openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: LicencjaOpenlaw
tu byłem: LicencjaOpenlaw
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Licencja openlaw.pl

licencja korzystania z zasobów portalu prawniczego openlaw.pl -- wersja 0.2

Niniejsza Licencja powstała w oparciu o GNU Free Documentation License i w związku z tym stanowi jej inkorporację uwzględniającą szczególne potrzeby portalu openlaw.pl. Licencja została opracowana przez zespół openlaw.pl w celu zapewnienia nieskrępowanego i sprawnego przepływu informacji zamieszczanych na stronach portalu openlaw.pl przy pełnym zachowaniu praw autorskich twórców opracowań publikowanych w ramach portalu. Licencja nie dotyczy oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania portalu i serwisów openlaw.pl, które podlega odrębnym regułom nie będącym przedmiotem niniejszej Licencji.

1. Definicja pojęć stosowanych w Licencji

Używane w Licencji lub w kontekście Licencji pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
 • Autor - każda osoba, która publikuje jakiekolwiek treści w oparciu o niniejszą Licencję,
 • Utwór - każdy utwór, dokument, tekst czy inny przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w szczególności taki, który jest udostępniany w oparciu o niniejszą Licencję,
 • Licencja - zbiór wszystkich praw i obowiązków oraz innych reguł, którym podlega Dokument objęty Licencją,
 • Licencjobiorca lub Użytkоwnik - każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Dokumentów objętych Licencją, w szczególności z zasobów publikowanych na stronach portalu openlaw.pl,
 • Wersja Zmodyfikowana Dokumentu - wszelkie prace zawierające Dokument lub jego część w postaci dosłownej bądź zmodyfikowanej i/lub przełożonej na inny język,
 • Kopia Otwarta Utworu - kopia możliwa do odczytania przez urządzenie komputerowe, zapisana w formacie, którego specyfikacja jest publicznie dostępna; zawartość tej kopii może być oglądana i edytowana bezpośrednio za pomocą wolnego edytora tekstu lub (w przypadku obrazów złożonych z pikseli) za pomocą ogólnie dostępnego programu graficznego lub (w przypadku rysunków) za pomocą ogólnie dostępnego edytora rysunków. Ponadto kopia ta stanowi odpowiednie dane wejściowe dla programów formatujących tekst lub dla programów konwertujących do różnych formatów odpowiednich dla programów formatujących tekst. Kopia spełniająca powyższe warunki, w której jednak zostały wstawione znaczniki mające na celu utrudnienie dalszych modyfikacji przez czytelników, nie jest Kopią Otwartą. Przykładowe formaty otwarte to: czysty tekst ASCII bez znaczników, format wejściowy Texinfo, format wejściowy LaTeX, SGML lub XML wykorzystujące publicznie dostępne DTD, standardowy prosty HTML przeznaczony do ręcznej modyfikacji;
 • Kopia zamknięta Utworu - każda kopia, która nie jest Kopią Otwartą, nazywa się Kopią Zamkniętą; przykładowe formaty zamknięte to PostScript, PDF, formaty własne, które mogą być odczytywane i edytowane jedynie przez własne edytory tekstu, SGML lub XML, dla których DTD i/lub narzędzia przetwarzające nie są ogólnie dostępne, oraz HTML wygenerowany maszynowo przez niektóre procesory tekstu jedynie w celu uzyskania danych wynikowych.

2. Przedmiot Licencji

Niniejsza Licencja reguluje stosunek prawny między Autorem Utworu, który zawiera wzmiankę umieszczoną przez uprawnioną na mocy prawa autorskiego osobę i wskazującą, że Utwór podlega niniejszej Licencji. Umieszczenie takiej wzmianki jest równoznaczne z udzieleniem na czas nieoznaczony, nieodpłatnej licencji obejmującej nieograniczone terytorialnie prawo do korzystania z utworu zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej Licencji.

3. Skutki zastosowania Licencji

(1) Objęcie Utworu Licencją powoduje, że wszelkie Wersje Zmodyfikowane Utworu muszą podlegać Licencji w tym samym zakresie, co sam Utwór.
(2) Użytkownik wraz ze skorzystaniem z Utworu uznaje, iż zostaje on związany postanowieniami Licencji. W szczególności Użytkownik zgadza się z tym, że w wypadku skopiowania, powielenia, rozpowszechnienia Utworu lub wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w Utworze w sposób wymagający zgody osoby uprawnionej na podstawie prawa autorskiego czynności te podlegają regułom niniejszej Licencji.

