openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: KowalewskiPrawoAsekuracyjne2010
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Kowalewski, Prawo Asekuracyjne, 2010


autor: Eugeniusz Kowalewski
tytuł: Najem pojazdu zastępczego a odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego
czasopismo: Prawo Asekuracyjne
rocznik: 2010
zeszyt: 3
strony: 3-13
dostępność: skan
cytowane przepisy:
 • art. 362 KC
  art. 362 KC
  Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
  , art. 826 KC
  art. 826 KC
  § 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
  § 2. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że w razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
  § 3. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w § 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
  § 4. Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego.
  § 5. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się również do ubezpieczonego.
  ,
 • art. 60 USN
  art. 60 USN
  § 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie.
  § 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.
  , art. 22 USN
  art. 22 USN
  § 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołany ten, kto:
  1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
  2) jest nieskazitelnego charakteru;
  3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
  4) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej;
  5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego;
  6) ma co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywania w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.
  § 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 6, nie dotyczą osoby, która pracowała w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej, mając tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.
 • § 249 BGB

streszczenie:
Tematem opracowania jest zasadność roszczeń poszkodowanych o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Autor analizuje kwestie z tym związane, m.in. czy koszty stanowią normalne następstwo czynu sprawcy, czy mogą być składnikiem należnego odszkodowania, jaki okres najmu wchodzi w rachubę, na ile zasadne byłoby odliczenie - od należnego w tym zakresie odszkodowania - kwot zaoszczędzonych przez poszkodowanego.
Omawiane problemy są ujęte na tle standardów odszkodowawczych obowiązujących w innych krajach, z uwzględnieniem praktyki ubezpieczeniowej i orzecznictwa w wybranych krajach: Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone i Kanada. Następnie autor analizuje poglądy polskiej doktryny, dochodząc do wniosku, że brak jest wyraźnego i jednoznacznego stanowiska w kwestii zaliczenia kosztów najmu samochodu zastępczego do elementów szkody podlegającej naprawieniu. Autor przedstawia także stanowisko orzecznictwa Sądu Najwyższego, stwierdzając, że z analizowanych orzeczeń nie wynika ogólna teza o dopuszczalności zaliczenia do szkody kosztów najmu pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy pojazd był używany do celów prywatnych.
Opracowanie zamykają wnioski końcowe, z których wynika m.in., że orzecznictwo sądowe nie daje podstaw do sformułowania tezy, aby poszkodowanemu, co do zasady, przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego; orzecznictwo taką możliwość dopuszcza na zasadzie wyjątku.
(notka na stronie wydawnictwa)

CategoryLiteraturaPortalu CategoryPCLiteratura CategoryUmowaUbezpieczenia CategoryPrawoAsekuracyjneArtykuly CategoryOdpowiedzialnoscOdszkodowawczaLiteratura CategoryKomparatystykaPrawa
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0396 sekund