openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: Matusiakiewicz1RadcaPrawny2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Oldest known version of this page was edited on 2009-12-09 02:22:15 by RedaktorOpenlaw [Utworzenie art.]
Page view:

Lit.: Matusiakiewicz, Radca Prawny 2009


Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Zasady ogólne w o.p. na tle zasad ogólnych w k.p.a.
 • Zasada prawdy obiektywnej a ciężar udowodnienia określonych okoliczności

Patrz też:
autor: Łukasz Matusiakiewicz
tytuł: Zasady ogólne postępowania podatkowego - wybrane zagadnienia (cz. I)
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 2
strony: 35-39
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
cytowane przepisy:
 • art. 7 KPA
  art. 7 KPA
  W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
  , art. 9 KPA
  art. 9 KPA
  Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 • art. 121 UOrdynPodatk
  art. 121 UOrdynPodatk
  § 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.
  § 2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.
  , art. 122 UOrdynPodatk
  art. 122 UOrdynPodatk
  W toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.
  , art. 187 UOrdynPodatk
  art. 187 UOrdynPodatk
  § 1. Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
  § 2. Organ podatkowy może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.
  § 3. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi podatkowemu z urzędu należy zakomunikować stronie.
  , art. 200 UOrdynPodatk
  art. 200 UOrdynPodatk
  § 1. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
  § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:
  1) w przypadkach przewidzianych w art. 123 § 2 oraz w art. 165 § 5,
  2) w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego;
  3) w przypadku przewidzianym w art. 165 § 7, jeżeli decyzja ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu.
 • art. 5 KPC
  art. 5 KPC
  W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.
 • art. 6 KC
  art. 6 KC
  Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.


CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPostepowanieAdministracyjneLiteratura CategoryPrawoPodatkoweLiteratura
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0483 sekund