openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: KoncesjaNaUslugiWPublicznymTransporcieZbiorowym
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2020-01-19 18:34:40 by MarcinKrzymuski

Additions:
Ponadto koncesja występuje jako "forma umowy" w dwóch sytuacjach: w art. 22 ust. 4 zd. 1 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
i w art. 22 ust. 5 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
.
Art. 10 ust. 3 dyrektywy 2014/23/UE: Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania (...) do koncesji na usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.


Deletions:
Ponadto koncesja występuje jako "forma umowy" w dwóch sytuacjach: wart. 22 ust. 4 zd. 1 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
i w art. 22 ust. 5 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
.
Art. 10 ust. 3 dyrektywy 2014<723/UE: Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania (...) do koncesji na usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
Edited on 2020-01-19 18:34:09 by MarcinKrzymuski

Additions:
Koncesje na usługi PTZ są udzielane na podstawie przepisów RozpWE1370/2007 w każdym rodzaju transportu (autobusowy, tramwajowy, kolejowy i metro; zob. Komunikat Komisji (2014/C 92/01)).
Do koncesji, o której mowa jest w rozporządzeniu 1370/2007 nie stosuje się przepisów dyrektywy 2014/23/UE.
Art. 10 ust. 3 dyrektywy 2014<723/UE: Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania (...) do koncesji na usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.


Deletions:
Koncesje na usługi PTZ, odpowiadające definicji w DyrZamPublKonc (art. 5 pkt 1 lit. b) DyrZamPublKonc) są udzielane na podstawie przepisów RozpWE1370/2007 w każdym rodzaju transportu (autobusowy, tramwajowy, kolejowy i metro; zob. Komunikat Komisji (2014/C 92/01)).Edited on 2020-01-19 18:27:35 by MarcinKrzymuski

Deletions:
Wg nowej dyrektywy koncesyjnej koncesja na usługi oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie, za pomocą której co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający powierza świadczenie usług – innych niż wykonanie robót budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1) lit. a) – i zarządzanie tymi usługami co najmniej jednemu wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie stanowiące albo wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatno­ścią.Edited on 2020-01-19 16:57:23 by MarcinKrzymuski

Additions:
Koncesja jest więc obecnie jedyną poprawną formą wyboru operatora usług autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego (por. Klatka, DGP lipiec 2019).
W art. 22 ust. 4 i 5 UPTZ mówi się, że "umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi". Zatem nie chodzi tu o wybór operatora, ale o to, aby umowa zawarta między - wybranym w trybie opisanym w art. 19 UPTZ
art. 19 UPTZ
1. Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) albo
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.) albo
3) art. 22 ust. 1.
2. Organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego.
- operatorem i organizatorem odpowiadała pod względem formy oraz treści umowie koncesji.
Umowa koncesji polega na powierzeniu usług w zamian za wynagrodzenie, którym jest wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi) - art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o koncesji... Zatem w umowie zawartej w formie koncesji należy dochować warunków przewidzianych w art. 42 i nast. ustawy o koncesji (m.in. zawarcie umowy na czas oznaczony).
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje również, że w przypadku zawarcia umowy koncesji przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług publicznych nie może prowadzić do odzyskania całości poniesionych przez operatora kosztów, operatorowi nie należy się też rozsądny zysk (Piszcz, Rekompensata...).

Deletions:
Koncesja jest więc obecnie jedyną poprawną formą wyboru operatora usług autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego.
W art. 22 ust. 4 i 5 UPTZ mówi się, że "umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi". Zatem nie chodzi tu o wybór operatora, ale o to, aby umowa zawarta między - wybranym w trybie opisanym w art. 19 UPTZ
art. 19 UPTZ
1. Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) albo
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.) albo
3) art. 22 ust. 1.
2. Organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego.
- operatorem i organizatorem odpowiadała umowie koncesji.
Umowa koncesji polega na powierzeniu usług w zamian za wynagrodzenie, którym jest wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi) - art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o koncesji... Zatem w umowie zawartej w formie koncesji należy dochować warunków przewidzianych w art. 42 i nast. ustawy o koncesji.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje również, że w przypadku zawarcia umowy koncesji przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług publicznych nie może prowadzić do odzyskania całości poniesionych przez operatora kosztów, operatorowi nie należy się też rozsądny zysk (Piszcz, Rekompensata...).
Edited on 2020-01-19 16:52:35 by MarcinKrzymuski

Additions:
Umowa koncesji polega na powierzeniu usług w zamian za wynagrodzenie, którym jest wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi) - art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o koncesji... Zatem w umowie zawartej w formie koncesji należy dochować warunków przewidzianych w art. 42 i nast. ustawy o koncesji.

