openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KonwersatoriaPrawoRzeczowe
tu byłem: KonwersatoriaPrawoRzeczowe
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2013-12-02 08:39:33 by MarcinKrzymuski

Additions:
- pojęcie posiadania
Kazusy w: Zestaw nr 1 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.
3. WŁASNOŚĆ
Spośród praw rzeczowych w pierwszej kolejności należy omówić najbardziej obszerne z nich - prawo własności. Jemu też zostanie poświęcony cały blok zajęć.
a. nabycie własności rzeczy ruchomej (29.10.2012 i 5.11.2012)
Zob. Nabycie własności rzeczy ruchomej.
Kazusy: Zestaw nr 2 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.
b. nabycie własności nieruchomości (12.11.2012)
Zob. Nabycie własności nieruchomości.
Kazusy: Zestaw nr 3 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.
c. nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz zagadnienia z praktyki (open)
Zob. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
Kazusy: Zestaw nr 3a w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.
d. współwłasność (19.11.2012)
Zajęcia dotyczące współwłasności dotyczyć będą regulacji z art. 195 KC
art. 195 KC
Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).
i nast. oraz zagadnień związanych z własnością lokali (zob. UWłasnLokali).
e. własność lokali (26.11.2012)
Zob. Odrębna własność lokali
Kazusy: Zestaw nr 4 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.
f. ochrona własności (3.12.2012 i 10.12.2012)
Zob.Ochrona własności.
Kazusy: Zestaw nr 5 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.
4. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (17.12.2012)
Użytkowanie wieczyste jest swoistym ewenementem prawa polskiego. W systemie prawa polskiego jest ujęte jako prawo rzeczowe sui generis (pomiędzy własnością i ograniczonymi prawami rzeczowymi). Z uwagi na to, iż jego przedmiotem mogą być jedynie nieruchomości o statusie publicznym (Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków) podlega ponadto regulacjom o charakterze publiczoprawnym (w szczególności ustawie o gospodarce nieruchomościami - UGospNier). Instytucja ta zostanie omówiona w oparciu o następujące kazusy.
5. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
a. użytkowanie (7.1.2012)
Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym uprawniającym do używania rzeczy cudzej i pobierania jej pożytków (art. 252 KC
art. 252 KC
Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).
). Cechy charakterystyczne tego prawa zostaną przedstawione przy pomocy zestawu kazusów (zob. CategoryKazusyUzytkowanie).
b. służebności (14.1.2012)
Służebności to ograniczone prawo rzeczowe dające możliwość korzystania z cudzej nieruchomości. W obecnym systemie wyróżnia się służebności gruntowe, osobiste oraz - od 3.8.2008 - służebność przesyłu. Kazusy (zob. zestaw 10) będą dotyczyły najbardziej charakterystycznych zagadnień związanych z tymi prawami (konstytutywne nabycie służebności poprzez zasiedzenie , wygaśnięcie na skutek niewykonywania lub zniesienia, zasiedzenie służebności przesyłu przed 3.8.2008 itp.)
c. zastaw (21.1.2012)
Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym zabezpieczeniu wierzytelności. Związanie zastawu z istnieniem wierzytelności wynika z przyjęcia w prawie polskim ścisłej reguły akcesoryjności. Kazusy (zob. zestaw 11) obejmą zagadnienia związane z ustanowieniem zastawu przez nieuprawnionego oraz z konsekwencjami dla wierzyciela spełnienia przez niego zabezpieczonej zastawem wierzytelności. Zwracam uwagę na nieznaną prawu niemieckiemu instytucję zastawu rejestrowego oraz na implikacje (res in transitu, zob. KarasekTPP2006) wynikające z tego powodu w sytuacji, gdy przedmiot obciążony zastawem rejestrowym znajdzie się w kraju, który nie zna tego typu zabezpieczenia wierzytelności (np. Niemcy).
d. hipoteka (28.1.2012)
Hipoteka jest kolejnym ograniczonym prawem rzeczowym o charakterze zastawniczym. Daje wierzycielowi możliwość zaspokojenia się z nieruchomości dłużnika rzeczowego na wypadek, gdy zabezpieczona wierzytelność nie zostanie spełniona. Kazusy dotyczące hipoteki zostały zebrane w dziale: CategoryKazusyHipoteka.
e. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (4.2.2012)
Zob.: SpoldzielczeWlasnosciowePrawoDoLokalu.Edited on 2012-10-12 15:11:52 by MarcinKrzymuski

