openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: LicencjaOpenlaw
tu byłem: LicencjaOpenlaw
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
To jest stara wersja strony LicencjaOpenlaw z 2008-02-09 19:42:55.

Licencja openlaw.pl ver 0.2

licencja korzystania z zasobów portalu prawniczego openlaw.pl

Niniejsza Licencja bazuje na GNU Free Documentation License i w związku z tym stanowi jej inkorporację uwzględniającą szczególne potrzeby portalu openlaw.pl. Licencja została opracowana przez zespół openlaw.pl w celu zapewnienia nieskrępowanego i sprawnego przepływu informacji zamieszczanych w openlaw.pl przy pełnym zachowaniu praw autorskich przez twórców opracowań publikowanych w ramach portalu.

I. Uwagi wstępne


1. Definicja pojęć stosowanych w Licencji
Używane w licencji lub w kontekście licencji pojęcia mają znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami:
  • Autor - każda osoba, która publikuje jakiekolwiek treści w oparciu o niniejszą Licencję,
  • Dokument lub Utwór - każdy utwór, tekst czy inny przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w szczególności taki, który jest udostępniany w oparciu o niniejszą Licencję,
  • Licencja - zbiór wszystkich praw i obowiązków oraz innych reguł, którym podlega Dokument objęty Licencją,
  • Licencjobiorca lub Użytkownik - każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Dokumentów objętych Licencją, w szczególności z zasobów publikowanych na stronach portalu openlaw.pl,
  • Wersja Zmodyfikowana Dokumentu - wszelkie prace zawierające Dokument lub jego część w postaci dosłownej bądź zmodyfikowanej i/lub przełożonej na inny język,
  • Kopia Otwarta Dokumentu - kopia możliwa do odczytania przez urządzenie komputerowe, zapisana w formacie, którego specyfikacja jest publicznie dostępna; zawartość tej kopii może być oglądana i edytowana bezpośrednio za pomocą wolnego edytora tekstu lub (w przypadku obrazów złożonych z pikseli) za pomocą ogólnie dostępnego programu graficznego lub (w przypadku rysunków) za pomocą ogólnie dostępnego edytora rysunków. Ponadto kopia ta stanowi odpowiednie dane wejściowe dla programów formatujących tekst lub dla programów konwertujących do różnych formatów odpowiednich dla programów formatujących tekst. Kopia spełniająca powyższe warunki, w której jednak zostały wstawione znaczniki mające na celu utrudnienie dalszych modyfikacji przez czytelników, nie jest Kopią Otwartą. Kopię, która nie jest Kopią Otwartą, nazywa się Kopią Zamkniętą; przykładowe formaty otwarte to: czysty tekst ASCII bez znaczników, format wejściowy Texinfo, format wejściowy LaTeX, SGML lub XML wykorzystujące publicznie dostępne DTD, standardowy prosty HTML przeznaczony do ręcznej modyfikacji; przykładowe formaty zamknięte to PostScript, PDF, formaty własne, które mogą być odczytywane i edytowane jedynie przez własne edytory tekstu, SGML lub XML, dla których DTD i/lub narzędzia przetwarzające nie są ogólnie dostępne, oraz HTML wygenerowany maszynowo przez niektóre procesory tekstu jedynie w celu uzyskania danych wynikowych.

Portal nie jest potrzebny, ponieważ powiązanie portal->licencja odbywa się w regulaminie; tutaj powinniśmy regulować bardziej abstrakcyjnie; tym bardziej, że publikowanie gdzie indziej wymaga załączenia licencji; a pisanie w książce "portal" nie ma raczej sensu
  1. Portal oznacza wszystkie strony internetowe dostępne pod adresami www.openlaw.pl, www.dobrykomornik.pl, wwww.komon.pl, www.wiki-prawo.pl (może coś jeszcze dojdzie).
II. Podstawa


1. Przedmiot licencji


Przedmiotem niniejszej Licencji są uprawnienia w stosunku do jakiejkolwiek dokumentacji lub innego utworu, utrwalonego w jakiejkolwiek postaci, który zawiera wzmiankę umieszczoną przez uprawnionego z praw autorskich wskazującą, że utwór podlega niniejszej Licencji. Umieszczenie takiej wzmianki jest równoznaczne z udzieleniem na czas nieoznaczony, nieodpłatnej licencji obejmującej nieograniczone terytorialnie prawo do korzystania z utworu zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej Licencji.