Deletions:
Umowa koncesji polega na powierzeniu usług w zamian za wynagrodzenie, którym jest wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo
takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi) - art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o koncesji... Zatem w umowie zawartej w formie koncesji należy dochować warunków przewidzianych w art. 42 i nast. ustawy o koncesji.
Edited on 2020-01-19 16:47:12 by MarcinKrzymuski

Additions:
W art. 22 ust. 4 i 5 UPTZ mówi się, że "umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi". Zatem nie chodzi tu o wybór operatora, ale o to, aby umowa zawarta między - wybranym w trybie opisanym w art. 19 UPTZ
art. 19 UPTZ
1. Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) albo
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.) albo
3) art. 22 ust. 1.
2. Organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego.
- operatorem i organizatorem odpowiadała umowie koncesji.
Umowa koncesji polega na powierzeniu usług w zamian za wynagrodzenie, którym jest wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo
takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi) - art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o koncesji... Zatem w umowie zawartej w formie koncesji należy dochować warunków przewidzianych w art. 42 i nast. ustawy o koncesji.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje również, że w przypadku zawarcia umowy koncesji przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług publicznych nie może prowadzić do odzyskania całości poniesionych przez operatora kosztów, operatorowi nie należy się też rozsądny zysk (Piszcz, Rekompensata...).


Deletions:
W art. 22 ust. 4 i 5 UPTZ mówi się, że "umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi".Edited on 2020-01-19 14:40:19 by MarcinKrzymuski

