openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: KrataEP2003
tu byłem: KrataEP2003
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Krata, Edukacja Prawnicza 2003


A. Edukacja Prawnicza 11/2003
autor: Alicja Krata
tytuł: Zawód mediator (1). Możliwość działąń mediacyjnych
czasopismo: Edukacja Prawnicza
rocznik: 2003
zeszyt: 11
strony: 3-7
dostępność: w całości na stronie internetowej

cytowane przepisy:
 • art. 320 KPK
  art. 320 KPK
  (uchylony).
  , art. 339 KPK
  art. 339 KPK
  § 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli:
  1) prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków zabezpieczających,
  2) zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania,
  3) akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa w art. 335.
  § 2. (uchylony).
  § 3. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie także wtedy, gdy zachodzi potrzeba innego rozstrzygnięcia przekraczającego jego uprawnienia, a zwłaszcza:
  1) umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2-11,
  2) umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia,
  3) wydania postanowienia o niewłaściwości sądu lub o zmianie wskazanego w akcie oskarżenia trybu postępowania,
  4) zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego,
  5) wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania,
  6) wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka przymusu,
  7) wydania wyroku nakazowego.
  § 4. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie ponadto, gdy zachodzi potrzeba rozważenia możliwości przekazania jej do postępowania mediacyjnego; przepis art. 23a stosuje się odpowiednio.
  § 5. Strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział w posiedzeniach wymienionych w § 1 oraz w § 3 pkt 1, 2 i 6, z tym że udział prokuratora i obrońcy w posiedzeniu w przedmiocie orzeczenia środka zabezpieczającego określonego w art. 94 albo 95 Kodeksu karnego jest obowiązkowy.
  ,
 • art. 10 KPC
  art. 10 KPC
  W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem.
  , art. 184 KPC
  art. 184 KPC
  Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.
  ,
 • art. 244 KP
  art. 244 KP
  § 1. W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze.
  § 2. (skreślony).
  § 3. Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
  § 4. (skreślony).
  .

przegląd treści:
1. Uwagi wstępne
2. Czym są mediacje?
3. Błyskotliwa kariera mediacji w świecie
4. Wątła kondycja mediacji w Polsce
5. Obszary działań mediacyjnych
Mediacje w sporach pracowniczych
Mediacje w sporach gospodarczych
Mediacje w prawie karnym
Mediacje w sprawach nieletnich i rodzinnych
6. Uwagi końcowe

B. Edukacja Prawnicza 12/2003
autor: Alicja Krata
tytuł: Zawód mediator. Siła mediacji czy siła ludzi (2)?. Jak przebiegają mediacje?
czasopismo: Edukacja Prawnicza
rocznik: 2003
zeszyt: 12
strony: 43-46
dostępność: w całości na stronie internetowej

cytowane przepisy: brak

przegląd treści:
1. Kiedy korzystać z mediacji?
2. Czy mediacja ma wady?
3. Zgłaszanie spraw do mediacji
4. Kto może skierować sprawę do mediacji?
5. Jak przebiega mediacja?


CategoryLiteraturaPortalu CategoryEdukacjaPrawniczaArtykuly CategoryMediacjaWSprawachCywilnychLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1168 sekund