Additions:
a. Struktura polskiego prawa rzeczowego
((3)) Pojęcie rzeczy w polskim prawie cywilnym


Deletions:
a. Struktura polskiego prawa rzeczowego
((3)) Pojęciem rzeczy w polskim prawie cywilnym
Edited on 2012-10-12 15:10:54 by MarcinKrzymuski

Additions:
- drzewka dot. prawa rzeczowego.
Strona ta (oraz wszystkie inne należące do kategorii Konwersatoria z prawa rzeczowego) ma na celu zebranie i usystematyzowanie materiału zajęć prowadzonych w ramach polsko-niemieckiego kształcenia prawników prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europa-Universität VIADRINA Frankfurt(Oder).


Deletions:
- drzewka dot. prawa rzeczowego.
Strona ta (oraz wszystkie inne należące do kategorii Konwersatoria z prawa rzeczowego) ma na celu zebranie i usystematyzowanie materiału zajęć prowadzonych w ramach polsko-niemieckiego kształcenia prawników prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europa-Universität VIADRINA Frankfurt(Oder).
Edited on 2012-10-12 14:49:38 by MarcinKrzymuski

Additions:
1. WPROWADZENIE DO PRAWA RZECZOWEGO (15.10.2012)
2. POSIADANIE (22.10.2012)
a. nabycie własności rzeczy ruchomej (29.10.2012 i 5.11.2012)
b. nabycie własności nieruchomości (12.11.2012)
c. nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz zagadnienia z praktyki (open)
d. współwłasność (19.11.2012)
e. własność lokali (26.11.2012)
f. ochrona własności (3.12.2012 i 10.12.2012)
3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (17.12.2012)
a. użytkowanie (7.1.2012)
b. służebności (14.1.2012)
c. zastaw (21.1.2012)
d. hipoteka (28.1.2012)
e. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (4.2.2012)
Zob.: SpoldzielczeWlasnosciowePrawoDoLokalu.


Deletions:
1. WPROWADZENIE DO PRAWA RZECZOWEGO (17.10.2011)
2. POSIADANIE (24.10.2011)
a. nabycie własności rzeczy ruchomej (7.11.2011 i 14.11.2011)
b. nabycie własności nieruchomości (21.11.2011 i 28.11.2011)
c. nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz zagadnienia z praktyki (5.12.2011)
d. współwłasność (12.12.2011)
e. własność lokali (19.12.2011)
f. ochrona własności (9 i 16. 1. 2012)
3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (23.1.2012)
a. użytkowanie (3.2.2012)
b. służebności (3.2.2012)
c. zastaw 30.1.2012
d. hipoteka 6.2.2012
e. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Ten temat nie zostanie omówiony na zajęciach. Materiał został przedstawiony bliżej w dokumencie pt.: SpoldzielczeWlasnosciowePrawoDoLokalu.
Edited on 2012-04-05 00:45:16 by MarcinKrzymuski

Additions:
konwersatoria z prawa cywilnego - prawo rzeczowe


Deletions:
konwersatoria z prawa cywilnego (cz. II) w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych w sem. zim. 2011/2012
Edited on 2012-02-13 00:17:09 by MarcinKrzymuski

Additions:
Służebności to ograniczone prawo rzeczowe dające możliwość korzystania z cudzej nieruchomości. W obecnym systemie wyróżnia się służebności gruntowe, osobiste oraz - od 3.8.2008 - służebność przesyłu. Kazusy (zob. zestaw 10) będą dotyczyły najbardziej charakterystycznych zagadnień związanych z tymi prawami (konstytutywne nabycie służebności poprzez zasiedzenie , wygaśnięcie na skutek niewykonywania lub zniesienia, zasiedzenie służebności przesyłu przed 3.8.2008 itp.)