4. Podstawowe uprawnienia Użytkownika

(1) Każdy Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania i rozpowszechniania każdego Utworu w jakiejkolwiek formie, w celu zarobkowym lub niezarobkowym, pod warunkiem, że niniejsza Licencja, wzmianki o prawach autorskich oraz wzmianka, że Utwór jest objęty niniejszą Licencją, zostaną powielone we wszystkich egzemplarzach. Użytkownik nie ma jednak prawa do umieszczania jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń, które nie wynikają z Licencji. Użytkownik nie ma również prawa używać żadnych technicznych metod pomiarowych utrudniających lub kontrolujących czytanie lub dalsze kopiowanie utworzonych i rozpowszechnianych przez siebie kopii. Może jednak pobierać opłaty za udostępnianie kopii. W przypadku dystrybucji dużej liczby kopii Licencjobiorca jest zobowiązany przestrzegać warunków wymienionych w punkcie 5 poniżej (powielanie masowe).
(2) Każdy Użytkownik jest uprawniony do dokonywania zmian w Utworze oraz do zwielokrotniania i rozpowszechniania zmienionego w ten sposób Utworu w jakiejkolwiek formie, w celu zarobkowym lub niezarobkowym, na zasadach określonych w ustępie 1 powyżej.
(3) Każdy Użytkownik może łączyć Utwory w zbiory i dokonywać zwielokrotniania i rozpowszechniania takiego zbioru w jakiejkolwiek formie, w celu zarobkowym lub niezarobkowym, na zasadach określonych w ustępie 1 powyżej.
(4) Każdy Użytkownik może dokonywać wyłączenia ze zbioru Utworów pojedynczych lub kilku Utworów i dokonywać zwielokrotniania i rozpowszechniania ich w jakiejkolwiek formie, w celu zarobkowym lub niezarobkowym, na zasadach określonych w ustępie 1 powyżej.
(5) Każdy Użytkownik może także wypożyczać kopie, a także wystawiać je publicznie, o ile nie narusza przez to żadnego z postanowień Licencji.

5. Powielanie masowe

(1) Jeżeli Licencjobiorca publikuje drukowane kopie Utworu w liczbie większej niż 100 (powielanie masowe), poza wymogami wymienionymi w punkcie 1 (Uprawnienia Użytkownika) muszą zostać spełnione warunki niniejszego punktu.
(2) Jeżeli powielanie masowe odbywa się w formie Kopii Zamkniętych Utworu, Licencjobiorca zobowiązany jest:
(a) dołączyć do każdej z nich Kopię Otwartą albo
(b) wymienić w lub przy każdej Kopii Zamkniętej lokalizację Kopii Otwartej Utworu, która jest publicznie dostępna w sieci komputerowej i nie zawiera żadnych informacji dodanych.
(3) Lokalizacja podana powyżej w ust. (2)(b) spełnia wymagania Licencji, jeśli każdy użytkownik sieci miałby do niej bezpłatny anonimowy dostęp za pomocą standardowych publicznych protokołów sieciowych. W takim przypadku Licencjobiorca musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, by wymieniona Kopia Otwarta pozostała dostępna we wskazanej lokalizacji przynajmniej przez rok od momentu rozpowszechnienia ostatniej Kopii Zamkniętej (bezpośredniego lub przez agentów albo sprzedawców) danego wydania.
(4) Zaleca się, choć nie wymaga, aby przed rozpoczęciem rozpowszechniania masowego powielania Utworu Licencjobiorca skontaktował się z jego autorami celem uzyskania uaktualnionej wersji Utworu.

6. Modyfikacje

Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać Wersję Zmodyfikowaną Utworu na zasadach wymienionych powyżej pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszej Licencji. Wersja Zmodyfikowana pełni wtedy rolę Utworu, a więc Licencja dotycząca modyfikacji i rozpowszechniania Wersji Zmodyfikowanej przenoszona jest na każdego, kto posiada jej kopię. Ponadto Licencjobiorca musi w Wersji Zmodyfikowanej spełnić następujące wymogi:
 • użyć wobec Wersji Zmodyfikowanej tytułu innego niż tytuł Utworu i innego niż tytuły poprzednich wersji (które, o ile istniały, powinny zostać wymienione w Utworze w sekcji "historia"); tytułu jednej z ostatnich Wersji Zmodyfikowanych Licencjobiorca może użyć, jeżeli jej twórca wyrazi na to zgodę,
 • wymienić w widocznym miejscu Wersji Zmodyfikowanej jako autorów jedną lub kilka osób albo jednostek odpowiedzialnych za autorstwo modyfikacji Wersji Zmodyfikowanej, a także przynajmniej pięciu spośród głównych autorów Dokumentu (albo wszystkich głównych, jeśli było ich mniej niż pięciu),
 • umieścić w widocznym miejscu nazwę wydawcy Wersji Zmodyfikowanej,
 • zachować wszelkie noty o prawach autorskich zawarte w Utworze,
 • dodać odpowiednią notę o prawach autorskich dotyczących modyfikacji obok innych not o prawach autorskich,
 • bezpośrednio po notach o prawach autorskich, zamieścić notę licencyjną zezwalającą na publiczne użytkowanie Wersji Zmodyfikowanej na zasadach niniejszej Licencji w sposób zapewniający związanie Licencją wobec obowiązującego prawa,
 • dołączyć niezmienioną kopię niniejszej Licencji,
 • zachować lub - jeśli przed modyfikacją nie istniała - stworzyć w Utworze sekcję zatytułowaną "historia" i dodać do niej informację dotyczącą przynajmniej tytułu, roku publikacji, nowych autorów i wydawcy Wersji Zmodyfikowanej,
 • zachować wymienioną w Utworze (jeśli taka istniała) informację o lokalizacji sieciowej, publicznie dostępnej Otwartej Kopii Utworu, a także o podanych w Utworze lokalizacjach sieciowych poprzednich wersji, na których został on oparty. Informacje te mogą się znajdować w sekcji "historia"; zezwala się na pominięcie lokalizacji sieciowej prac, które zostały wydane przynajmniej cztery lata przed samym Utworem, a także tych, których pierwotny wydawca wyraża na to zgodę.

