko jest bardzo ograniczone ze względu na uregulowania prawa publicznego w zakresie organizacji usługi (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 68, 80).

  B. Odgraniczenie koncesji od podobnych form

  1. Koncesja na usługi a zamówienie na usługi
  Ponieważ trudno jest odróżnić, kiedy chodzi o koncesję a kiedy o zamówienie, należy wychodzić w razie wątpliwości z zasady, iż chodzi o zamówienie na usługi. Konieczne jest więc uruchomienie procedury zamówieniowej.

  2. Koncesja na usługi a umowa ramowa
  Podobnie trudne jest odgraniczenie koncesji od umowy ramowej w rozumieniu art. 1 ust. 5 dyrektywy klasycznej. ETS stwierdził, że w sytuacji gdy świadczenie usług przeważa w przypadku danego zamówienia nad dostawą produktów, umowę, w której określono wynagrodzenia za różnego rodzaju świadczenia oczekiwane od przedsiębiorcy, oraz okres stosowania umowy, przy czym przedsiębiorca ten zobowiązuje się do wykonania świadczeń na rzecz osób trzecich, którzy o nie wystąpią, a zamawiający jest ze swej strony jedynym dłużnikiem w zakresie wynagrodzenia za świadczenia tego przedsiębiorcy, należy uważać za „umowę ramową” w rozumieniu art. 1 ust. 5 dyrektywy 2004/18 (Wyrok ETS (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2009 r., C‑300/07, Zbiór Orzeczeń 2009 I-04779).

  C. Udzielenie koncesji na usługi
  Koncesje na usługi nie są przedmiotem regulacji ani dyrektywy klasycznej ani sektorowej. Udzielenie koncesji następuje nie wymaga więc zachowania reguł przewidzianych w dyrektywach i aktach wykonawczych (zob. wyraźne wyłączenie w art. 18 dyrektywy sektorowej i art. 17 dyrektywy klasycznej oraz w art. 4 pkt 12 PrZamPubl
  art. 4 PrZamPubl
  Ustawy nie stosuje się do:
  1) zamówień udzielanych na podstawie:
  a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie,
  b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień,
  c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;
  2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
  a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,
  b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
  c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
  d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami;
  e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
  f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
  g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;
  2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
  a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej:
  – prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
  – pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,
  b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;
  3) zamówień, których przedmiotem są:
  a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
  b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
  c) (uchylony),
  d) (uchylony),
  e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,
  f) (uchylony),
  g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
  h) zakup czasu antenowego,
  i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
  j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,
  k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
  l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego,
  4) umów z zakresu prawa pracy;
  4a) (uchylony);
  5) zamówień, którym nadano klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne" zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego;
  5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;
  6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług;
  7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw;
  8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro;
  9) (uchylony);
  10) zamówień, których głównym celem jest:
  a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
  b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
  c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej.
  11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego;
  12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
  13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
  a) zasadnicza cześć działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
  b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
  c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).
  ). Miarodajne są więc przepisy traktatowe. Udzielenie koncesji winno więc nastąpić zgodnie z zasadną transparentności (przejrzystości) i równości (braku dyskryminacji) (ETS w wyroku z 10.9.2009, C-206/08, Zbiór Orzeczeń 2009 I-08377, nb. 44 i podane tam liczne orzecznictwo ETS).

  D. Przepisy
  Wykładnia tego pojęcia ma znaczenie dla interpretacji następujących przepisów:
  • art. 1 ust. 3 lit. b) i art. 18 dyrektywy sektorowej,
  • art. 17 dyrektywy klasycznej,
  • art. 4 pkt 12 PrZamPubl
   art. 4 PrZamPubl
   Ustawy nie stosuje się do:
   1) zamówień udzielanych na podstawie:
   a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie,
   b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień,
   c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;
   2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
   a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,
   b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
   c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
   d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami;
   e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
   f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
   g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;
   2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
   a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej:
   – prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
   – pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,
   b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;
   3) zamówień, których przedmiotem są:
   a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
   b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
   c) (uchylony),
   d) (uchylony),
   e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,
   f) (uchylony),
   g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
   h) zakup czasu antenowego,
   i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
   j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,
   k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
   l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego,
   4) umów z zakresu prawa pracy;
   4a) (uchylony);
   5) zamówień, którym nadano klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne" zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego;
   5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;
   6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług;
   7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw;
   8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro;
   9) (uchylony);
   10) zamówień, których głównym celem jest:
   a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
   b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
   c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej.
   11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego;
   12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
   13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
   a) zasadnicza cześć działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
   b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
   c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).
   ,
  • art. 22 ust. 4 zd. 1 UPTZ
   art. 22 UPTZ
   1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
   1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
   2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
   3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
   4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
   2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
   3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
   4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
   5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
   6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
   7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
   8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
   9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
   1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
   2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
   , art. 22 ust. 5 UPTZ
   art. 22 UPTZ
   1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
   1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
   2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
   3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
   4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
   2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
   3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
   4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
   5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
   6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
   7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
   8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
   9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
   1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
   2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
   , art. 50 ust. 3 UPTZ
   art. 50 UPTZ
   1. Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej może polegać w szczególności na:
   1) pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub
   2) przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu:
   a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub
   b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub
   c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub
   3) udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
   2. W przypadku operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie może prowadzić do odzyskania całości poniesionych kosztów.
   3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych przyjmie formę koncesji na usługi.
   4. W przypadku operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2:
   1) pobieranie opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi prawo do korzystania z usługi,
   2) udostępnianie środków transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz przekazanie rekompensaty stanowi płatność koncesjodawcy
   - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
   ,
  • inne.

  CategoryLeksykonK CategoryZamowieniaPubliczne CategoryPublicznyTransportZbiorowy
  informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
  Strona zosta�a wygenerowana w 0.0518 sekund