Additions:
Wg nowej dyrektywy koncesyjnej koncesja na usługi oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie, za pomocą której co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający powierza świadczenie usług – innych niż wykonanie robót budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1) lit. a) – i zarządzanie tymi usługami co najmniej jednemu wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie stanowiące albo wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatno­ścią.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ) przewiduje możliwość wyboru operatora w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Ponadto koncesja występuje jako "forma umowy" w dwóch sytuacjach: wart. 22 ust. 4 zd. 1 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
i w art. 22 ust. 5 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
.
1. Koncesja jako forma wyboru operatora
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie przewiduje, aby koncesja była wymagana dla określonego rodzaju transportu czy była konieczna z jakiegoś innego szczególnego powodu. Jest po prostu jednym z trybów, w którym organizator może wybrać operatora.
Trzeba jednak - moim zdaniem - mieć na uwadze, że od 3 grudnia 2019 r. art. 5 RozpWE1370/2007
art. 5 RozpWE1370/2007
1. Zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych są udzielane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Jednakże zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych określone w dyrektywach 2004/17/WE lub 2004/18/WE w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, są udzielane zgodnie z procedurami przewidzianymi w tych dyrektywach, o ile takie zamówienia nie są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach. W przypadku gdy zamówienia mają zostać udzielone zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE lub 2004/18/WE, przepisy ust. 2–6 niniejszego artykułu nie mają zastosowania.
2. O ile nie zabrania tego prawo krajowe, każdy właściwy organ lokalny — bez względu na to, czy jest to organ pojedynczy czy grupa organów świadczących usługi publiczne w zakresie zintegrowanego transportu pasażerskiego — może zdecydować, że będzie samodzielnie świadczyć usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego lub że będzie bezpośrednio udzielać zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych z podmiotem wewnętrznym. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez właściwy organ lokalny zastosowanie mają następujące przepisy:
a) w celu stwierdzenia, czy właściwy organ lokalny sprawuje taką kontrolę, bierze się pod uwagę takie elementy, jak stopień reprezentowania w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych, stosowne postanowienia w statutach, struktura własnościowa, wpływ na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania oraz sprawowanie nad nimi skutecznej kontroli. Zgodnie z prawem wspólnotowym posiadanie przez właściwy organ publiczny pełnej własności, w szczególności w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, nie jest niezbędnym wymogiem sprawowania kontroli w rozumieniu niniejszego ustępu, o ile istnieje przewaga wpływu publicznego i sprawowanie kontroli można stwierdzić na podstawie innych kryteriów;
b) niniejszy ustęp może być stosowany pod warunkiem, że podmiot wewnętrzny i każda jednostka znajdująca się pod najmniejszym nawet wpływem tego podmiotu realizują swoje działania w zakresie pasażerskiego transportu publicznego na obszarze działania właściwego organu lokalnego — niezależnie od tego, że niektóre linie lub inne elementy składowe tej działalności mogą wchodzić na terytorium sąsiednich właściwych organów lokalnych — i że nie biorą udziału w przetargach na świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskiego transportu publicznego organizowanych poza terytorium tego właściwego organu lokalnego;
c) niezależnie od lit. b) podmiot wewnętrzny może uczestniczyć w przetargach zapewniających uczciwą konkurencję na dwa lata przed wygaśnięciem umowy o świadczenie usług publicznych zawartej w następstwie udzielonego mu bezpośrednio zamówienia, pod warunkiem że podjęto ostateczną decyzję o tym, by usługi w zakresie transportu pasażerskiego świadczone przez dany podmiot wewnętrzny zostały zlecone w drodze przetargu zapewniającego uczciwą konkurencję, oraz że ten podmiot wewnętrzny nie zawarł żadnej innej umowy w rezultacie udzielonego mu bezpośrednio zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych;
d) w przypadku braku właściwego organu lokalnego, lit. a), b) i c) mają zastosowanie do organu krajowego właściwego miejscowo na obszarze nieobejmującym całego kraju, pod warunkiem że podmiot wewnętrzny nie bierze udziału w przetargach na świadczenie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego organizowanych poza terytorium, którego dotyczy umowa o świadczenie usług publicznych;
e) jeżeli rozważane jest podwykonawstwo zgodnie z art. 4 ust. 7, podmiot wewnętrzny ma obowiązek samodzielnego świadczenia przeważającej części usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego.
3. Właściwe organy, które zlecają świadczenie usług osobie trzeciej niebędącej podmiotem wewnętrznym, udzielają zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 4, 5 i 6. Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji. Po złożeniu ofert i ewentualnej preselekcji procedura ta może obejmować rokowania, zgodnie ze wspomnianymi zasadami, w celu określenia elementów najbardziej dostosowanych do specyfiki lub złożoności potrzeb.
4. O ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy mogą podjąć decyzję o bezpośrednim udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych, których średnia wartość roczna szacowana jest na mniej niż 1000000 EUR lub które dotyczą świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 300000 kilometrów rocznie.
Jeżeli udzielone bezpośrednio zamówienie prowadzące do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych dotyczy małego lub średniego przedsiębiorstwa eksploatującego nie więcej niż 23 pojazdy, progi te mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej szacowanej na nie więcej niż 2000000 EUR lub świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 600000 kilometrów rocznie.
5. W przypadku zakłócenia w świadczeniu usług lub bezpośredniego ryzyka powstania takiej sytuacji właściwe organy mogą zastosować środki nadzwyczajne. Środki te obejmują bezpośrednie udzielanie zamówień lub wyrażenie formalnej zgody na przedłużenie umowy o świadczenie usług publicznych, lub zobowiązania do świadczenia określonych usług publicznych. Podmiot świadczący usługi publiczne ma prawo odwołania się od decyzji nakładającej zobowiązanie do świadczenia określonych usług publicznych. Udzielenie zamówienia lub przedłużenie umowy o świadczenie usług publicznych w ramach środków nadzwyczajnych lub nałożenie zobowiązania do wykonania takiej umowy jest dopuszczalne na okres nieprzekraczający dwóch lat.
6. O ile nie zakazuje tego prawo krajowe, właściwe organy mogą podjąć decyzję o bezpośrednim udzielaniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego z wyjątkiem innych rodzajów transportu szynowego, takich jak metro lub tramwaje. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 takie umowy zawierane są maksymalnie na okres dziesięciu lat, z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie art. 4 ust. 4.
7. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by decyzje podjęte zgodnie z ust. 2–6 mogły być szybko i skutecznie skontrolowane na żądanie każdej osoby, która jest lub była zainteresowana uzyskaniem danego zamówienia i która doznała szkody lub której grozi szkoda w wyniku zarzucanego naruszenia, ze względu na naruszenie przez takie decyzje prawa wspólnotowego lub przepisów krajowych, które wprowadzają je w życie.
W przypadku gdy organy odwoławcze nie mają charakteru sądowego, ich decyzje są zawsze uzasadniane na piśmie. Ponadto w takim przypadku należy wprowadzić przepisy umożliwiające zaskarżenie uznawanych za bezprawne środków podjętych przez organ odwoławczy lub wszelkich zarzucanych uchybień w wykonywaniu nadanych mu uprawnień przed sądem lub innym organem będącym sądem w rozumieniu art. 234 Traktatu, niezależnym zarówno od instytucji zamawiającej, jak i organu odwoławczego.
stosuje się w pełnym wymiarze. Art. 5 ust. 1 zd. 2 przewiduje, że zamówienia udziela się w formie koncesji na usługi, jeżeli zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, nie są udzielane wg przepisów o zamówieniach publicznych.
Koncesja jest więc obecnie jedyną poprawną formą wyboru operatora usług autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego.
2. Koncesja jako "forma umowy"
W art. 22 ust. 4 i 5 UPTZ mówi się, że "umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi".