7. Łączenie dokumentów

(1) Licencjobiorca może łączyć Utwór z innymi utworami wydanymi na warunkach niniejszej Licencji, na warunkach podanych w punkcie 6 (Modyfikacje).
(2) Połączenie wymaga załączenia tylko jednej kopii niniejszej Licencji.
(3) W połączeniu Licencjobiorca musi zawrzeć wszystkie sekcje "historia" z dokumentów oryginalnych, tworząc jedną sekcję "historia".

8. Zbiory dokumentów

(1) Licencjobiorca może utworzyć zbiór składający się z Utworu i innych utworów wydanych zgodnie z niniejszą Licencją i zastąpić poszczególne kopie Licencji pochodzące z tych utworów jedną kopią dołączoną do zbioru, pod warunkiem zachowania zasad Licencji dotyczących kopii dosłownych we wszelkich innych aspektach każdego z dokumentów.
(2) Z takiego zbioru Licencjobiorca może wyodrębnić pojedynczy utwór i rozpowszechniać go niezależnie na zasadach niniejszej Licencji, pod warunkiem zamieszczenia w wyodrębnionym utworze kopii niniejszej Licencji oraz zachowania zasad Licencji we wszystkich aspektach dotyczących dosłownej kopii tego utworu.

9. Tłumaczenie

Tłumaczenie jest uznawane za rodzaj modyfikacji, a więc Licencjobiorca może rozpowszechniać tłumaczenia Utworu na zasadach wymienionych w punkcie 6 (Modyfikacje). Podanie tłumaczenia niniejszej Licencji możliwe jest pod warunkiem zamieszczenia także jej oryginalnej wersji w języku polskim. W przypadku niezgodności pomiędzy zamieszczonym tłumaczeniem a oryginalną wersją polską niniejszej Licencji moc prawną ma oryginalna wersja polska.

10. Wygaśnięcie

Poza przypadkami jednoznacznie dopuszczonymi na warunkach niniejszej Licencji nie zezwala się Licencjobiorcy na kopiowanie, modyfikowanie, grania ruletka za darmoczy rozpowszechnianie Utworu ani też na cedowanie praw licencyjnych. W takich (nie przewidzianych Licencją) wypadkach każda próba kopiowania, modyfikowania lub rozpowszechniania Utworu albo cedowania praw licencyjnych jest nieważna i powoduje automatyczne wygaśnięcie praw, które Licencjobiorca nabył z tytułu Licencji. Niemniej jednak w odniesieniu do stron, które już otrzymały od Licencjobiorcy kopie albo prawa w ramach niniejszej Licencji, licencje nie zostaną anulowane, dopóki strony te w pełni się do nich stosują.

11. Przyszłe wersje Licencji

W miarę potrzeby openlaw.pl sp. z o.o. może publikować nowe poprawione wersje Licencji. Wersje te będą pozostawać w duchu podobnym do wersji obecnej, choć mogą się różnić w szczegółach dotyczących nowych problemów czy zagadnień. Każdej wersji niniejszej Licencji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli w Utworze podaje się numer wersji Licencji, oznaczający, iż odnosi się do niego podana lub jakakolwiek późniejsza wersja licencji, Licencjobiorca ma do wyboru stosować się do postanowień i warunków albo tej wersji, albo którejkolwiek wersji późniejszej opublikowanej oficjalnie w portalu openlaw.pl. Jeśli Utwór nie podaje numeru wersji niniejszej Licencji, Licencjobiorca może wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną.

CategoryUzytkownik
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0257 sekund