Deletions:
Służebności to ograniczone prawo rzeczowe dające możliwość korzystania z cudzej nieruchomości. W obecnym systemie wyróżnia się służebności gruntowe, osobiste oraz - od 3.8.2008 - służebność przesyłu. Kazusy (zob. zestaw 10) będą dotyczyły najbardziej charakterystycznych zagadnień związanych z tymi prawami (konstytutywne nabycie służebności poprzez zasiedzenie , wygaśnięcie na skutek niewykonywania lub zniesienia, zasiedzenie służebności przesyłu przed 3.8.2008 itp.)Edited on 2012-02-03 14:40:06 by MarcinKrzymuski

Additions:
a. użytkowanie (3.2.2012)
b. służebności (3.2.2012)
c. zastaw 30.1.2012
d. hipoteka 6.2.2012
Hipoteka jest kolejnym ograniczonym prawem rzeczowym o charakterze zastawniczym. Daje wierzycielowi możliwość zaspokojenia się z nieruchomości dłużnika rzeczowego na wypadek, gdy zabezpieczona wierzytelność nie zostanie spełniona. Kazusy dotyczące hipoteki zostały zebrane w dziale: CategoryKazusyHipoteka.


Deletions:
Spis treści
      a. użytkowanie
      b. służebności
      c. zastaw
      d. hipoteka
a. użytkowanie
b. służebności
c. zastaw
d. hipoteka
Hipoteka jest kolejnym ograniczonym prawem rzeczowym o charakterze zastawniczym. Daje wierzycielowi możliwość zaspokojenia się z nieruchomości dłużnika rzeczowego na wypadek, gdy zabezpieczona wierzytelność nie zostanie spełniona. Kazusy dotyczące hipoteki zostały zebrane w dziale: CategoryKazusyHipoteka. Zmiany, które wejdą w życie dnia 20 lutego 2011 r. nie zostały jeszcze opracowane w niniejszym serwisie. Polecam więc na razie artykuł: ArmadaRudnikMoP2010.
Edited on 2012-01-23 00:19:49 by MarcinKrzymuski

Additions:
a. ochrona własności (9 i 16. 1. 2012)
((2)) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (23.1.2012)


Deletions:
a. ochrona własności
((2)) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Edited on 2011-12-19 01:30:08 by MarcinKrzymuski

Additions:
Kazusy: Zestaw nr 5 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.

Deletions:
Kazusy: Zestaw nr 6 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.Edited on 2011-12-12 01:21:27 by MarcinKrzymuski

Additions:
((3)) własność lokali (19.12.2011)

Deletions:
((3)) własność lokali (19.11.2011)Edited on 2011-12-12 01:20:51 by MarcinKrzymuski

Additions:
a. nabycie własności rzeczy ruchomej (7.11.2011 i 14.11.2011)
b. nabycie własności nieruchomości (21.11.2011 i 28.11.2011)
c. nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz zagadnienia z praktyki (5.12.2011)
d. współwłasność (12.12.2011)
e. własność lokali (19.11.2011)
((3)) ochrona własności


Deletions:
a. nabycie własności rzeczy ruchomej (7.11.2011 i 14.11.2011)
b. nabycie własności nieruchomości (21.11.2011)
c. nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz zagadnienia z praktyki
d. współwłasność
e. własność lokali
((3)) ochrona własności
Oldest known version of this page was edited on 2011-12-12 01:18:28 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Konwersatoria z prawa rzeczowego

konwersatoria z prawa cywilnego (cz. II) w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych w sem. zim. 2011/2012

Ważne informacje:
Strona ta (oraz wszystkie inne należące do kategorii Konwersatoria z prawa rzeczowego) ma na celu zebranie i usystematyzowanie materiału zajęć prowadzonych w ramach polsko-niemieckiego kształcenia prawników prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europa-Universität VIADRINA Frankfurt(Oder).
Zajęcia będą prowadzone wg następującego harmonogramu:

1. WPROWADZENIE DO PRAWA RZECZOWEGO (17.10.2011)


2. POSIADANIE (24.10.2011)
Na zajęciach będą poruszane następujące zagadnienia:
Kazusy w: Zestaw nr 1 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.