Deletions:
Wg nowej dyrektywy koncesyjnej koncesja na usługi oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie, za pomocą której co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający powierza świadczenie usług – innych niż wykonanie robót budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1) lit. a) [czyli roboty budowlane - uw. MK] – i zarządzanie tymi usługami co najmniej jednemu wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie stanowiące albo wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatno­ścią.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ) w dwóch sytuacjach przewiduje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w formie koncesji na usługi, a mianowicie w art. 22 ust. 4 zd. 1 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
i art. 22 ust. 5 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
.
Edited on 2016-04-05 20:25:04 by MarcinKrzymuski

Additions:
Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku przewozów autobusowych i tramwajowych koncesja jest wyjątkiem od generalnej zasady zamawiania usług publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach (czyli obecnie DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]). O tym, kiedy mamy do czynienia z koncesją a kiedy z zamówieniem opisano - ogólnie - w dokumencie poświęconym koncesji na usługi.

Deletions:
Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku przewozów autobusowych i tramwajowych koncesja jest wyjątkiem od generalnej zasady zamawiania usług publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach (czyli obecnie DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]). O tym, kiedy mamy do czynienia z koncesją a kiedy z zamówieniem opisano - ogólnie - w dokumencie poświęconym koncesji na usługi.Edited on 2014-12-15 22:28:10 by MarcinKrzymuski

Additions:
Koncesje na usługi PTZ, odpowiadające definicji w DyrZamPublKonc (art. 5 pkt 1 lit. b) DyrZamPublKonc) są udzielane na podstawie przepisów RozpWE1370/2007 w każdym rodzaju transportu (autobusowy, tramwajowy, kolejowy i metro; zob. Komunikat Komisji (2014/C 92/01)).

Deletions:
Koncesje na usługi PTZ, odpowiadające definicji w DyrZamPubKonc (art. 5 pkt 1 lit. b) DyrZamPubKonc) są udzielane na podstawie przepisów RozpWE1370/2007 w każdym rodzaju transportu (autobusowy, tramwajowy, kolejowy i metro; zob. Komunikat Komisji (2014/C 92/01)).Edited on 2014-12-14 13:37:08 by MarcinKrzymuski

Additions:
Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku przewozów autobusowych i tramwajowych koncesja jest wyjątkiem od generalnej zasady zamawiania usług publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach (czyli obecnie DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]). O tym, kiedy mamy do czynienia z koncesją a kiedy z zamówieniem opisano - ogólnie - w dokumencie poświęconym koncesji na usługi.