  • Zwroty w drugiej osobie liczby pojedynczej adresowane są do Licencjobiorcy, za którego może się uważać każdy. Przyjmujesz postanowienia niniejszej Licencji, jeżeli dokonujesz zwielokrotnienia, rozpowszechnienia lub wprowadzasz zmiany do utworu w sposób wymagający zgody uprawnionego na podstawie prawa autorskiego.

2. Skutki prawne licencji
Niniejsza Licencja jest licencją, w wyniku której zmienione wersje dokumentu muszą zostać „uwolnione” w tym samym sensie. Uzupełnia ona Powszechną Licencję Publiczną GNU, która jest licencją typu „copyleft” przeznaczoną dla wolnego oprogramowania.
II. Zakres Licencji

Niniejsza Licencja obejmuje wszelkie opracowania, treści, grafiki, mapy itp. tworzące zasoby openlaw.pl.
Oprogramowanie będące podstawą funkcjonowania portali podlega odrębnym reżimom.IV. Zakres Licencji

1. Uprawnienia Użytkownika
(1) Każdy Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania i rozpowszechniania każdego Utworu w jakiejkolwiek formie, w celu zarobkowym lub niezarobkowym, pod warunkiem, że niniejsza Licencja, wzmianki o prawach autorskich oraz wzmianka, że Utwór jest objęty niniejszą Licencją, zostaną powielone we wszystkich egzemplarzach. Użytkownik nie ma jednak prawa do umieszczania jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń, które nie wynikają z Licencji. Użytkownik nie ma również prawa używać żadnych technicznych metod pomiarowych utrudniających lub kontrolujących czytanie lub dalsze kopiowanie utworzonych i rozpowszechnianych przez siebie kopii. Może jednak pobierać opłaty za udostępnianie kopii. W przypadku dystrybucji dużej liczby kopii Licencjobiorca jest zobowiązany przestrzegać warunków wymienionych w punkcie 2 poniżej.
(2) Każdy Użytkownik jest uprawniony do dokonywania zmian w Utworze oraz do zwielokrotniania i rozpowszechniania zmienionego w ten sposób Utworu w jakiejkolwiek formie, w celu zarobkowym lub niezarobkowym, na zasadach określonych w ustępie 1 powyżej.
(3) Każdy Użytkownik może łączyć Utwory w zbiory i dokonywać zwielokrotniania i rozpowszechniania takiego zbioru w jakiejkolwiek formie, w celu zarobkowym lub niezarobkowym, na zasadach określonych w ustępie 1 powyżej.
(4) Każdy Użytkownik może dokonywać wyłączenia ze zbioru Utworów pojedynczych lub kilku Utworów i dokonywać zwielokrotniania i rozpowszechniania ich w jakiejkolwiek formie, w celu zarobkowym lub niezarobkowym, na zasadach określonych w ustępie 1 powyżej.

2. Powielanie masowe


Licencjobiorca może kopiować i rozprowadzać Dokument komercyjnie lub niekomercyjnie, w dowolnej postaci, pod warunkiem zamieszczenia na każdej kopii Dokumentu treści Licencji, informacji o prawie autorskim oraz noty mówiącej, że do Dokumentu ma zastosowanie niniejsza Licencja, a także pod warunkiem nie umieszczania żadnych dodatkowych ograniczeń, które nie wynikają z Licencji. Licencjobiorca nie ma prawa używać żadnych technicznych metod pomiarowych utrudniających lub kontrolujących czytanie lub dalsze kopiowanie utworzonych i rozpowszechnianych przez siebie kopii. Może jednak pobierać opłaty za udostępnianie kopii. W przypadku dystrybucji dużej liczby kopii Licencjobiorca jest zobowiązany przestrzegać warunków wymienionych w punkcie 3.

Licencjobiorca może także wypożyczać kopie na warunkach opisanych powyżej, a także wystawiać je publicznie.

2. Obowiązki Użytkownika

  1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich Autora Utworu z zachowaniem zasad wynikających z niniejszej Licencji.
  2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie żadnych postanowień ponad te, które są zawarte w niniejszej Licencji. 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0149 sekund