openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: MediacjaKosztyMediacjiAKosztySadowe
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Koszty postępowania mediacyjnego a koszty sądowe

porównanie kosztów postępowania mediacyjnego z kosztami postępowania sądowego

A. Uwagi ogólne
Ze względu na brak możliwości zwolnienia od kosztów mediacji strony i pokrycia ich przez Skarb Państwa wiele osób (zwłaszcza niezamożnych) nie będzie zainteresowana tą metodą rozwiązywania sporów. Takie uregulowanie problematyki kosztów postępowania mediacyjnego sprawia, że jedna z najczęściej wskazywanych zalet mediacji w postaci niskich kosztów w porównaniu do postępowania sądowego okazuje się jednak cechą względną.

B. Przykłady
Pierwszy z poniżej przytoczonych przykladów dowodzi, że postępowanie mediacyjne potrafi być dużo tańsze od rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej. Natomiast drugi (sądowy) przykład ukazuje, że postępowanie mediacyjne może być droższe od sądowego z uwagi na brak możliwości zwolnienia strony z kosztów mediacji.

1. Przykład nr 1:
Stan faktyczny: Właściciel firmy X wnosi pozew przeciwko właścicielowi firmy Y o zapłatę 40.000 zł za dostarczony towar. Ten ostatni twierdzi, że towaru było mniej, niż wskazuje X i zapłata powinna wynieść 32.000 zł. Opłata sądowa wyniesie w tym przypadku 2.000 zł (5% wartości przedmiotu sporu). Gdyby jednak strony zdecydowały się na rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji ze skierowania sądu, wówczas minimalny koszt mediacji wyniósłby 400 zł (1% wartości przedmiotu sporu). Poza tym, w razie zawarcia ugody, strony otrzymałyby trzy czwarte uiszczonej opłaty sądowej, czyli 1.500 zł. Tak więc:
 koszty postępowania sądowego = 2.000 zł
 koszty mediacji = 900 zł (400 zł dla mediatora + 500 zł opłata sądowa, która nie zostanie zwrócona)
 oszczędność = 1.100 zł
Źródło: E. Usowicz, Mediacja jest…, ale jeszcze nie działa, GP z 13.12.2005 r.

2. Przykład nr 2:
Stan faktyczny: Powódka jako osoba biedna uzyskała zwolnienie od opłaty od pozwu, w którym domagała się zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 8.000 zł za złamanie kości ogonowej wskutek poślizgnięcia się na śliskim chodniku. W postępowaniu mediacyjnym okazało się, że pozwana spółka jest właścicielem posesji przylegającej do tego chodnika jedynie w 20%, dlatego zgodziła się zapłacić powódce jedynie 600 zł tytułem zadośćuczynienia, na co powódka – potrzebująca pieniędzy na leczenie – przystała. Mediator ustalił swoje koszty na kwotę ok. 450 zł, na które składały się m.in. koszty dwukrotnego przejazdu miejsca jego zamieszkania do miejscowości, gdzie mieszkały strony, w tym celu zapoznania się z aktami sprawy. Okazało się, że strony nie ustaliły z mediatorem zasad ponoszenia tych kosztów, zatem obciążają one w połowie powódkę. Jest ona zatem stratna przeszło 225 zł, której to kwoty nie poniosłaby, gdyby do ugody doszło bezpośrednio przed sądem. Sąd nie mógł zwolnić jej od tych kosztów, bo nie ma takiego uprawnienia.
Źródło: A. Antkiewicz, Koszty postępowania mediacyjnego w procesie cywilnym, R.Pr. 2007, nr 3, s. 111.

C. Literatura
1. E. Usowicz, Mediacja jest…, ale jeszcze nie działa, GP z 13.12.2005 r.,
2. A. Antkiewicz, Koszty postępowania mediacyjnego w procesie cywilnym, R.Pr. 2007, nr 3.CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0120 sekund