Deletions:
Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku przewozów autobusowych i tramwajowych koncesja jest wyjątkiem od generalnej zasady zamawiania usług publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach (czyli obecnie DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]). O tym, kiedy mamy do czynienia z koncesją a kiedy z zamówieniem opisano - ogólnie - w dokumencie poświęconym koncesji na usługi.Edited on 2014-12-14 13:36:51 by MarcinKrzymuski

Additions:
Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku przewozów autobusowych i tramwajowych koncesja jest wyjątkiem od generalnej zasady zamawiania usług publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach (czyli obecnie DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]). O tym, kiedy mamy do czynienia z koncesją a kiedy z zamówieniem opisano - ogólnie - w dokumencie poświęconym koncesji na usługi.

Deletions:
Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku przewozów autobusowych i tramwajowych koncesja jest wyjątkiem od generalnej zasady zamawiania usług publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach (czyli obecnie DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]). O tym, kiedy mamy do czynienia z koncesją a kiedy z zamówieniem opisano - ogólnie - w dokumencie poświęconym koncesji na usługi.Edited on 2014-12-14 13:36:11 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zasady ogólne, obowiązujące w zakresie powierzania usług publicznych przedstawione zostały w odrębnym dokumencie. W niniejszym opracowaniu przedmiotem analizy są przepisy związane z udzielaniem koncesji w zakresie publicznego transportu zbiorowego wg rozporządzenia 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ).
Rozporządzenie unijne jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed postanowieniami prawa krajowego.
Koncesje na usługi PTZ, odpowiadające definicji w DyrZamPubKonc (art. 5 pkt 1 lit. b) DyrZamPubKonc) są udzielane na podstawie przepisów RozpWE1370/2007 w każdym rodzaju transportu (autobusowy, tramwajowy, kolejowy i metro; zob. Komunikat Komisji (2014/C 92/01)).
Wg nowej dyrektywy koncesyjnej koncesja na usługi oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie, za pomocą której co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający powierza świadczenie usług – innych niż wykonanie robót budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1) lit. a) [czyli roboty budowlane - uw. MK] – i zarządzanie tymi usługami co najmniej jednemu wykonawcy, w zamian za wynagrodzenie stanowiące albo wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatno­ścią.
Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku przewozów autobusowych i tramwajowych koncesja jest wyjątkiem od generalnej zasady zamawiania usług publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach (czyli obecnie DyrZamPubl [2014/24/UE] i DyrZamPublSekt [2014/25/UE]). O tym, kiedy mamy do czynienia z koncesją a kiedy z zamówieniem opisano - ogólnie - w dokumencie poświęconym koncesji na usługi.


Deletions:
Zasady ogólne, obowiązujące w zakresie powierzania usług publicznych przedstawione zostały w odrębnym dokumencie. W niniejszym opracowaniu przedmiotem analizy są przepisy związane z udzielaniem koncesji w zakresie publicznego transportu zbiorowego wg rozporządzenia 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ).
W ten sposób - zob. art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007 - następuje przejście z trybu przetargowego (zasady) do koncesji (wyjątku).
Jak widać z powołanego przepisu, wyjątek ten - pozwalający zrezygnować z trybu przetargowego - dotyczy wyłącznie umów o świadczenie usług publicznych o ile dotyczą autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego.
1. Umowa o świadczenie usług publicznych
W definicji znajdującej się w art. 2 lit. i) rozp. 1370/2007 pojęcie to oznacza akty prawnie wiążące, które potwierdzają porozumienie zawarte pomiędzy właściwym organem a podmiotem świadczącym usługi publiczne, w sprawie powierzenia temu podmiotowi świadczącemu usługi publiczne zarządzania usługami pasażerskiego transportu publicznego podlegającymi zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług publicznych oraz świadczenie tych usług.

2. Autobusowy/tramwajowy transport pasażerski
3. Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na podstawie umowy bezpośredniej
Pierwsza z wymienionych sytuacji


4. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmiot wewnętrzny
Druga
((1)) Wnioski
Edited on 2012-10-03 22:00:05 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zasady ogólne, obowiązujące w zakresie powierzania usług publicznych przedstawione zostały w odrębnym dokumencie. W niniejszym opracowaniu przedmiotem analizy są przepisy związane z udzielaniem koncesji w zakresie publicznego transportu zbiorowego wg rozporządzenia 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ).

