openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KonwersatoriaPrawoRzeczowe
tu byłem: KonwersatoriaPrawoRzeczowe
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Konwersatoria z prawa rzeczowego

konwersatoria z prawa cywilnego - prawo rzeczowe

Ważne informacje:
Strona ta (oraz wszystkie inne należące do kategorii Konwersatoria z prawa rzeczowego) ma na celu zebranie i usystematyzowanie materiału zajęć prowadzonych w ramach polsko-niemieckiego kształcenia prawników prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europa-Universität VIADRINA Frankfurt(Oder).
Zajęcia będą prowadzone wg następującego harmonogramu:

1. WPROWADZENIE DO PRAWA RZECZOWEGO (14.10.2013)
Zajęcia wprowadzające obejmują następujące zagadnienia:

2. POSIADANIE (21.10.2013)
Na zajęciach będą poruszane następujące zagadnienia:
Kazusy w: Zestaw nr 1 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.

3. WŁASNOŚĆ
Spośród praw rzeczowych w pierwszej kolejności należy omówić najbardziej obszerne z nich - prawo własności. Jemu też zostanie poświęcony cały blok zajęć.

a. nabycie własności rzeczy ruchomej
Zob. Nabycie własności rzeczy ruchomej.

b. nabycie własności nieruchomości
Zob. Nabycie własności nieruchomości.

c. nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz zagadnienia z praktyki
Zob. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

d. współwłasność
Zajęcia dotyczące współwłasności dotyczyć będą regulacji z art. 195 KC
art. 195 KC
Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).
i nast.

e. własność lokali
Zob. Odrębna własność lokali

f. ochrona własności
Zob.Ochrona własności.

4. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Użytkowanie wieczyste jest swoistym ewenementem prawa polskiego. W systemie prawa polskiego jest ujęte jako prawo rzeczowe sui generis (pomiędzy własnością i ograniczonymi prawami rzeczowymi). Z uwagi na to, iż jego przedmiotem mogą być jedynie nieruchomości o statusie publicznym (Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków) podlega ponadto regulacjom o charakterze publiczno-prawnym (w szczególności ustawie o gospodarce nieruchomościami - UGospNier). Instytucja ta zostanie omówiona w oparciu o następujące kazusy.

5. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

a. użytkowanie
Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym uprawniającym do używania rzeczy cudzej i pobierania jej pożytków (art. 252 KC
art. 252 KC
Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).
). Cechy charakterystyczne tego prawa zostaną przedstawione przy pomocy zestawu kazusów (zob. CategoryKazusyUzytkowanie).

b. służebności
Służebności to ograniczone prawo rzeczowe dające możliwość korzystania z cudzej nieruchomości. W obecnym systemie wyróżnia się służebności gruntowe, osobiste oraz - od 3.8.2008 - służebność przesyłu. Kazusy będą dotyczyły najbardziej charakterystycznych zagadnień związanych z tymi prawami (konstytutywne nabycie służebności poprzez zasiedzenie , wygaśnięcie na skutek niewykonywania lub zniesienia, zasiedzenie służebności przesyłu przed 3.8.2008 itp.)

c. zastaw
Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym zabezpieczeniu wierzytelności. Związanie zastawu z istnieniem wierzytelności wynika z przyjęcia w prawie polskim ścisłej reguły akcesoryjności. Kazusy obejmą zagadnienia związane z ustanowieniem zastawu przez nieuprawnionego oraz z konsekwencjami dla wierzyciela spełnienia przez niego zabezpieczonej zastawem wierzytelności. Zwracam uwagę na nieznaną prawu niemieckiemu instytucję zastawu rejestrowego oraz na implikacje (res in transitu, zob. KarasekTPP2006) wynikające z tego powodu w sytuacji, gdy przedmiot obciążony zastawem rejestrowym znajdzie się w kraju, który nie zna tego typu zabezpieczenia wierzytelności (np. Niemcy).

d. hipoteka
Hipoteka jest kolejnym ograniczonym prawem rzeczowym o charakterze zastawniczym. Daje wierzycielowi możliwość zaspokojenia się z nieruchomości dłużnika rzeczowego na wypadek, gdy zabezpieczona wierzytelność nie zostanie spełniona. Kazusy dotyczące hipoteki zostały zebrane w dziale: CategoryKazusyHipoteka.

e. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Zob.: SpoldzielczeWlasnosciowePrawoDoLokalu.

CategoryKonwersatoriaPrawoRzeczowe
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0381 sekund