3. WŁASNOŚĆ
Spośród praw rzeczowych w pierwszej kolejności należy omówić najbardziej obszerne z nich - prawo własności. Jemu też zostanie poświęcony cały blok zajęć.

a. nabycie własności rzeczy ruchomej (7.11.2011 i 14.11.2011)
Zob. Nabycie własności rzeczy ruchomej.
Kazusy: Zestaw nr 2 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.

b. nabycie własności nieruchomości (21.11.2011)
Zob. Nabycie własności nieruchomości.
Kazusy: Zestaw nr 3 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.

c. nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz zagadnienia z praktyki
Zob. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
Kazusy: Zestaw nr 3a w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.

d. współwłasność
Zajęcia dotyczące współwłasności dotyczyć będą regulacji z art. 195 KC
art. 195 KC
Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).
i nast. oraz zagadnień związanych z własnością lokali (zob. UWłasnLokali).

e. własność lokali
Zob. Odrębna własność lokali
Kazusy: Zestaw nr 4 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.

f. ochrona własności
Zob.Ochrona własności.
Kazusy: Zestaw nr 6 w dokumencie KonwersatoriaPrawoRzeczoweKazusy.

4. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Użytkowanie wieczyste jest swoistym ewenementem prawa polskiego. W systemie prawa polskiego jest ujęte jako prawo rzeczowe sui generis (pomiędzy własnością i ograniczonymi prawami rzeczowymi). Z uwagi na to, iż jego przedmiotem mogą być jedynie nieruchomości o statusie publicznym (Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków) podlega ponadto regulacjom o charakterze publiczoprawnym (w szczególności ustawie o gospodarce nieruchomościami - UGospNier). Instytucja ta zostanie omówiona w oparciu o następujące kazusy.

5. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

a. użytkowanie
Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym uprawniającym do używania rzeczy cudzej i pobierania jej pożytków (art. 252 KC
art. 252 KC
Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).
). Cechy charakterystyczne tego prawa zostaną przedstawione przy pomocy zestawu kazusów (zob. CategoryKazusyUzytkowanie).

b. służebności
Służebności to ograniczone prawo rzeczowe dające możliwość korzystania z cudzej nieruchomości. W obecnym systemie wyróżnia się służebności gruntowe, osobiste oraz - od 3.8.2008 - służebność przesyłu. Kazusy (zob. zestaw 10) będą dotyczyły najbardziej charakterystycznych zagadnień związanych z tymi prawami (konstytutywne nabycie służebności poprzez zasiedzenie , wygaśnięcie na skutek niewykonywania lub zniesienia, zasiedzenie służebności przesyłu przed 3.8.2008 itp.)

c. zastaw
Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym zabezpieczeniu wierzytelności. Związanie zastawu z istnieniem wierzytelności wynika z przyjęcia w prawie polskim ścisłej reguły akcesoryjności. Kazusy (zob. zestaw 11) obejmą zagadnienia związane z ustanowieniem zastawu przez nieuprawnionego oraz z konsekwencjami dla wierzyciela spełnienia przez niego zabezpieczonej zastawem wierzytelności. Zwracam uwagę na nieznaną prawu niemieckiemu instytucję zastawu rejestrowego oraz na implikacje (res in transitu, zob. KarasekTPP2006) wynikające z tego powodu w sytuacji, gdy przedmiot obciążony zastawem rejestrowym znajdzie się w kraju, który nie zna tego typu zabezpieczenia wierzytelności (np. Niemcy).

d. hipoteka
Hipoteka jest kolejnym ograniczonym prawem rzeczowym o charakterze zastawniczym. Daje wierzycielowi możliwość zaspokojenia się z nieruchomości dłużnika rzeczowego na wypadek, gdy zabezpieczona wierzytelność nie zostanie spełniona. Kazusy dotyczące hipoteki zostały zebrane w dziale: CategoryKazusyHipoteka. Zmiany, które wejdą w życie dnia 20 lutego 2011 r. nie zostały jeszcze opracowane w niniejszym serwisie. Polecam więc na razie artykuł: ArmadaRudnikMoP2010.

e. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Ten temat nie zostanie omówiony na zajęciach. Materiał został przedstawiony bliżej w dokumencie pt.: SpoldzielczeWlasnosciowePrawoDoLokalu.

CategoryKonwersatoriaPrawoRzeczowe
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0780 sekund