Deletions:
Zasady ogólne, obowiązujące w zakresie powierzania usług publicznych przedstawione zostały w odrębnym dokumencie. W niniejszym opracowaniu przedmiotem analizy są przepisy związane z udzielaniem koncesji w zakresie publicznego transportu zbiorowego wg rozporządzenia 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ).Edited on 2012-10-03 21:59:04 by MarcinKrzymuski

Additions:
Zasady ogólne, obowiązujące w zakresie powierzania usług publicznych przedstawione zostały w odrębnym dokumencie. W niniejszym opracowaniu przedmiotem analizy są przepisy związane z udzielaniem koncesji w zakresie publicznego transportu zbiorowego wg rozporządzenia 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ).

Deletions:
A. Zasady udzielania zamówień na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Umowy o o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego mogą być zawierane albo według ogólnych przepisów o zamówieniach publicznych albo według reguł przewidzianych w rozporządzeniu.
1. Umowy o świadczenie usług publicznych według ogólnych regulacji o zamówieniach publicznych
Zastosowanie ogólnych regulacji o zamówieniach publicznych jest konieczne, gdy mamy do czynienia z zamówieniem usług publicznych poza zakresem zastosowania rozporządzenia 1370/2007. W tym wypadku zasadą jest stosowanie trybu przetargowego.
Temu trybowi podlegają umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, które nie są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach (art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007).
2. Umowy o świadczenie usług publicznych według przepisów rozporządzenia
Jeżeli chodzi o umowy mieszczące się w zakresie zastosowania rozporządzenia, to zasadą jest, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego następuje (również) w trybie przetargowym (art. 5 ust. 3). Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Jednakże w sytuacjach opisanych w art. 5 ust. 2,4, 5 i 6 dopuszczalne jest bezpośrednie zawarcie umowy świadczenie usług publicznych, jeżeli:
 1. zachodzi sytuacja opisana w jednym z tych przepisów i
 2. prawo krajowe nie sprzeciwia się bezpośredniemu zawarciu umowy.  Edited on 2012-10-03 19:09:25 by MarcinKrzymuski

  Additions:
  A. Zasady udzielania zamówień na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Umowy o o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego mogą być zawierane albo według ogólnych przepisów o zamówieniach publicznych albo według reguł przewidzianych w rozporządzeniu.
1. Umowy o świadczenie usług publicznych według ogólnych regulacji o zamówieniach publicznych
Zastosowanie ogólnych regulacji o zamówieniach publicznych jest konieczne, gdy mamy do czynienia z zamówieniem usług publicznych poza zakresem zastosowania rozporządzenia 1370/2007. W tym wypadku zasadą jest stosowanie trybu przetargowego.
Temu trybowi podlegają umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, które nie są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach (art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007).
2. Umowy o świadczenie usług publicznych według przepisów rozporządzenia
Jeżeli chodzi o umowy mieszczące się w zakresie zastosowania rozporządzenia, to zasadą jest, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego następuje (również) w trybie przetargowym (art. 5 ust. 3). Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Jednakże w sytuacjach opisanych w art. 5 ust. 2,4, 5 i 6 dopuszczalne jest bezpośrednie zawarcie umowy świadczenie usług publicznych, jeżeli:
 1. zachodzi sytuacja opisana w jednym z tych przepisów i
 2. prawo krajowe nie sprzeciwia się bezpośredniemu zawarciu umowy.

