openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: KosztyPostepowaniaKasacyjnego
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Koszty postępowania kasacyjnego


A. Zagadnienie
Powódka w postępowaniu pracowniczym wniosła apelację od niekorzystnego dla niej wyroku sądu rejonowego. Apelcja została oddalona przez sąd okręgowy. Na skutek skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu okręgowego pozostawiając mu orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd okręgowy ponownie oddalił apelację i zasądził od powódki na rzecz pozwanego koszty postępowania pierwszoinstancyjnego i apelacyjnego. Nie orzekł natomiast o kosztach postępowania kasacyjnego. Pełnomocnik powódki w postępowaniu pokasacyjnym nie zgłaszał ponownie żądania zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Czy brak orzeczenia o kosztach jest prawidłowym rozstrzygnięciem?

B. Opinia
Obowiązek orzeczenia o kosztach postępowania odwoławczego wynika z art. 108 § 2 KPC
art. 108 KPC
§ 1. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów obciążających strony.
§ 2. Sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując sprawę sądowi pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.
. Natomiast roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych (art. 109 § 1 KPC
art. 109 KPC
§ 1. Roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Jednakże o kosztach należnych stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego sąd orzeka z urzędu.
§ 2. Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.
).
Jeżeli strona lub pełnomocnik w apelacji lub skardze kasacyjnej żądali zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, to ponowne zgłaszanie tego żądania na rozprawie pokasacyjnej nie jest konieczne. Sąd rozpoznający ponownie sprawę obowiązany jest rozstrzygnąć o kosztach postępowania kasacyjnego w wyroku dot. apelacji.
W razie braku takiego orzeczenia właściwym rozwiązaniem jest złożenie do sądu okręgowego wniosku o uzupełnienie wyroku o orzeczenia o kosztach.
Pozostaje pytanie o zasadność kosztów, albowiem z jednej strony skarga kasacyjna okazała się uzasadniona, co prowadzi do wniosku, iż stronie należy się zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. Z drugiej strony skoro apelacja okazała się nieuzasadniona, to żądanie zwrotu kosztów "niepotrzebnego" w efekcie postępowania kasacyjnego jest nietrafne. Strona bowiem sama wygenerowała niepotrzebe koszty, bo jej apelacja za pierwszym i drugim razem okazała się chybiona i prowadzenia postępowania kasacyjnego było zbędne.


CategoryOpiniePrawne CategoryKosztySadoweWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0296 sekund