  Deletions:
  A. Wstęp
  1. Koncesja na usługi - uwagi ogólne
  Ogólne zagadnienia związane z koncesją na usługi przedstawione zostały w osobnym dokumencie.
2. Zasady udzielania zamówień na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Umowy o o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego mogą być zawierane albo według ogólnych przepisów o zamówieniach publicznych albo według reguł przewidzianych w rozporządzeniu.
a. umowy o świadczenie usług publicznych według ogólnych regulacji o zamówieniach publicznych
Zastosowanie ogólnych regulacji o zamówieniach publicznych jest konieczne, gdy mamy do czynienia z zamówieniem usług publicznych poza zakresem zastosowania rozporządzenia 1370/2007. W tym wypadku zasadą jest stosowanie trybu przetargowego.
Temu trybowi podlegają umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, które nie są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach (art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007).
b. umowy o świadczenie usług publicznych według przepisów rozporządzenia
Jeżeli chodzi o umowy mieszczące się w zakresie zastosowania rozporządzenia, to zasadą jest, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego następuje (również) w trybie przetargowym (art. 5 ust. 3). Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Jednakże w sytuacjach opisanych w art. 5 ust. 2,4, 5 i 6 dopuszczalne jest bezpośrednie zawarcie umowy świadczenie usług publicznych, jeżeli:
 1. zachodzi sytuacja opisana w jednym z tych przepisów i
 2. prawo krajowe nie sprzeciwia się bezpośredniemu zawarciu umowy.  Edited on 2012-10-03 19:08:31 by MarcinKrzymuski

  Additions:
  Umowy o o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego mogą być zawierane albo według ogólnych przepisów o zamówieniach publicznych albo według reguł przewidzianych w rozporządzeniu.
a. umowy o świadczenie usług publicznych według ogólnych regulacji o zamówieniach publicznych
Zastosowanie ogólnych regulacji o zamówieniach publicznych jest konieczne, gdy mamy do czynienia z zamówieniem usług publicznych poza zakresem zastosowania rozporządzenia 1370/2007. W tym wypadku zasadą jest stosowanie trybu przetargowego.
Temu trybowi podlegają umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, które nie są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach (art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007).
b. umowy o świadczenie usług publicznych według przepisów rozporządzenia
Jeżeli chodzi o umowy mieszczące się w zakresie zastosowania rozporządzenia, to zasadą jest, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego następuje (również) w trybie przetargowym (art. 5 ust. 3). Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Jednakże w sytuacjach opisanych w art. 5 ust. 2,4, 5 i 6 dopuszczalne jest bezpośrednie zawarcie umowy świadczenie usług publicznych, jeżeli:
 1. zachodzi sytuacja opisana w jednym z tych przepisów i
 2. prawo krajowe nie sprzeciwia się bezpośredniemu zawarciu umowy.

  Deletions:
  Zasadą jest, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego następuje wg przepisów rozporządzenia 1370/2007/WE (art. 5 ust. 1 zd. 1 rozp. 1370/2007), tzn. w trybie przetargowym (art. 5 ust. 3). Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Natomiast umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, są udzielane zgodnie z procedurami przewidzianymi w dyrektywach 2004/17/WE lub 2004/18/WE. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamówienia są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach (art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007).
Więcej o zasadach zawierania umów o świadczenie usług publicznych według dyrektyw i PrZamPubl.Edited on 2012-10-03 18:55:44 by MarcinKrzymuski

Additions:
1. Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na podstawie umowy bezpośredniej
Pierwsza z wymienionych sytuacji
2. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmiot wewnętrzny
Druga


Deletions:
1. Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na podstawie umowy bezpośredniej
Pierwsza z wymienionych sytuacji
2. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmiot wewnętrzny
Druga
Edited on 2012-10-03 18:55:33 by MarcinKrzymuski

Additions:
1. Koncesja na usługi - uwagi ogólne
Ogólne zagadnienia związane z koncesją na usługi przedstawione zostały w osobnym dokumencie.

2. Zasady udzielania zamówień na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Zasadą jest, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego następuje wg przepisów rozporządzenia 1370/2007/WE (art. 5 ust. 1 zd. 1 rozp. 1370/2007), tzn. w trybie przetargowym (art. 5 ust. 3). Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Natomiast umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, są udzielane zgodnie z procedurami przewidzianymi w dyrektywach 2004/17/WE lub 2004/18/WE. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamówienia są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach (art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007).
Więcej o zasadach zawierania umów o świadczenie usług publicznych według dyrektyw i PrZamPubl.
3. Umowa o świadczenie usług publicznych
W definicji znajdującej się w art. 2 lit. i) rozp. 1370/2007 pojęcie to oznacza akty prawnie wiążące, które potwierdzają porozumienie zawarte pomiędzy właściwym organem a podmiotem świadczącym usługi publiczne, w sprawie powierzenia temu podmiotowi świadczącemu usługi publiczne zarządzania usługami pasażerskiego transportu publicznego podlegającymi zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług publicznych oraz świadczenie tych usług.

4. Autobusowy/tramwajowy transport pasażerski
((1)) Koncesja według ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Deletions:
1. Koncesja na usługi - uwagi ogólne
Ogólne zagadnienia związane z koncesją na usługi przedstawione zostały w osobnym dokumencie.
2. Zasady udzielania zamówień na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Zasadą jest, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego następuje wg przepisów rozporządzenia 1370/2007/WE (art. 5 ust. 1 zd. 1 rozp. 1370/2007), tzn. w trybie przetargowym (art. 5 ust. 3). Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Natomiast umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, są udzielane zgodnie z procedurami przewidzianymi w dyrektywach 2004/17/WE lub 2004/18/WE. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamówienia są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach (art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007).
Więcej o zasadach zawierania umów o świadczenie usług publicznych według
3. Umowa o świadczenie usług publicznych
W definicji znajdującej się w art. 2 lit. i) rozp. 1370/2007 pojęcie to oznacza akty prawnie wiążące, które potwierdzają porozumienie zawarte pomiędzy właściwym organem a podmiotem świadczącym usługi publiczne, w sprawie powierzenia temu podmiotowi świadczącemu usługi publiczne zarządzania usługami pasażerskiego transportu publicznego podlegającymi zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług publicznych oraz świadczenie tych usług.
4. Autobusowy/tramwajowy transport pasażerski
((2)) Koncesja według ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Edited on 2012-10-03 18:54:38 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Wstęp
1. Koncesja na usługi - uwagi ogólne
2. Zasady udzielania zamówień na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Zasadą jest, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego następuje wg przepisów rozporządzenia 1370/2007/WE (art. 5 ust. 1 zd. 1 rozp. 1370/2007), tzn. w trybie przetargowym (art. 5 ust. 3). Procedura przetargowa jest otwarta dla każdego podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Natomiast umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego, są udzielane zgodnie z procedurami przewidzianymi w dyrektywach 2004/17/WE lub 2004/18/WE. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamówienia są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach (art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007).
Więcej o zasadach zawierania umów o świadczenie usług publicznych według
B. Koncesja na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozporządzeniu 1370/2007
W ten sposób - zob. art. 5 ust. 1 zd. 2 rozp. 1370/2007 - następuje przejście z trybu przetargowego (zasady) do koncesji (wyjątku).
Jak widać z powołanego przepisu, wyjątek ten - pozwalający zrezygnować z trybu przetargowego - dotyczy wyłącznie umów o świadczenie usług publicznych o ile dotyczą autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego.
1. Umowa o świadczenie usług publicznych
W definicji znajdującej się w art. 2 lit. i) rozp. 1370/2007 pojęcie to oznacza akty prawnie wiążące, które potwierdzają porozumienie zawarte pomiędzy właściwym organem a podmiotem świadczącym usługi publiczne, w sprawie powierzenia temu podmiotowi świadczącemu usługi publiczne zarządzania usługami pasażerskiego transportu publicznego podlegającymi zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług publicznych oraz świadczenie tych usług.
2. Autobusowy/tramwajowy transport pasażerski
3. Koncesja według ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Pierwsza z wymienionych sytuacji


Deletions:
A. Uwagi ogólne o koncesji na usługi
B. Koncesja na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Pierwszy
Oldest known version of this page was edited on 2012-10-03 16:14:47 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Koncesja na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego


A. Uwagi ogólne o koncesji na usługi
Ogólne zagadnienia związane z koncesją na usługi przedstawione zostały w osobnym dokumencie.

B. Koncesja na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ) w dwóch sytuacjach przewiduje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w formie koncesji na usługi, a mianowicie w art. 22 ust. 4 zd. 1 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
i art. 22 ust. 5 UPTZ
art. 22 UPTZ
1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.
3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29.
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego.
5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100 % udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat.
9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 35, oraz
2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
.

1. Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na podstawie umowy bezpośredniej
Pierwszy


2. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmiot wewnętrzny
Druga

C. Wnioski


CategoryZamowieniaPubliczne CategoryPublicznyTransportZbiorowy
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0853 sekund